Ngày đăng: 14/09/2012, 09:57

Giải đề công nghệ vệ tinh Question 36: The network’s Subnet Mask is 255.255.255.224, determineits broadcast address if that a computer which has the address192.168.1.1?A. 192.168.1.255 B. 192.168.1.15 C. 192.168.1.31 D. 192.168.1.96Đáp án: CQuestion 37: Consider building a CSMA/CD network running at 1 Gbpsover a 1–km cable with no repeaters. The signal speed in the cable is200000 km/sec. What is the minimum frame size?A. 500 bits B. 5000 bits C. 1000 bits D. 10000 bitsĐáp án: DHướng dẫn:Thời gian cần truyền đi cho 1 km là: 1/200000 = 5 x 10^-6 = 5 µsecThời gian truyền cả đi & về 1 km là: 5 x 2 = 10 µsecSố bit truyền được là: 10^9 bps x 10 x 10^-6 sec = 10^4 bits = 10000bitsQuestion 38: What is EIRP of a dipole antenna fed with a power of 100mW? 0.1W≈ 100mW B. ≈A. 0.16W D. A, B and C are wrong≈C. Giải đáp: DHướng dẫn: (dựa trên slide 29 – Chương 3)100 mW = 0,1 WGain = 0 dBd (do chuyển từ anten lưỡng cực sang đẳng hướng)Do vậy công suất nhận là 0,1W & công suất phát là ERP = 0,1W.Ta có: 2,14 = 10log10 (EIRP / ERP)EIRP / ERP = 1,639.⇒EIRP = 16,39 W⇒Question 39: We need to send 56 kbps over a noiseless channel with abandwidth of 4 kHz. How many signal levels do we need?A. 1 B. 64 C. 2 D. 128Đáp án: DHướng dẫn:Vận dụng công thức Nyquist, ta có:• 56000 = 2 x 4000 x log2Llog 2 L = 7, suy ra L = 2^7 = 128.Question 40: Which modulation does a constellation diagram correspondto?A. QAM-4 B. PSK-4 C. PSK-2 D. QAM-2Đáp án: B (câu này có cái hình)- Mấy cái ghi logarit past từ word qua đây lỗi. Chẳng hạn log2L hiểu làlog cơ số 2 của L.- Có phải dịch thắc mắc ra ko vậy, chắc khỏi nha.Question 1: How many frequencies does a full-duplex QAM-64 modem use?A. 1 B. 12 C. 6 D. 2Đáp án: DQuestion 2: An analog cellular system has 20 MHz of band-width anduses two channels simplex of 25 kHz to provide a transfer service offull-duplex. What is the number of full-duplex channels available bycell for a reuse factor K = 4?A. 400 B. 200C. 100 D. A, B and C are wrongĐáp án: CHướng dẫn:Đường truyền: 20 000 000 HzBăng thông của kênh là: 25 000 x 2 (simplex channel) = 50 000 Hz(duplex channel)Số kênh: 20 000 000/50 000 = 400 (channels)K = 4: Số kênh có trên tế bào (cell) là: 400/4 = 100 (channels)Question 3: A modem constellation diagram similar to figure. How manybps can a modem with these parameters achieve at 1200 baud?A. 4800bps B. 2400bpsC. 1200bps D. A, B and C are wrongĐáp án: B2 x 1200 = 4800 bpsQuestion 4: Ten signals, each requiring 4000Hz, are multiplexed on toa single channel using FDM. How much minimum bandwidth is required forthe multiplexed channel? Assume that the guard bands are 400Hz wide.A. 40800Hz B. 40400HzC. 44000Hz D. A, B and C are wrongĐáp án: DHướng dẫn:Có 10 tín hiệu, mỗi tín hiệu 4000 Hz. Dó đó, cần 9 dải tần (guardbands)Vậy, đường truyền tối thiểu cần để ghép kênh là: 4000×10+400×9 = 43600Hz.Question 31: One class A address borrowed 21 bits to divide subnet,the Subnet Mask is?A. 255.255.255.248 B. 255.255.224.0 C. 255.255.192.0 D. 255.255.248.0Mượn 21 bit =>2 octet giữa mượn tổng cộng 16 bit(255.255), octetcuối mượn 5 bit:128+64+32+16+8=248=>Câu AQuestion 32: The radius of a cell in cellular network is 1600m. Whatis the distance between centers of adjacent cells? 