Tác giả: PGS TS Nguyễn Hữu Đổng

Bạn đang xem: con gà và quả trứng

Tác giả: PGS TS Nguyễn Hữu Đổng

Con gà hay quả trứng gà có trước là đề tài gây tranh luận nhiều thế kỷ.Cách đây vài năm, giới phân tích khoa học người Anh bằng thực nghiệm thực chứng đã nhất định rằng: con gà có trước quả trứng gà! Thực chất có phải như vậy không? Từ khía cạnh triết học khoa học, tác giả nội dung phân tích làm rõ sự thật về mối liên hệ giữa con gà và quả trứng gà; đồng thời, nhận diện sự thật về nguồn gốc tạo dựng sự sống của xã hội loài vật tồn tại ở giữa bên ngoài, bên trong mặt phẳng trái đất.

Con gà là gì?

Con gà là một khái niệm. Trong tiếng Việt, khái niệm con gà bao hàm các thuật ngữ ‘con’ và ‘gà’. Thuật ngữ con dấu hiệu bản chất quy luật phát triển của sự vật vật thể, vật chất sống ở bên trong mặt phẳng trái đất – tri thức chưa khoa học, chưa thật; thuật ngữ gà dấu hiệu tính chất hiện thực khách quan của hiện tượng phi vật thể, trí não sống ở bên ngoài mặt phẳng trái đất – tri thức không khoa học, không thật. Thuật ngữ con và gà có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, tạo dựng nên danh từ “con gà” – khái niệm “biểu hiện thực chất tri thức khoa học về sự thật mối liên hệ theo quy luật, hiện thực phát triển khách quan của sự vật, hiện tượng thực thể”1 vật chất, trí não, ý thức sống loài vật gà tồn tại ở giữa bên ngoài, bên trong mặt phẳng trái đất thuộc vũ trụ hệ mặt trời.

Từ khái niệm nêu trên cho thầy rằng, mô hình cấu trúc của thể trạng con gà được biểu thị như sau: bản chất sự vật phần thân-con, vật chất sống chưa thật–thực chất sự vật, hiện tượng thực thể phần cổ-con gà, vật chất, trí não, ý thức sống thật – tính chất hiện tượng phần đầu-gà, trí não sống không thật. Theo đó, phân cổ gà được nhìn nhận là sự vật, hiện tượng thực thể tồn tại ở giữa thể trạng con gà; phần cổ gà nối liền với phần thân và phần đầu con gà; không có phần cổ gà thì không thể có sự sống con gà.

Quả trứng gà là gì?

Quả trứng gà là một khái niệm. Khái niệm quả trứng gà bao hàm các thuật ngữ ‘quả’ và ‘trứng gà’. Thuật ngữ quả dấu hiệu bản chất quy luật phát triển của sự vật vật thể, vật chất sống ở bên trong mặt phẳng trái đất – tri thức chưa khoa học, chưa thật; thuật ngữ trứng gà dấu hiệu tính chất hiện thực khách quan của hiện tượng phi vật thể, trí não sống ở bên ngoài mặt phẳng trái đất – tri thức không khoa học, không thật. Thuật ngữ quả và trứng gà có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, tạo dựng nên danh từ “quả trứng gà” – khái niệm dấu hiệu thực chất tri thức khoa học về sự thật mối liên hệ theo quy luật, hiện thực phát triển khách quan của sự vật, hiện tượng thực thể vật chất, trí não, ý thức sống loại trứng gà tồn tại ở giữa bên ngoài, bên trong mặt phẳng trái đất thuộc vũ trụ hệ mặt trời.

Mô hình cấu trúc của thể trạng quả trứng gà được biểu thị như sau: bản chất sự vật bên trong- quả, vật chất sống chưa thật – thực chất sự vật, hiện tượng thực thể vỏ quả trứng gà, vật chất, trí não, ý thức sống thật – tính chất hiện tượng bên ngoài-trứng gà, trí não sống không thật. Từ mô hình cấu trúc này cho thấy rằng, vỏ trứng gà được nhìn nhận là sự vật, hiện tượng thực thể tồn tại ở giữa thể trạng quả trứng gà; thực thể vỏ trứng gà nối liền với sự vật bên trong và hiện tượng bên ngoài quả trứng gà; không có vỏ trứng gà thì không thể có sự sống quả trứng gà.

