Ngày đăng: 08/04/2017, 10:45

ĐẠI HỌC QUÔC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRỊNH THỊ THÚY BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT TRONG CHƢƠNG TRÌNH THỜI SỰ TRUYỀN HÌNH (Khảo sát Kênh VTV1 Kênh VTC14 thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 05/2016) Chuyên nghề: Tạp chí học Mã số: 60 32 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ BÁO CHÍ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Trần Bảo Khánh Hà Nội – 2016 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THÔNG TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT TRÊN TRUYỀN HÌNH 17 1.1 Một số định nghĩa bản: 17 1.1.1 Các định nghĩa bản: 17 1.1.2 Dự báo có dấu hiệu sau: 18 1.2 Vai trò tin dự báo thời tiết truyền hình: 18 1.2.1 Tính cần kíp thay đổi khí hậu VN 19 1.2.2 Thay đổi khí hậu VN trở thành vấn đề truyền thông lớn nhạy cảm 20 1.3 Địa điểm, dấu hiệu tin dự báo thời tiết truyền hình: 22 1.3.1 Địa điểm tin dự báo thời tiết truyền hình 22 1.3.2 Dấu hiệu tin dự báo thời tiết: 23 1.4 Những tiêu chuẩn tin dự báo thời tiết: 27 1.4.1 Về bài viết thông tin: 27 1.4.2 Về hình thức trổ tài: 27 1.4.3 Những yếu tố khác: 28 1.5 Tiểu kết chƣơng 29 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CÁC BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT TRONG CHƢƠNG TRÌNH THỜI SỰ TRÊN KÊNH VTV1 VÀ KÊNH VTC14 31 2.1 Hiện trạng tin dự báo thời tiết chƣơng trình thời sóng VTV1 Kênh VTC 14 31 2.1.1 Các tin dự báo thời tiết Kênh VTV1: 31 2.1.2 Kênh VTC14 tin dự báo thời tiết Kênh VTC14 Error! Bookmark not defined 2.2 Khảo sát chất lƣợng thông tin dự báo thời tiết Kênh VTV1 Kênh VTC 14 Error! Bookmark not defined 2.2.1 Về bài viết thông tin: Error! Bookmark not defined 2.2.2 Mẹo biểu đạt tin dự báo thời tiết:Error! Bookmark not defined 2.2.3 Thời lượng tin dự báo thời tiết truyền hình nói chung Error! Bookmark not defined 2.2.4 Hàm lượng thông tin dự báo thời tiết Kênh VTV1 VTC14 Error! Bookmark not defined 2.2.5 Quy trình thực tin dự báo thời tiết Kênh VTV1 VTC14: Error! Bookmark not defined 2.2.6 Áp dụng khoa học kĩ năng việc sản xuất chuyên sâu chất lượng tin dự báo thời tiết Error! Bookmark not defined 2.3 Hiệu thông tin Bản tin dự báo thời tiết:Error! Bookmark not defined 2.3.1 Hiệu thông tin dự báo thời tiết qua hướng nhìn Chuyên Viên dự báo khí tượng thủy văn người nghề: Error! Bookmark not defined 2.3.2 Ảnh hưởng thông tin dự báo thời tiết từ nhà cung cấp cứu hộ, ngư dân ven biển miền Trung có Áp thấp nhiệt đới: Error! Bookmark not defined 2.3.3 Hiệu Bản tin dự báo thời tiết nhìn từ người trực tiếp thực Error! Bookmark not defined 2.3.4 Tỷ lệ công chúng xem truyền hình Bản tin Dự báo thời tiết Hà Nội tp Hồ Chí MinhError! Bookmark not defined 2.3.5 Những yếu Bản tin dự báo thời tiết hai kênh VTV1 VTC14: Error! Bookmark not defined 2.4 Tiểu kết chƣơng Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: KINH NGHIỆM, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT TRÊN KÊNH VTV1 VÀ KÊNH VTC14 Error! Bookmark not defined 3.1 Bài học kinh nghiệm việc thực Bản tin dự báo thời tiết Error! Bookmark not defined 3.1.1.Bài học kinh nghiệm rút từ tin dự báo thời tiết của hai kênh truyền hình: Error! Bookmark not defined 3.1.2 Bài học kinh nghiệm từ cách làm tin dự báo thời tiết Kênh VTV1, VTC14 số đài truyền hình khácError! Bookmark not defined 3.2 Phương pháp chuyên sâu chất lƣợng tin Error! Bookmark not defined 3.2.1 Tạo sở pháp lý phân phối, thực hiện, phát sóng tin dự báo thời tiết: Error! Bookmark not defined 3.2.2 Tôn tạo chất lượng tin:Error! defined Bookmark not 3.3 Tăng tính chuẩn xác thông tin dự báo thời