α/ Cơ bản
Học xong bài này, học viên phải:
-Phân biệt được các nghề trong giới Thực vật cùng các đặc tính của chúng.
-Thấy được sự phong phú và vai trò

Bạn đang xem: giới thực vật

Từ VLOS

Bài
4:
Giới
Thực
vật.


Ι/
MỤC
TIÊU.

[

sửa

]


1/
Kiến
thức.

[

sửa

]

α/

bản
Học
xong
bài
này,
học
sinh
phải:

-Phân
biệt
được
các
nghề
trong
giới
Thực
vật
cùng
các
đặc
điểm
của
chúng.

-Thấy
được
sự
đa
dạng

vai
trò
của
giới
thực
vật
để

ý
thức

trách
nhiệm
bảo
vệ
tài
nguyên
thực
vật,
đặc
biệt

bảo
vệ
rừng.
ɓ/
Trọng
tâm
-Đặc
điểm
chung
của
giới
Thực
vật.

-Các
nghề
thực
vật
chính
cùng
các
đặc
điểm
của
chúng.


2/
Kỹ
năng.

[

sửa

]

-Rèn
luyện
cho
học
sinh
kỹ
năng

duy,
phân
tích,
tổng
hợp,
so
sánh,
khái
quát.


3/
Thái
độ.

[

sửa

]

Giáo
dục
cho
học
sinh
ý
thức

trách
nhiệm
bảo
vệ
tài
nguyên
thực
vật,
đặc
biệt

bảo
vệ
rừng.


II/
CHUẨN
BỊ.

[

sửa

]


1/
Giáo
viên.

[

sửa

]

-Hình
4
SGK.
-Mẫu
rêu,
dương
xỉ,
lúa,
đậu,

-Phiếu
học
tập

Rêu

Quyết

Hạt
Trần

Hạt
kín

Nơi
sống

Cấu
tạo

Sinh
sản

Đại
diện


2/
Học
sinh.

[

sửa

]

Đặc
điểm
chung
của
giới
Thực
vật,
đặc
điểm
của
các
nghề
trong
giới
Thực
vật.


III/
HOẠT
ĐỘNG
DẠY

HỌC.

[

sửa

]


1/
Ổn
định
lớp,
kiểm
tra
bài
cũ.

[

sửa

]

Phân
biệt
giới
Khởi
sinh,
Nguyên
sinh

giới
Nấm
.
Cho

dụ
về
điển
hình
của
mỗi
giới.


2/
Bài
học.

[

sửa

]

Khi
quan
sát
thực
vật
xung
quanh
chúng
ta,
các
em
thấy
thực
vật

đặc
điểm
nổi
bậc

gì?

Từ
câu
trả
lời
của
học
sinh,
giáo
viên
dẫn
vào
bài
mới

Hoạt
động
1:
ĐẶC
ĐIỂM
CHUNG
CỦA
GIỚI
THỰC
VẬT

Mục
tiêu:
-Học
sinh
nêu
được
các
đặc
điểm
chung
về
cấu
tạo,
dinh
dưỡng
của
thực
vật.

-Học
sinh
nêu
được
các
đặc
điểm
phù
hợp
với
đời
sống
trên
cạn
của
thực
vật.

GV
yêu
cầu
học
sinh
quan
sát

đồ
cây
phát
sinh
giới
thực
vật
(hoặc

đồ
các
nghề
của
giới
Thực
vật)

nghiên
cứu
nội
dung
sách
giáo
khoa
để
hoàn
thành
phiếu
học
tập
trong
thời
gian
5
phút.

Các
nhóm
nghiên
cứu
SGK

hoạt
động
nhóm
để
hoàn
thành
phiếu
học
tập,
đại
diện
các
nhóm
trình
bày
sản
phẩm,
các
nhóm
khác
nhận
xét,
bổ
sung.

Giáo
viên
nhận
xét,
bổ
sung

hoàn
thiện
kiến
thức.