Mối liên hệ giữa con gà – quả trứng gà và nguồn gốc sự sống

Từ các phân tích ở trên cho thấy rằng, con gà, quả trứng gà đều được kết cấu bởi ba thành phần đa số như sau: vật chất, trí não, ý thức sống.Vật chất sống dấu hiệu bản chất môi sinh ở bên trong mặt phẳng trái đất; trí não sống dấu hiệu tính chất môi trường ở bên ngoài mặt phẳng trái đất; vật chất, trí não, ý thức sống dấu hiệu thực chất môi trường sống, sự sống tồn tại ở giữa bên ngoài, bên trong mặt phẳng trái đất. Tức là, vật chất, trí não, ý thức sống của con gà, quả trứng gà, loài vật nói chung là có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, phụ thuộc vào nhau theo quy luật, hiện thực phát triển khách quan. Không có vật chất sống thì không thể tồn tại trí não, ý thức sống; trái lại, không có trí não sống thì không thể tồn tại vật chất, ý thức sống; còn không có ý thức sống thì không thể tồn tại vật chất, trí não sống, hay không thể tồn tại môi trường sống, sự sống của toàn cầu tự nhiên và xã hội loài vật nói chung, con gà, quả trứng gà, loài người nói riêng. Vật chất sống là nói về đời sống vật chất; trí não sống là nói về đời sống trí não; ý thức sống là nói về đời sống vật chất, trí não, tâm linh. Tâm linh là khái niệm dấu hiệu thực chất “ý thức sống chân thật tồn tại ở giữa bên ngoài, bên trong thế giới”2.

Xem Thêm  Bộ Tộc Săn Sư Tử Ở Châu Phi - săn sư tử ở châu phi

Mối liên hệ giữa vật chất, trí não, ý thức sống của loài vật nói chung, con gà, quả trứng gà nói riêng biểu thị tương tự mã gen di truyền trong các phân tử DNA quy định hoạt động sống của toàn cầu tự nhiên và xã hội theo mô hình cấu trúc như sau: bản chất vật chất sống – thực chất vật chất, trí não, ý thức sống – tính chất trí não sống. Đây được xem như là mô hình cấu trúc của sự sống.

Từ mô hình cấu trúc sự sống nêu trên cho thấy rằng: vật chất, trí não, ý thức là một thể thống nhất, không thể tách rời. Vật chất “không thể có trước ý thức”3 như quan niệm của những người theo chủ nghĩa duy vật từng nhất định rằng, vật chất có trước ý thức; trái lại, ý thức cũng không thể có trước vật chất như quan niệm của những người theo chủ nghĩa duy tâm từng nhất định rằng, ý thức có trước vật chất. Tức là,“thế giới vật chất không còn là thành phần chính hoặc duy nhất của thực tại” như nhiều người phân tích khoa học đã nhất định và tổng kết trong bản “Tuyên ngôn về khoa học hậu duy vật (Manifesto for a Post Materialist Science)” tại “hội nghị thượng đỉnh quốc tế về khoa học hậu duy vật, tâm linh và xã hội”4 được tổ chức ở Canyon Ranch, Tucson, Arizona, Hoa Kỳ vào ngày 7-9/02/2014. Nói cách khác, toàn cầu không chỉ có duy nhất sự vật, hiện tượng thực thể vật chất mà còn tồn tại nhiều sự vật, hiện tượng thực thể khác như: trí não, ý thức, tâm linh tồn tại ở giữa bên ngoài, bên trong mặt phẳng trái đất thuộc vũ trụ hệ mặt trời.

So sánh mô hình cấu trúc sự sống nêu trên với thể trạng con gà, quả trứng gà cho thấy rằng: phần ‘thân-con’ tương tự vật chất sống; phần ‘đầu-gà’ tương tự trí não sống; còn phần ‘cổ-quả trứng gà’ tồn tại ở giữa đầu và thân tương tự vật chất, trí não, ý thức sống. Tức là, phần cổ biểu tượng quả trứng của con gà mẹ; đồng thời, biểu tượng tinh trùng của con gà trống.

So sánh mô hình cấu trúc thể trạng, sự sống con gà, quả trứng gà với các chữ số nguyên trong toán học cho thấy rằng: phần thân-con, vật chất sống tương tự chữ số âm (-); phần đầu-gà, trí não sống tương tự chữ số dương (+); còn phần cổ-quả trứng gà, vật chất, trí não, ý thức sống tương tự chữ số không (0) tồn tại ở giữa chữ số âm và dương, dạng: (- 0 +).         