tiết từ quan Dự báo khí tƣợng thủy văn: Error! Bookmark not defined 3.4 Đề nghị xây dựng fomat nhiều tin dự báo thời tiết chuyên biệt, tin cảnh báo thời tiết thiên tai có tƣợng thời tiết xấu xảy ra: Error! Bookmark not defined 3.5 Xu thể chung công tác Dự báo thời tiết bí quyết chuyên sâu chất lƣợng tin dự báo thời tiết chƣơng trình thời truyền hình: Error! Bookmark not defined 3.6 Tiểu kết chƣơng Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO 33 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Thay đổi khí hậu : BĐKH Dự báo thời tiết : DBTT Khí tƣợng thủy văn : KTTV Khí tƣợng thủy văn đất nước : KTTVQG Phát truyền hình : PTTH Áp thấp nhiệt đới : ATNĐ Ngƣời dẫn chƣơng trình : MC Truyền hình VN : THVN Kinh tế xã hội : KT – XH DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ (Biểu đồ 1: Đo đạc khán giả xem truyền hình – Nguồn: Trọng tâm Đo kiểm Dịch vụ phát thanh, truyền hình thông tin điện tử – Bộ Thông tin truyền thông) Error! Bookmark not defined (Biểu đồ 2: Tỷ lệ Người Hà Nội Tp hcm xem truyền hình – Nguồn: Trọng tâm Đo kiểm Dịch vụ phát thanh, truyền hình thông tin điện tử – Bộ Thông tin truyền thông)Error! Bookmark not defined (Biểu đồ 3: Tỷ lệ Người Hà Nội Tp hcm xem truyền hình – Nguồn: Trọng tâm Đo kiểm Dịch vụ phát thanh, truyền hình thông tin điện tử – Bộ Thông tin truyền thông)Error! Bookmark not defined (Bảng 1: Tỷ lệ người dân theo dõi chương trình Dự báo thời tiết qua phương tiện truyền thông – Phiếu khảo sát 300 mẫu đột nhiên ) Error! Bookmark not defined MỞ ĐẦU Lý chọn chủ đề: Mỗi sáng hàng triệu ngƣời vặn radio bật máy truyền hình để nghe dự báo thời tiết Phải trời có mây nghĩa có mƣa? Trời nắng sớm mai có nắng nguyên ngày không? Nhiệt độ tăng trưởng có làm tuyết nƣớc đá tan không? Một nghe dự báo thời tiết, định mặc quần áo có nên đưa theo ô, dù hay không Thông tin dự báo thời tiết có ý nghĩa trọng yếu sản xuất đời sống, nhằm phòng chống giới hạn thiên tai, cài đặt kế sách sản xuất, khai thác tiềm khí hậu Thời tiết luôn biến động đối với giá trị bình quân nhiều năm năm năm khác Ðộ xác thông tin dự báo thời tiết cao hiệu phục vụ lớn Thời tiết ảnh hƣởng tới sức khỏe, đời sống cá nhân, việc dự báo kịp thời tình hình thời tiết từ quan tính năng, đặc biệt phƣơng tiện truyền thông đại chúng đóng góp phần lớn lao tác động sống, tiến triển xã hội Nằm vùng nhiệt đới, rìa hướng đông nam phần châu Á lục địa, giáp với biển Đông, nên VN năm chịu ảnh hƣởng trực tiếp kiểu khí hậu gió mùa; có ba miền khí hậu chủ đạo, bao gồm: miền khí hậu phía Bắc, miền khí hậu phía Nam, miền khí hậu Trung Nam Trung Bộ Chủ chốt tố đem đến kiểu khí hậu đặc trƣng khó dự đoán thời tiết nƣớc ta Trong năm gần đây, thiên tai gây nhiều tổn thất ngƣời, tài sản ảnh hưởng xấu đến môi trƣờng sức khỏe ngƣời dân VN nằm nhóm đất nước chịu ảnh hƣởng nặng nề thay đổi khí hậu toàn thế giới Để đẩy mạnh công tác phòng, chống lụt bão chủ động đối phó với thiên tai, Chuyên Viên nhấn mạnh phải có hành động lập tức liệt Ảnh hƣởng thay đổi khí hậu tƣợng thời tiết cực đoan ngày xảy nhiều phải có biện pháp phòng ngừa trƣớc Với đất nƣớc nằm sát biển nơi có nhiều bão đổ năm, nơi chịu ảnh hƣởng gió Lào khô nóng các mùa hè, mùa đông nhiệt độ xuống ngƣỡng âm độ tỉnh vùng núi cao, xuất băng tuyết sƣơng muối… việc chớp được kịp thời thay đổi thời tiết giúp công chúng bố trí cách tụ họp cho thích hợp tránh tổn thất nông nghiệp cày cấy, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản nhƣ tránh tổn thất tính mạng Công chúng cần thông tin dự báo thời tiết để phòng, tránh tƣợng thời tiết cực đoan Theo báo cáo Hội nghị trực tuyến 40 tỉnh, thành khu vực miền Trung – Tây Nguyên tỉnh phía Bắc Rõ ràng từ đầu năm 2015 đến tháng 9/2015, số ngƣời chết thiên tai 98 ngƣời chết, 112 ngƣời bị thƣơng… mƣa bọn đối với mức 500 – 700 ngƣời nhƣ trƣớc Trong đồng loạt cố bất thƣờng, cực đoan thời tiết liên tiếp xảy phạm vi nƣớc không dự báo kịp thời thiệt hại tăng trưởng gấp bội Sự xuất tin thời tiết Kênh truyền hình ngày nhiều, với tuần suất dày, thông tin sát với tình hình thời tiết giúp ngƣời dân chủ động việc phòng tránh, giảm bớt thiệt hại Sự cuốn hút tin dự báo thời tiết đóng góp phần làm đa dạng thêm thông tin báo chí Các tin dự báo thời tiết phần thiếu chƣơng trình truyền hình Đài truyền hình từ Trung ƣơng đến địa phƣơng Năm 2014, chƣơng trin ̀ h đưa tên Bản tin nguy cấp bão Haiyan sắ p đổ bô ̣ vào Viê ̣t Nam Trung Tâm truyền hình Thời tiết Cảnh báo thiên tai (WDB) làm tổ chức sản xuất đã vƣơ ̣t qua tác phẩm khác đoạt giải Tác phẩm xuấ t sắ c của Cô ̣ng đồ ng khí tƣơ ̣ng châu Âu (EMS) Khi siêu bão Haiyan qua Philippines tiến gầ n đế n VN Chính thông tin thỏa mãn đƣợc nhu cầu thông tin tức thời công chúng thời điểm thông tin thông tin nóng nhất, đƣợc lôi kéo nhiều ngƣời quan tâm, chí vƣợt thông tin báo chí khác sóng truyền hình Nhƣ thấy rằng, tầm trọng yếu tin dự báo thời tiết ngày đƣợc Kênh truyền hình trọng đông đảo ngƣời dân quan tâm Ngoài lý trên, luận văn hƣớng tới việc làm rõ tình trạng tin dự báo thời tiết sóng truyền hình (rõ ràng và cụ thể Kênh VTV1 VTC14), so sánh tin hai kênh với để tìm ƣu điểm, nhƣợc điểm, từ đƣa biện pháp, khuyến nghị để chuyên sâu chất lƣợng tin dự báo thời tiết Với ý nghĩa vô trọng yếu thiết thực, gắn trực tiếp với đời sống chí sinh mệnh ngƣời dân liên quan tới việc dự báo thời tiết phƣơng tiện thông tin đại chúng nói chung truyền hình nói riêng lí để lựa chọn phân tích chủ đề “Bản tin dự báo thời tiết chƣơng trình truyền hình” (Khảo sát VTV1 Kênh VTC14 năm 2015) Lịch sử vấn đề phân tích: Dự báo thời tiết luôn vấn đề thông tin nóng, đƣợc quan tâm, đặc biệt thời gian trở lại tình tiết thời tiết có biểu bất thƣờng khó 10 Các tin dự báo thời tiết hầu hết không đƣợc Pr, truyền bá, giới thiệu để tăng lƣợng rating khán giả xem truyền hình, song dành đƣợc quan tâm đặc biệt ngƣời xem Các Kênh Truyền hình lớn xem tin Dự báo thời tiết phần thiếu khung chương trình ngày, dành số khung cố định để phát sóng tin dự báo thời tiết Sự quan tâm đầu tư cho tin dự báo thời tiết bài viết hình thức ngày trọng, rõ ràng và cụ thể tin thời tiết đời, format chương trình có biến đổi, đầu tư khoa học kĩ năng quan tâm nhiều đời tin dự báo thời tiết sống động, cuốn hút chân thật 1.3.2 Dấu hiệu tin dự báo thời tiết: Mỗi tác phẩm truyền hình có dấu hiệu riêng tùy vào vào bài viết phương pháp mà thể Nếu xét phƣơng diện trình làm tác phẩm, để ý tưởng tác phẩm truyền hình nói chung dự báo thời tiết nói riêng đòi hỏi công phu, đứa trí não tập thể, đội ngũ cố vấn bài viết, chỉnh sửa viên, ngƣời dẫn chƣơng trình, ngƣời làm kỹ thuật tiền kì hậu kì, sản phẩm thể quan điểm thống member e-kip thực tin Bản tin dự báo thời tiết đưa đặc điểm giống nhau chuyên mục báo chí truyền hình: – Tính thời sự: Tính thời đặc điểm giống nhau báo chí Nhƣng thông qua truyền hình với tƣ cách phƣơng tiện truyền thông đại chúng đại, thông tin dự báo thời tiết có khả thông tin lập tức, kịp thời đối với loại phƣơng tiện khác 24 Thông tin dự báo thời tiết mới, lặp lặp lại – Ngôn từ đặc trƣng tin dự báo thời tiết sóng truyền hình hình ảnh tiếng động: Trƣớc hết kể đến truyền hình ngƣời ta hiểu dễ dàng kỹ thuật truyền tín hiệu hình ảnh âm đến với ngƣời xem, thị giác, thính giác ngƣời đƣợc ảnh hưởng hình ảnh chuyển động âm sống động hình