GV
bổ
sung:
thực
vật

nguồn
gốc
từ
một
dạng
tảo
lục
đa
bào

xu
thế
tiến
hóa
của
chúng

hình
thành
các
đặc
điểm
thích
nghi
với
đời
sống

cạn
về
cấu
tạo
như
phân
hóa
hệ
mạch
dẫn,
lớp
biểu


tầng
cutin
bảo
vệ,

khí
khổng
để
trao
đổi
khí,

phương
thức
sinh
sản
hữu
tính
kèm
theo
các
đặc
điểm
thích
nghi
với
môi
trường

cạn
như
tinh
trùng
không

roi,
thụ
tinh
nhờ
gió,
côn
trùng,
thụ
tinh
kép,
hình
thành
quả

hạt.
Các
đặc
điểm
thích
nghi

cạn
của
các
nhóm
thực
vật
khác
nhau

khác
nhau

được
hoàn
thiện
dần
trong
quá
trình
tiến
hóa
lâu
dài.
Rêu

nhóm
nguyên
thủy
nhất
còn
giữ
nhiều
đặc
điểm
nguyên
thủy
gần
với
tảo
như:
chưa

hệ
mạch
dẫn,
tinh
trùng

roi,
thụ
tinh
nhờ
nước
thế
hệ
bào
tử

giao
tử
còn
riêng
biệt.
Đến
quyết
đã
xuất
hiện
nhiều
đặc
điểm
tiến
hóa

thích
nghi
với
đời
sống

cạn
như
đã

hệ
mạch
tuy
rằng
chưa
thật
hoàn
hảo,
vẫn
còn
giữ
nhiều
đặc
tính
nguyên
thủy
như
tinh
trùng

roi,
thụ
tinh
nhờ
nước,
thế
hệ
giao
tử

bào
tử
còn
riêng
biệt.

Thực
vật
hạt
trần
đã
xuất
hiện
đầy
đủ
các
đặc
điểm
tiến
hóa
thích
nghi
với
đời
sống

cạn
như:
hệ
mạch
hoàn
thiện,
tinh
trùng
không
roi,
thụ
tinh
nhờ
gió,
thụ
tinh
kép,
hình
thành
hạt
tuy
hạt
chưa
được
bảo
vệ
nhờ
quả.
Thế
hệ
giao
tử
thể
phụ
thuôc
vào
thế
hệ
bào
tử
thể.

Thực
vật
hạt
kín
tiến
hóa
hoàn
thiện
hơn
thể
hiện

chỗ
phương
thức
sinh
sản
đa
dạng
hơn,
hiệu
quả
hơn
(thụ
phấn
nhờ
gió,
côn
trùng,
sự
tạo
hạt
kín

vỏ
bảo
vệ

dễ
phát
tán,

khả
năng
sinh
sản
sinh
dưỡng,…
tạo
điều
kiện
thích
nghi
với
nhiều
điều
kiện
sống
khác
nhau).

vậy,
thực
vật
hạt
kín

nhóm
đa
dạng
nhất
về
các
thể

về
loài.

II/
Các
nghề
thực
vật

(Bảng
đặc
điểm
giới
thực
vật)

Rêu

Quyết

Hạt
Trần

Hạt
kín

Nơi
sống

Đất
ẩm
ướt

Đất
ẩm

Mọi
điều
kiện

Mọi
điều
kiện

Cấu
tạo

Chưa

hệ
mạch
dẫn


hệ
mạch
dẫn
nhưng
chưa
hoàn
chỉnh.

Hệ
mạch
dẫn
hoàn
chỉnh.

Hệ
mạch
dẫn
hoàn
chỉnh.

Sinh
sản

Tinh
trùng

roi.

-Thụ
tinh
nhờ
nước.
-Giai
đoạn
giao
tử
thể

bào
tử
thể
riêng.

-Tinh
trùng

roi.

-Thụ
tinh
nhờ
nước.

-Giai
đoạn
giao
tử
thể

bào
tử
thể
riêng

-Tinh
trùng
không

roi.

-Thụ
phấn
nhờ
gió.

-Giai
đoạn
giao
tử
thể
phụ
thuộc
vào
giai
đoạn
bào
tử
thể.

-Hình
thành
hạt
nhưng
chưa
được
bảo
vệ

-Phương
thức
sinh
sản
đa
dạng,
hiệu
quả.

-Thụ
tinh
kép,
hạt

quả
bảo
vệ.

-Có
khả
năng
sinh
sản
sinh
dưỡng.

-Giai
đoạn
giao
tử
thể
phụ
thuộc
vào
giai
đoạn
bào
tử
thể

Đại
diện

Rêu,
địa
tiền

Dương
xỉ

Thông,
tuế,
trắc
bách
diệp

-Một

mầm:
ngô,
lúa

-Hai

mầm:
đậu

Hoạt
động
3:
ĐA
DẠNG
GIỚI
THỰC
VẬT

Mục
tiêu:
-Học
sinh
chỉ
ra
được
tính
đa
dạng
của
thực
vật,
nêu
được
vai
trò
của
thực
vật

vấn
đề
bảo
vệ
tài
nguyên
thực
vật.

-Sự
đa
dạng
của
thực
vật
được
thể
hiện
như
thế
nào?

-Vai
trò
của
thực
vật
trong
hệ
sinh
thái

trong
đời
sống
con
người?

Học
sinh
nghiên
cứu,
liên
hệ
thực
tế
trả
lời.