So sánh mô hình cấu trúc thể trạng, sự sống con gà, quả trứng gà với các chữ số nguyên, phân số trong toán học và vũ trụ hệ mặt trời cho thấy rằng: phần đầu-gà, trí não sống, chữ số dương (+) tương tự thời gian mặt trời tự quay vòng xung quanh nó ở bên trong vũ trụ hệ mặt trời; phần thân-con, vật chất sống, chữ số âm (-) tương tự không gian các hành tinh, vệ tinh, thiên thạch tự quay vòng xung quanh mặt trời ở bên ngoài vũ trụ hệ mặt trời; còn phần cổ-quả trứng gà, vật chất, trí não, ý thức sống, cái gạch ngăn (/) tương tự thời gian, không gian, thế gian quỹ đạo trái đất tự quay vòng xung quanh nó và quay xung quanh mặt trời tồn tại ở giữa bên ngoài, bên trong vũ trụ hệ mặt trời, dạng: (+/-)5. Tức là,môi trường sống, sự thật về nguồn gốc sự sống nói chung, sự sống loài gà, quả trứng gà nói riêng được tạo dựng là do quỹ đạo trái đất tự quay vòng xung quanh nó và quay xung quanh mặt trời tồn tại ở giữa bên ngoài, bên trong vũ trụ hệ mặt trời. Không có trái đất tự quay vòng xung quanh nó và quay xung quanh mặt trời thì không thể tồn tại môi trường sống, sự sống, con gà, quả trứng gà. Sự sống, môi trường sống nối liền với vật chất, trí não, ý thức sống tồn tại ở giữa bên ngoài, bên trong mặt phẳng trái đất;nối liền với thời gian, không gian, thế gian quỹ đạo trái đất tự quay vòng xung quanh nó và quay xung quanh mặt trời.

Xem Thêm  Con Vẹt Ăn Gì – 5 Loại Thực Phẩm Không Được Cho Vẹt Vật Nuôi – Thdcanada.com.vn - các loài vẹt

Con gà là động vật được tổ tiên người Việt ngưỡng mộ, trìu mến gọi bằng tên riêng cho loài giống đực và giống cái. Loài giống đực được gọi là con gà “trống” – tương tự ‘trống canh’ bằng tiếng gáy báo thức ở bên trong thời gian; loài giống cái được gọi là con gà “mái” – tương tự ‘mái nhà’ lợp bằng lá, rơm, rạ để che nắng, che mưa ở bên ngoài không gian. Con gà mẹ sau thời điểm đẻ ra quả trứng, biết kêu ‘cục ta cục tác’ phát ra từ cái cổ của nó, báo hiệu quả trứng tròn ra rồi; còn con gà trống, tuy không có quả trứng, nhưng vào sáng sớm, lại biết gáy ‘ò ó O’ phát ra từ cái cổ của nó, báo hiệu mặt trời tròn đang lên.

Tổng kết

1. Nhân loại có thể nhận ra được sự vật, hiện tượng con gà, quả trứng gà bằng các giác quan thường. Tuy nhiên, loài người khó có thể nhận ra được sự vật, hiện tượng thực thể tồn tại ở giữa con gà và quả trứng gà bằng các giác quan thường, mà phải nhận thức nó bằng các giác quan đặc biệt, như “cảm giác” hay “thức giác”6. Sự vật, hiện tượng thực thể tồn tại ở ‘giữa’ hay ‘cái ở giữa’ bên ngoài và bên trong chính là sự sống hay môi trường tạo dựng sự sống – môi trường sống.

2. Để nhận thức rõ các vấn đề, sự kiện diễn ra trong đời sống thực tại, giới trí thức cần phải nêu ra được đâu là bản chất nội dung bên trong – sự thật, tri thức chưa khoa học, chưa đúng; đâu là tính chất hình thức bên ngoài – thật sự, tri thức không khoa học, sai; đâu là thực chất nguyên lý toàn diện tồn tại ở giữa bên ngoài, bên trong – sự thật, thật, thật sự, tri thức khoa học, đúng. Mô hình cấu trúc của sự thật được biểu thị như sau: “sự thật – thật – thật sự”7; mô hình cấu trúc của tri thức khoa học được biểu thị như sau: chưa khoa học – khoa học – không khoa học. Mô hình cấu trúc sự thật, khoa học được xem như là chiếc chìa khoá để giới trí thức có thể nhìn nhận thực chất của mọi khái niệm, kể cả nhận thức nguồn gốc tạo dựng sự sống, trái đất, vũ trụ.