Đây đƣợc coi mạnh lớn truyền hình Truyền hình chuyển tải thông tin hình ảnh động âm Nếu so sánh với loại hình truyền thông đại chúng khác, truyền hình sử dụng thống kê tất loại hình truyền thông có báo, phát thanh, phim ảnh… thể vƣợt trội hẳn nú Tất cả chúng ta phủ nhận vai trò lớn lao sách,báo loại báo chí… việc chuyên sâu dân trí, nhiên dung lƣợng học thức lớn, số trang in lớn nên đọc sách, báo cần phải có thời gian, sách kén chọn công chúng Ngƣời đọc sách, báo phải biết chữ mà cần phải có trình độ văn hoá mức định, ký hiệu thông tin báo đơn điệu, có chữ viết hình ảnh tĩnh,nếu kỹ giải quyết thông tin ngôn từ không cao kỹ thuật trình bày, in ấn không ưa nhìn giới hạn tính cuốn hút, tính update thông tin học thức sách, báo không cao,nhất điều kiện kinh tế thị trƣờng vận tốc tiến triển nhanh khoa học – công nghệ Trong truyền hình hình ảnh chủ đạo đặc trƣng hình ảnh động thực trực tiếp Ngoài truyền hình sử dụng loại hình ảnh tĩnh nhƣ ảnh tƣ liệu, mô hình, sơ đồ, biểu đồ, chữ in Bằng kĩ năng dựng hình ngƣời ta dựng hình ảnh động khuôn hình đặc biệt thiết yếu để biến thành hình ảnh tĩnh nhằm nhấn mạnh, khắc họa dấu hiệu, ý nghĩa rõ ràng và cụ thể Âm yếu tố trọng yếu truyền thông tin tức truyền hình.Âm truyền hình bao gồm: lời nói ngƣời, âm nhạc, 25 âm thanh âm trƣờng ghi hình nhƣ gió, mƣa, sấm, tiếng kêu muông thú, tiếng hút chim, tiếng xe chạy, tiếng vụ nổ bom đạn, tiếng ồn đám đụng… Trong chƣơng trình dàn dựng hậu kỳ, ngƣời ta tạo tiếng động, âm thanh nhân đạo để đem lại hậu thể cao Trên thực tiễn, lúc âm thanh thực tiễn phù phù hợp với yêu cầu thể chƣơng trình truyền hình Sự phối hợp hài hũa hình ảnh âm tạo cho truyền hình khả truyền tải bài viết thông tin vô đa dạng Hầu nhƣ kiện, tƣợng, vấn đề thực diễn tả, phản ánh qua chƣơng trình truyền hình Dấu hiệu tạo cho truyền hình khả đặc biệt phong phú húa tính năng, thỏa mãn nhu cầu thông tin xã hội Truyền hình vừa nhà hát, lại vừa sân chơi, dụng cụ giao lƣu, phƣơng tiện giải nhiều dịch vụ xã hội đại Truyền hình có cuốn hút đặc biệt nhờ khả giao tiếp với ngƣời thính giác thị giác – hai giác quan trọng yếu Phát huy mạnh hình ảnh âm chuyên mục báo hình, tin dự báo thời tiết trở nên sinh động, cuốn hút ngƣời xem hình ảnh chân thật, sống động, thân thiện, thỏa mãn nhu cầu thƣởng thức thông tin phong phú, nhiều chiều giả – Tính phổ cập truyền bá: Do ƣu hình ảnh tiếng động, tin dự báo thời tiết truyền hình có khả lôi kéo hàng tỷ ngƣời xem lúc, với tiến triển khoa học công nghệ, phục vụ đƣợc nhiều đối tƣợng ngƣời xem vùng sâu vùng xa Tính truyền bá tin dự báo thời tiết thể chỗ kiện thời tiết cực đoan xảy đâu đƣợc đƣa lên vệ tinh truyền khắp giới, đƣợc hàng tỷ ngƣời biết tới – Tính chân thật, khách quan (Khả thuyết phục công chúng): 26 Nhà báo Hữu Thọ, nguyên trƣởng ban Tƣ tƣởng – Văn hoá Trung ƣơng, nguyên Tổng chỉnh sửa báo Nhân Dân nhận định: Khách quan, chân thực thông tin vấn đề Về lý thuyết, uy tín hiệu báo chí lệ thuộc vào tính khách quan, chân thực thông tin mà mang đến cho công chúng Một tờ báo đƣa tin sai, dù sau đính tự hạ thắp địa điểm lòng bạn đọc Một nhà báo viết sai thật, vi phạm lương tâm nghề nghiệp mà gây tổn hại nhiều cho xã hội, bị xã hội tẩy chay, lên án Khách quan, chân thực phép tắc vị trí thứ nhất báo chí Phép tắc không tách dời khỏi chi phối phép tắc bao chùm tính khuynh hƣớng báo chí Thông tin Bản tin dự báo thời tiết đưa tính khoa học cao, đƣợc đƣa hệ thống khoa học kĩ năng, trạm rada, trạm quan trắc khí tƣợng thủy văn, đƣợc quan chuyên môn có uy tín, Chuyên Viên lính vực khí tƣợng thủy văn nghiên cứu, nhận định bảo đảm nguồn thông tin rõ ràng và cụ thể, độ tin cậy cao