GV
nêu
ra
một
số
vai
trò
của
thực
vật
(thực
vật
cung
cấp
lương
thực,
thực
phẩm,
dược
phẩm.
Thực
vật
cung
cấp
nguyên
liệu:
gỗ,
sợi,
chất
màu,
tinh
dầu,

Thực
vật
tạo
cân
bằng
hệ
sinh
thái,
cung
cấp
oxy,
tạo
chất
dinh
dưỡng,
nguồn
năng
lượng
chủ
yếu
cho
toàn
bộ
thế
giới
động
vật

con
người.

Nếu
thực
vật
nói
chung

rừng
nói
riêng
bị
tàn
phá
thì
điều

sẽ
xảy
ra?

Học
sinh
liên
hệ
thực
tế

kiến
thức

các
lớp
dưới
để
trả
lời:

Giáo
viên
giáo
dục
ý
thức
bảo
vệ
cây
xanh,
bảo
vệ
rừng.

III/
Đa
dạng
giới
thực
vật

-Giới
thực
vật
đa
dạng
về
số
loài,
cấu
tạo

thể,
hoạt
động
sống
thích
nghi
với
mọi
môi
trường.

-Thực
vật

vai
trò
quan
trọng
đối
với
tự
nhiên

đời
sống
con
người.


3/
Củng
cố.

[

sửa

]

-GV
hướng
dẫn
học
sinh
viết

đồ
hệ
thống
hóa
kiến
thức.

-Kết
luận
sách
giáo
khoa.

-Câu
hỏi
trắc
nghiệm:

1/
Đặc
điểm
cấu
tạo


giới
Thực
vật

không


giới
Nâm?

α/
Tế
bào

thành
xenlulozo

chứa
nhiều
lục
lạp.

ɓ/

thể
đa
bào.

¢/
Tế
bào

nhân
chuẩn.

{d}/
Tế
bào

thành
bằng
chất
kitin.

2/
Nghề
Thực
vật
chiếm
ưu
thế
hiện
nay
trên
thế
giới
là:

α/
Hạt
kín.

ɓ/
Rêu.

¢/
Quyết.

{d}/
Hạt
trần.


4/
Dặn
dò.

[

sửa

]

Học
bài,
trả
lời
câu
hỏi
sách
giáo
khoa.

Chuẩn
bị
bài
mới

trả
lời
các
câu
hỏi
sau:


Đặc
điểm
của
giới
Động
vật

các
nghề
của
giới
Động
vật.

-Sự
đa
dạng
của
giới
động
vật
được
thể
hiện
như
thế
nào?


5/
Nhận
xét

đánh
giá
tiết
học.

[

sửa

]


6/
Rút
kinh
nghiệm
sau
giờ
dạy:
.

[

sửa

]


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài giới thực vật

Cây chỏ đẻ & tác dụng| Thế Giới Thực Vật

 • Tác giả: Thế Giới Thực Vật
 • Ngày đăng: 2021-08-01
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 8063 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Giới thực vật gồm những sinh vật

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 4866 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giới thực vật gồm những sinh vật 𝓐. Đa bào, nhân thực, dị dưỡng, có khả năng phản ứng chậm Ɓ. Đa bào, nhân sơ, phần lớn tự dưỡng, có khả năng phản ứng chậm ₵. Đa bào, một số loại đơn bào, nhân thực, tự dưỡng, một số dị dưỡng, có khả năng phản ứng chậm 𝓓. Đa bào, nhân thực, tự dưỡng, có khả năng phản ứng chậm

Sinh học 10 nâng cao – GIỚI THỰC VẬT

 • Tác giả: tailieu.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 9420 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Sự Đa Dạng Của Giới Thực Vật

 • Tác giả: lananhsh.wordpress.com
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 7200 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ι. Phong phú về số loài Hiện tại có hơn 5000.000 loài thực vật, gồm thực vật có hạt, rêu, dương xỉ và cận dương xỉ được thống kê hiện đang tồn tại. Năm 2004, 287.655 loài được xác nhận, trong số đó 258.650 là loài có hoa, 16.000 loài rêu, 11.000 loài dương xỉ…

Cho Ví Dụ Về Giới Thực Vật, Phân Chia Giới Sinh Vật Như Thế Nào

 • Tác giả: 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 6851 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giới sinh vật là nhà cung cấp phân loại lớn nhất, bao gồm các nghề sinh vật có chung những đặc tính nhất định. Hệ thống phân loại của giới sinh vật từ thấp đến cao

Đặc điểm giống nhau của giới thực vật

 • Tác giả: vnhoctap.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 3203 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: VnHocTap.com giới thiệu đến các em học viên lớp 10 nội dung Đặc điểm giống nhau của giới thực vật, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 10.

Nấm được xếp và giới thực vật?

 • Tác giả: toanhoc.org
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 8527 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nấm được xếp và giới thực vật?

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Khám Phá Khoa Học

Xem Thêm  Đi máy bay có bị say không? Cách chống say máy bay hiệu quả - bay co

By ads_law