3. Khái niệm con gà, quả trứng gà dấu hiệu thực chất tri thức khoa học về sự thật mối liên hệ theo quy luật, hiện thực phát triển khách quan của sự vật, hiện tượng thực thể vật chất, trí não, ý thức sống tồn tại ở giữa bên ngoài, bên trong mặt phẳng trái đất. Vật chất, trí não, ý thức sống là các sự vật, hiện tượng thực thể thống nhất, không thể tách rời; tương tự như tất cả chúng ta không thể tách rời sự sống, không thể ““tăng trưởng không ngừng” bằng mọi thủ đoạn”, “khai thác và buôn bán động vật hoang dã”8, hay không thể “nghiên cứu vũ khí sinh học di truyền khiến các virus trở nên nguy hiểm”9 làm huỷ hoại môi trường sống của toàn cầu tự nhiên và xã hội loài người. Nhân loại huỷ hoại môi trường sống là đồng nghĩa với việc loài người tự dẫn mình đến chết chóc; bởi vì, huỷ hoại môi trường sống chính là làm cho khí hậu trái đất nóng lên, triệt tiêu các loài vật, phá vỡ sự “cân bằng trong thiên nhiên”, “mở đường cho vi-rút tấn công con người”10 như đang bùng phát đại dịch Covid-19 khắp toàn cầu hiện tại.

4. Con gà không thể có trước quả trứng của nó đẻ ra; trái lại, quả trứng gà không thể có trước con gà. Ở giữa con gà là tồn tại quả trứng; ở giữa quả trứng là tồn tại con gà; tức là, con gà, quả trứng đều cùng tồn tại ở giữa bên ngoài, bên trong mặt phẳng trái đất thuộc vũ trụ hệ mặt trời. Mặt phẳng trái đất không tồn tại các loài động vật thì nó không thể có các quả trứng; trái lại, mặt phẳng trái đất không tồn tại các quả trứng, thì nó cũng không thể tồn tại các loài động vật, trong đó có loài gà. Con gà, quả trứng gà được xem như là biểu tượng đặc trưng nhất của thiên nhiên – sự sống muôn loài, trong đó có loài người.

Xem Thêm  Những phát minh vĩ đại của thế kỷ 20 từ năm 1900 đến năm 1949 - phát minh 1890

5. Sự sống loài vật, loài người là gắn chặt với nhau, phụ thuộc vào nhau, cùng tồn tại ở giữa bên ngoài, bên trong mặt phẳng trái đất. Vì vậy, để duy trì sự sống, mỗi công dân toàn thị trường quốc tế cần phải có “ý thức bảo vệ thiên nhiên”11, có “ý thức và kiến thức về việc giữ gìn môi trường”12; mỗi quốc gia cần phải biết xây dựng, thực thi quyết sách pháp luật đúng đắn, nghiêm minh, đảm bảo phát triển toàn cầu tự nhiên và xã hội loài người; tức là, đảm bảo sự “cân đối, cân bằng, hài hoà về môi trường sống”13 của các cá thể, tập thể, xã hội loài vật trong toàn cầu tự nhiên, sự “công bằng, bình đẳng công lý về quyền lợi, giá trị, tinh thần”14 của các cá nhân, nhóm, cộng đồng, quốc gia trong xã hội loài người.

Tài liệu trích dẫn:

1, 6.Nguyễn Hữu Đổng. Bàn thêm về khái niệm ‘lịch sử’.https://diendankhaiphong.org/category/lich-su/. Truy cập ngày 27/7/2021.

2. Nguyễn Hữu Đổng. Văn hoá tâm linh.http://vanhoanghean.com.vn/component/k2/30-nhung-goc-nhin-van-hoa/14559-van-hoa-tam-linh. Truy cập ngày 23/10/2020.

3. Nguyễn Hữu Đổng. Vì sao vật chất không thể có trước ý thức? https://chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu/vi-sao-vat-chat-khong-the-co-truoc-y-thuc.html. Truy cập ngày 23/8/2016.