Những dấu hiệu riêng tin dự báo thời tiết: – Đề tài tin Dự báo thời tiết xoay quanh vấn đề thời tiết, thay đổi khí hậu, thiên tai diễn diễn – Dự báo thời tiết giúp cảnh bảo thiên tai giảm bớt thiệt hại thiên tai gây – Bản tin dự báo thời tiết biến số liệu khô cứng thành thông tin “biết nói” – Bản tin dự báo thời tiết không phân phối thông tin thời tiết mà giúp biến đổi hành vi nhận thức ngƣời – Bản tin dự báo thời tiết đƣợc thể dƣới dạng tin thời tiết lên sóng có ngƣời dẫn chƣơng trình, sử dụng hình ảnh động, âm thanh, âm nhạc tin số liệu thời tiết đơn 27 – Bản tin dự báo thời tiết có tính chuyên biệt hóa cao bài viết tƣ vấn, thông tin dẫn cho ngành nghề đời sống xã hội, ảnh hưởng đến đối tƣợng công chúng rõ ràng và cụ thể Bài viết hình ảnh tin dự báo thời tiết khiến cho ngƣời xem tin tƣởng kiện có thật thông qua hình ảnh chuyển động âm sống động đƣợc thể lại thông qua số, đồ họa, bảng biểu, hình ảnh động dƣới nhiều cách thể khác nhau, tạo cho ngƣời xem cảm xúc độ tin cậy cao 1.4 Những tiêu chuẩn tin dự báo thời tiết: 1.4.1 Về bài viết thông tin: – Thông tin thời tiết đưa tính thời sự, đƣợc update liên tục ngày, giờ, chí phút – Thông tin dự báo thời tiết cần phải có tính xác cao, nhằm tăng tính thuyết phục định hƣớng – Thông tin đưa tính phổ cập truyền bá, ảnh hưởng đến nhiều đối tƣợng – Thông tin đưa tính tƣơng tác cao khán giả, giảm thiểu thông tin đƣợc phân phối chiều – Thông tin đưa tính nhận xét toàn diện tình hình thời tiết phạm vi không gian thời gian rõ ràng và cụ thể (trong ngày, đêm ngày mai, 2-3 tới khu vực rõ ràng và cụ thể, vị trí rõ ràng và cụ thể nhƣ biển đất liền) – Bản tin dự báo thời tiết không phân phối thông tin dự báo thời tiết nói dung, thông tin liên quan nói riêng mà đưa ý nghĩa trị rõ ràng và cụ thể địa điểm địa lý, chủ quyền bờ cõi 1.4.2 Về hình thức trổ tài: – Xây dựng đồ họa biệt lập cho tin dự báo thời tiết, đặc biệt tin dự báo thời tiết chuyên biệt 28 – Sử dụng icon động nắng, mƣa, mây, dông, sạt lở đất, nƣớc dâng , giảm thiểu icon tĩnh để tăng tính chân thực cho tin – Phát huy mạnh báo hình cách đƣa thêm video có kiện kèm – Thực tin thời tiết trực tiếp trƣờng có tƣợng thời tiết bất trắc xảy ra: bão, bọn lụt, nắng nóng, rét đậm, rét hại – Connect trực tiếp từ trƣờng trƣờng quay thực tin dự báo thời tiết, connect với phóng viên trƣờng ngƣời có liên quan để tăng tính khách quan chân thật, bổ sung thêm bài viết thông tin – Tiếp thụ có chắt lọc hình thức thể số Đài truyền hình khu vực giới vào tin dự báo thời tiết – Áp dụng kiểm soát khoa học công nghệ việc sản xuất tiền kì hậu kì tin dự báo thời tiết 1.4.3 Những yếu tố khác: – Sử dụng chỉnh sửa viên tin dự báo thời tiết kiêm ngƣời dẫn chƣơng trình để chuyên sâu hiệu thông tin, giảm tính lệ thuộc vào văn hình chạy chữ MC đọc (Ngƣời chỉnh sửa tin ngƣời am hiểu bài viết viết ngƣời khác) – Tăng cƣờng tính tƣơng tác ngƣời dẫn chƣơng trình với đồ thời tiết hình thái thời tiết đƣợc thể đồ – Phong cách tự tin, chững chạc, linh động, khả ghi nhớ tốt ngƣời dẫn chƣơng trình yếu tố làm tăng hiệu thông tin dự báo thời tiết – Ngƣời dẫn chƣơng trình thời tiết phải có giọng nói chuẩn, không nói ngọng, nói lắp, hình đẹp, tròn vành rõ chữ, vận tốc nói thích hợp, không nhanh chậm 29 – Có phận make up tƣ vấn trang phục riêng giành riêng cho ngƣời dân chƣơng trình dự báo báo thời tiết đóng góp phần giúp tin hoàn thành 1.5 Tiểu kết chƣơng Nghiên cứu trạng ảnh hưởng thay đổi khí hậu, thông tin dự báo thời tiết tầm trọng yếu tin dự báo thời tiết Kênh VTV1 VTC14 ebook, phân tích có liên quan đƣợc thông báo, cho thấy: – Thay đổi khí hậu diễn quy mô toàn thế giới, khu vực VN hoạt động ngƣời làm phát thải mức khí nhà kính vào bầu khí Thay đổi khí hậu ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống môi trƣờng phạm vi toàn giới Vấn đề thay đổi khí hậu đã, làm biến đổi toàn diện, sâu sắc trình tiến triển an ninh toàn thế giới nhƣ lƣơng thực, nƣớc, lƣợng, vấn đề an toàn xã hội, văn hóa, ngoại giao thƣơng mại – Là nƣớc chịu ảnh hưởng nặng nề thay đổi khí hậu, VN coi đối phó với thay đổi khí hậu vấn đề có ý nghĩa sống Chính vì vậy, thông tin dự báo thời tiết thông qua phƣơng tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt truyền hình phần thiếu chủ trƣơng lớn Đảng Nhà nƣớc công tác truyền thông chuyên sâu nhận thức hiểu biết ngƣời dân việc thích nghi với thay đổi khí hậu – Thông tin dự báo thời tiết chƣơng trình thời truyền hình, trở nên cấp thiết làm, đóng góp phần làm sơ sở để nhận xét mức độ ảnh hưởng thay đổi khí hậu đến ngành nghề, nghề địa phƣơng, từ đề biện pháp đối phó hiệu với thay đổi khí hậu – Thông tin dự báo thời tiết chƣơng trình thời hoàn toàn có sở khoa học tính tin cậy lớn mạnh tƣơng lai mối quan hệ kinh tế – xã hội, tổng doanh thu quốc dân, phát thải khí nhà kính, thay đổi 30 khí hậu mực nƣớc biển dâng, thể mối ràng buộc tiến triển hành động toàn thế giới tƣơng lai 31 Chương THỰC TRẠNG CÁC BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT TRONG CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TRÊN KÊNH VTV1 VÀ KÊNH VTC14 2.1 Hiện trạng tin dự báo thời tiết chương trình thời sóng VTV1 Kênh VTC 14 2.1.1 Các tin dự báo thời tiết Kênh VTV1: VTV1 kênh thông tin thời kinh tế trị thống kê, đề cập đến vấn đề đưa tính thời trị nƣớc VTV1 có gần 20 tin thời nhiều chuyên đề tuần Trên sóng VTV1 có nhiều tin dự báo thời tiết, có nhiều tin dự báo thời tiết đƣợc phát sóng vào khung “giờ vàng”, đƣợc xem tin dự báo thời tiết đóng góp phần tạo ra thƣơng hiệu kênh VTV1 Các tin dự báo thời tiết phát sóng Kênh VTV1 Kênh khác Đài Truyền hình VN đƣợc Trọng tâm Truyền hình thời tiết Cảnh báo thiên tai thực sản xuất Đội ngũ sản xuất tin Trọng tâm Truyền hình thời tiết Cảnh báo thiên tai bao gồm gần 50 cán bộ, nơi khởi động ngày sớm VTV Trƣớc lên sóng tin dự báo thời tiết, đội ngũ kĩ năng viên thực phải đến sớm trƣớc khoảng tiếng đồng hồ để chuẩn bị đƣờng hình đƣờng tiếng, âm ánh sáng phụ trợ ngƣời dẫn chƣơng trình (MC) lên hình tin thời tiết cách tốt Từ khâu chuẩn bị đến khâu lên sóng chỉnh sửa viên khí tƣợng phải thƣờng xuyên nhận thông tin dự báo khí tƣợng thủy văn giải quyết vòng tiếng đồng hồ để kịp thời lên sóng 32 Hằng ngày, Trọng tâm Truyền hình thời tiết Cảnh báo thiên tai sản xuất 13 tin lên hình 23 tin số liệu mỗi ngày cho kênh sóng VTV, trọng điểm kênh VTV1 Bổ phận Trọng tâm Truyền hình thời tiết Cảnh báo thiên tai, đƣa tin thời tiết ngày cảnh báo thiên tai, đƣa tin bão bọn có thiên tai xảy Hiện tại, có tƣợng thời tiết bất trắc, đặc biệt bão chuẩn bị đổ vào đất liền tin dự báo thời tiết đƣợc Kênh truyền hình VTV1 update thƣờng xuyên liên tục, có phát tin Tần số xuất tin khung lên sóng nhƣ ngày mà đƣợc đề cập tin thời thống kê Trong số trƣờng hợp đặc biệt, số chƣơng trình bị lùi tạm dƣng phát sóng để dành thời lƣợng cho tin dự báo thời tiết cảnh báo thiên tai bất trắc điều đƣợc làm thƣờng xuyên, liên tục thời gian gần Có nhiều tin thời Kênh VTV1, thấy chỉnh sửa viên trƣờng quay connect trực tiếp với phóng viên đƣa tin thời tiết trƣờng Những hình ảnh chân thật diễn diễn đƣợc phóng viên trƣờng update giúp khán giả có đƣợc nhìn rõ ràng và cụ thể chân thật nhất, dù cách xa mặt địa lý Từ thấy tin dự báo thời tiết đóng vai trò trọng yếu, trực tiếp liên quan đến đời sống, tính mạng tài sản ngƣời