4. Theo Trithucvn.net. Tuyên ngôn về một nền khoa học Hậu duy vật.https://khoahocphattrien.vn/khoa-hoc-thuong-thuc/chau-a-dieu-dung-du-tung-la-tam-guong-chong-dich/2021072908353182p160c921.htm.Truy cập ngày 20/10/2018.

5. Nguyễn Hữu Đổng. Vì sao số 0 được ký hiệu bằng hình tròn huyền bí? https://kienthuc.net.vn/giai-ma/vi-sao-so-0-duoc-ky-hieu-bang-hinh-tron-huyen-bi-673093.html. Truy cập ngày 27/4/2016.

7. Nguyễn Hữu Đổng. “Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thật và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới, hội nhập ở Việt Nam hiện nay”. Sách nhiều tác giả: Kế thừa và phát huy tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập. Nxb Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2018, tr. 278.

8, 10.Tôn Thất Thông.CORONA: Một hồi chuông cảnh tỉnh? https://diendankhaiphong.org/2020/04/10/corona-mot-hoi-chuong-canh-tinh/. Truy cập ngày 10/4/2020.

9. Khánh An. Cựu quan chức Mỹ: Covid-19 có thể là vũ khí sinh học của Trung Quốc. https://thanhnien.vn/the-gioi/cuu-quan-chuc-my-covid-19-co-the-la-vu-khi-sinh-hoc-cua-trung-quoc-1353477.html. Truy cập ngày 13/03/2021.

11. Tôn Thất Thông.Thăng trầm của Maya – Bài học về môi trường (P2).https://diendankhaiphong.org/thang-tram-cua-maya-p2/.Truy cập ngày 26/02/2021.

12. Tôn Thất Thông.Thăng trầm của Maya – Bài học về môi trường (P3).https://diendankhaiphong.org/thang-tram-cua-maya-bai-hoc-ve-moi-truong-p3/.Truy cập ngày 06/03/2021.

13. Nguyễn Hữu Đổng. Không có loài người hạnh phúc không thể có quốc gia hạnh phúc.  https://vietnamnet.vn/vn/goc-nhin/khong-co-con-nguoi-hanh-phuc-khong-the-co-quoc-gia-hanh-phuc-436774.html. Truy cập ngày 20/03/2018.

14. Nguyễn Hữu Đổng. Xây dựng chủ nghĩa xã hội phát triển ở Việt Nam.http://tuyengiao.vn/nghien-cuu/xay-dung-chu-nghia-xa-hoi-phat-trien-o-viet-nam-123029. Truy cập ngày 21/7/2019.

Share this:


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài con gà và quả trứng

Hài Hoài Linh – Hoài Linh Lạc Vào Nhà Thương Điên Trường Giang – Hài Tuyển Chọn Anh Chàng May Mắn

 • Tác giả: Hài Tuyển Chọn Hay Nhất
 • Ngày đăng: 2017-03-21
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 6941 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hài Hoài Linh – Hoài Linh Lạc Vào Nhà Thương Điên Trường Giang – Hài Tuyển Chọn Anh Chàng May Mắn

  Tiểu phẩm: Nhà Thương Điên
  Diễn viên: Hoài Linh, Trường Giang, Nhật Cường, Hứa Minh Đạt

  Đăng ký: https://goo.gl/HIGYi0

Mẩu truyện “con gà và quả trứng”

 • Tác giả: www.baodongthap.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 8373 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Con gà hay quả trứng có trước? Thắc mắc ‘hack não’ đã có lời giải?

 • Tác giả: baomoi.com
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 5753 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Có cả phân tích khoa học hẳn hoi nhưng bao nhiêu dân cư mạng vẫn thấy ‘không thuyết phục’. Vì sao?

Con gà có trước hay quả trứng có trước?

 • Tác giả: dantri.com.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 4014 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: (Dân trí) – Thắc mắc hóc búa “con gà hay quả trứng có trước” khiến nhiều người phải đau đầu để tư duy và giải thích nay đã có câu trả lời.

Con gà có trước hay quả trứng có trước?

 • Tác giả: vnexpress.net
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 5550 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cuối cùng thì thắc mắc con gà có trước hay quả trứng có trước gây tranh cãi suốt nhiều thế kỷ qua đã có lời trả lời. – VnExpress

Giải bài toán con gà và quả trứng

 • Tác giả: www.soac.edu.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 8276 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Con gà và quả trứng

 • Tác giả: lathu.langmai.org
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 1051 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Khám Phá Khoa Học

By ads_law