Ảnh hƣởng thiên hai để đem lại hậu cực kỳ nghiêm trọng không đƣợc cảnh báo sớm kịp thời Một số tin dự báo thời tiết đƣợc phát sóng Kênh VTV1 nói tới: 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO A – Sách luận văn 100 thắc mắc đáp tƣợng khí tƣợng thủy văn (Trọng tâm dự báo khí tƣợng thủy văn Đất nước) Thời tiết đô thành – Author Phƣơng Cẩm Sa, NXB Niên đại & Alphabooks Truyền thông nông nghiệp, nông dân, nông thôn – NXB Nông nghiệp Ngôn từ Tạp chí – Vũ Quang Hào Địa lí tự nhiên đại cƣơng – Đặng Duy Lợi (Chủ biển) – Nhà xuất Đại học Sƣ phạm Atlat địa lý VN – NXB Dạy bảo Tổng luận “TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU VÀ SỰ DÂNG CAO NƢỚC BIẾN” – Trọng tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Đất nước biên soạn Luận văn “Đánh giá kết dự báo nhiệt độ lƣợng mƣa số mô hình dự báo thời tiết cho khu vực Việt Nam” – Author Phạm Thị Tuyết Mây – Trƣờng Đại học Khoa học tự nhiên; chuyên nghề Khí tƣợng Khí hậu học; Mã số 60 44 87 Luận văn: Bản tin “Dự báo thời tiết” sóng truyền hình đài địa phƣơng Trung (Khảo sát đài PTTH Quảng Trị, Bình Định Bình Thuận tháng cuối năm 2010), Author Ngô Thị Phú Hoà – Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn; Khoa Tạp chí Chuyên nghề: Tạp chí học; Mã số: 60 32 01 01 10 Khoa Tạp chí – Trƣờng Đại học khoa học xã hội nhân văn Hà Nội (2005), Tạp chí vấn đề lý luận thực tế, NXb ĐHQGHN, Hà nội 11 Nguyễn Văn Dững (2011), Tạp chí truyền thông đại – từ làm đến đời thường, Nxb Đại học Đất nước Hà Nội 34 12 Đức Dũng, (2002), Ý tưởng tác phẩm báo chí, Nxb Văn hóa – Thông tin, Hà Nội 13 Nguyễn Văn Dững Hoàng Anh biên dịch, (1998), Nhà báo – Bí kỹ ngành nghiệp, nhà xuất Lao động, Hà Nội 14 Hội nhà báo VN (1992), Ngành nghiệp công việc nhà báo 15 Đinh Văn Hƣờng (2006), Các chuyên mục Tạp chí thông tấn, NXb Đại học Đất nước Hà nội 16 Đinh Văn Hƣờng (2006), Tạp chí VN đại – thiên hướng vận độngvà cải tiến, Tham luận Hội thảo khoa học quốc tế, Hà Nội 17 Đinh Văn Hƣờng (2006), Các chuyên mục báo chí thông tấn, Nxb Đại học Đất nước Hà Nội 18 Đinh Văn Hƣờng (2004), Tổ chức hoạt động Tòa soạn, Nxb Đại học Đất nước Hà Nội 19 Đinh Văn Hƣờng (2007), Tổ chức hoạt động Tòa soạn, Nxb Đại học Đất nước Hà Nội 20 Vũ Quang Hào (2004), Ngôn từ Tạp chí, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội 21 Phạm Thành Hƣng (2007), Thuật ngữ Tạp chí – Truyền thông, Nxb Đại học Đất nước Hà Nội 22 Nguyễn Thành Lợi – Phạm Minh Sơn (2011), Thông báo chí – Lý thuyết tuyệt kỹ, Nxb Thông tin – Truyền thông, Hà Nội 23 Mai Quỳnh Nam (1996), “Truyền thông đại chúng dư luận xã hội”, Báo chí Xã hội học (1), tr.3-7 24 Mast C (2004), Truyền thông đại chúng, tri thức bản, Trần Hậu Thái biên dịch, Nxb Thông tấn, Hà Nội 25 Mast C (2003), Truyền thông đại chúng – Công tác chỉnh sửa, Trần Hậu Thái biên dịch, Nxb Thông tấn, Hà Nội 35 26 Phan Quang (2007), Về gương mặt báo chí VN, Nxb Văn hóa – Thông tin, Hà Nội 27 Trần Hữu Quang (2011), Chân dung công chúng truyền thông – Trường hợp Tp hcm, Nxb Thành Phố Hồ Chí Minh 28 Trƣơng Tấn Sang (2011), “Triển khai nhiệm vụ quan báo chí năm” 29 Dƣơng Xuân Sơn, Đinh Văn Hƣờng, Trần Quang (2011), Nền tảng lý luận Báochí truyền thông, Nxb Đại học Đất nước Hà Nội 30 Dƣơng Xuân Sơn (2004), Các chuyên mục báo chí luận văn nghệ, Nxb Đại học Đất nước Hà Nội 31 Dƣơng Xuân Sơn (2000), Tạp chí phương Tây, Nxb Đại học Đất nước Thành Phố Hồ Chí Minh 32 Tập thể Author (1998), Nhà báo bí kỹ – ngành nghiệp, Nxb Đại học Đất nước Hà Nội 33 Tập thể Author (2005), Chuyên mục báo chí, Nxb Đại học Đất nước Thành Phố Hồ Chí Minh 34 Tập thể Author (2006), Các thủ thuật làm báo điện tử, Nxb Thông tấn, Hà Nội 35 Tập thể Author (2010), Từ điển thuật ngữ báo chí, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội 36 Tạ Ngọc Tấn (chủ biên) (1999), Nền tảng lý luận báo chí, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội 37 Tạ Ngọc Tấn (2001), Truyền thông đại chúng, Nxb Chính trị Đất nước, Hà Nội 38 Nguyễn Quý Thanh (2008), Xã hội học dư luận xã hội, Nxb Đại học Đất nước Hà Nội 36 39 Dƣơng Văn Thắng (2003), Tạp chí với vấn đề BHYT, Khóa luận tốt nghiệp cử nhân báo chí, trƣờng Đại học Khoa học Xã hội Nhân Văn, Đại học Đất nước Hà Nội 40 Hữu Thọ (1998), Công việc người viết báo, Nxb Dạy bảo, Hà Nội 41 Hữu Thọ (2011), Mấy quan điểm tính chuyên nghiệp nhà báo, Tham luận Hội thảo khoa học, Học viện Tạp chí Tuyên truyền, Hà Nội 42 Vũ Duy Thông (chủ biên), (2004), Mác – Ăngghen, Lênin, hcm bàn báo chí xuất bản, Nxb Chính trị Đất nước, Hà Nội 43 Trần Xuân Vinh (2002), Các biện pháp chuyên sâu hiệu công tác tuyên truyền BHXH nay, Chủ đề phân tích khoa học, BHXH VN, Hà Nội 44 Viện Ngôn từ, Trọng tâm Từ điển học (2002), Từ điển tiếng Việt, NXB Đà Nẵng 45 Nguyễn Nhƣ Ý cộng (1999), Đại từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội B – Các trang web http://www.nchmf.gov.vn/web/vi-VN/43/Default.aspx ( Trọng tâm khí tƣợng thủy văn đất nước) http://stnmt.binhduong.gov.vn/3cms/khai-niem-co-ban-ve-thoi-tiet-va-khihau -mot-so-loai-hinh-thien-tai-(ky-2).htm (Sở tài nguyên môi trƣờng tỉnh Bình Dƣơng 10 http://vtc14.vn/ 11 http://vtv.vn/ 12 http://vtc16.vn/ 13 http://isponre.gov.vn/ (Viện chiến lƣợc, sách tài nguyên môi trƣờng) 14 http://www.monre.gov.vn/ ( Bộ tài nguyên môi trƣờng) 37 15 http://vja.org.vn/ ( Hội nhà báo VN) 16 http://kttvttb.vn/ (Dài khí tƣợng thủy văn trung trung bộ) 17 http://nghean.gov.vn/wps/portal/khituongthuyvan (Đài khí tƣợng thủy văn Bắc Trung Bộ) 18 http://kttvtaynguyen.org.vn/daitn/ (Đài khí tƣợng Thủy văn khu vực Tây Nguyên) 19 http://www.kttv-nb.org.vn/ (Đài khí tƣợng thủy văn Nam Bộ) 20 http://kttvntb.gov.vn/ (Đài khí tƣợng thủy văn Nam Trung Bộ) 21 http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/NuocCHXHCNVietNa m/ThongTinTongHop/dialy (Cổng thông tin điện tử Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN) 22 vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/trong-nuoc/viet-nam-dung-thu-7-toan-cau-vethiet-hai-do-bien-doi-khi-hau-3331856.html 23 http://www.vea.gov.vn ( Tổng Cục moi trƣờng – Bộ Tài nguyên Môi trƣờng) 24 www.accuweather.com/ 38 … trí, dấu hiệu tin dự báo thời tiết truyền hình: 22 1.3.1 Địa điểm tin dự báo thời tiết truyền hình 22 1.3.2 Dấu hiệu tin dự báo thời tiết: 23 1.4 Những tiêu chuẩn tin dự báo thời tiết: … TRONG CHƢƠNG TRÌNH THỜI SỰ TRÊN KÊNH VTV1 VÀ KÊNH VTC14 31 2.1 Hiện trạng tin dự báo thời tiết chƣơng trình thời sóng VTV1 Kênh VTC 14 31 2.1.1 Các tin dự báo thời tiết Kênh VTV1: … xem truyền hình 4.2 Phạm vi phân tích: Phạm vi khảo sát luận văn số tin dự báo thời tiết Kênh VTV1 thời gian tháng từ tháng 12 năm 20 15 đến tháng năm 2016 Đây thời điểm có hiện tƣợng thời tiết

Xem Thêm  Trạng thái Thực vật và Trạng thái tỉnh táo Tối thiểu - người thực vật là gì

– Tìm hiểu thêm –

Tìm hiểu thêm: Bản tin dự báo thời tiết trong chương trình thời sự truyền hình (khảo sát kênh VTV1 và kênh VTC14 trong thời gian từ tháng 12 2015 đến tháng 5 2016) , Bản tin dự báo thời tiết trong chương trình thời sự truyền hình (khảo sát kênh VTV1 và kênh VTC14 trong thời gian từ tháng 12 2015 đến tháng 5 2016) , Bản tin dự báo thời tiết trong chương trình thời sự truyền hình (khảo sát kênh VTV1 và kênh VTC14 trong thời gian từ tháng 12 2015 đến tháng 5 2016)

By ads_law

Trả lời