1600m≈ 2770m B. ≈A. 3200m D. A, B and C are wrong≈C. Khoảng cách = r x căn bậc 2 của 3 = 2770 (đánh dấu căn nó lạiko hiện lên :D)=>Câu AQuestion 33: Consider a noiseless channel with a bandwidth of 3000 Hztransmitting a signal with 16 signal levels. The maximum bit rate canbe?A. 48000 bps B. 3000 bps C. 12000 bps D. 6000 bpsCông thức Nyquist:BitRate = 2 x 3000 x log2(16)=24000=>câu E(chắc dáp án sai ^^)Question 34: A group of N stations share a Slotted ALOHA channel of 1Mb/s. Each station emits in average a frame of 12000 bits/second. Bytaking again the results obtained for Smax (maximum efficiency)determine the maximum value of N that one can have? 700≈ 300 B. ≈A. 600 D. A, B and C are wrong≈C. 1 byte = 8 bit1Mb = 1024 x 1024 byte=>N = 1024 x 1024 x 8 / 12000 = 700=>Câu BQuestion 35: One takes the antenna gains into tài khoản; microwavestransmitter has an output power of 0.1W at 2 GHz. The EIRP of thetransmitted signal is 10W. What is the wavelength of receivingantennas parabolas? 0.64m≈ 1.2m B. ≈A. 0.32m D. A, B and C are wrong≈C. lamda = c/f = 3×10^8 / 2×10^9 = 0,15(m)(đánh dấu lamda nó lại kohiện lên :D)=>Câu DQuestion 11: A typical Công nghệ Bluetooth data frame describe in figure. Whichfield determines the active devices?A. Header B. Access code C. Address D. ChecksumAns: CQuestion 12: If the diameter of receiving antennas parabolas is 30 cm,what is the frequency concerned?A. 1GHz B. 1MHzC. 1kHz D. A, B and C are wrongAns: DQuestion 13: The signal can be written .What is the modulation type?A. ASK-2 B. ASK-4 C. PSK-2 D. QAM-2Ans: AQuestion 14: The output power at transmitter is 1W, power received is100mW. The gain is?10 dB B. 100 C. 10 dB D. 1−A. Ans: DQuestion 15: A telephone line has a bandwidth of 4kHz. Thesignal-to-noise ratio is 3162. For this channel the capacity is? 40000 bps≈ 46480 bps B. ≈A. 37944 bps D. A, B and C are wrong≈C. Ans: AC = B log2 (1 + SNR)B is the bandwidth .SNR is the signal to noise ratio, capacity is thecapacity of the channel in bits per secondCâu 6-10:Question 6: Suppose a transmitter produces 50W of power. The transmitter’s power is applied to a unity gain antenna with a 900MHz carrier frequency. The close-in distance is d0 = 100m. The value Pr (d0) may be predicted from equation, where Gt, Gr are antenna gain at transmitter, receiver, and L  1 is the system loss factor. If Pr is in unit of dBm, the received power is given by Pr(d) = 10log10[Pr(d0)/0.001] + 20log10(d0/d), where dd0. What is the received power at a free space distance of 10km?A.  24.5dBm B.  64.5dBmC.  +64.5dBm D. A, B and C are wrong Answer: unity gain antenna: Gain = 0; = c / f = 3 * 10^8 / 900000000 = 1/3L = (4d / ) ^ 2 => Pr (d0) = Pt * ^4 / (4d) ^ 4 = 2.475 *10^-10 (mW)=> Pr(d = 10km) = -106.0635447 dBm. Question 7: A channel has a bit rate of 5 kbps and a propagation delay of 20 msec. For what range of frame sizes does stop-and-wait give an efficiency of at least 50%?A. frame size < 100 bits B. 100 bits < frame size < 200 bitsC. frame size > 200 bits D. frame size < 200 bits Answer: Tf / Tt >= 50% (1) Tf = Fs / Bw (2) ; Tt = 20*10^-3 + Tf (3)From (1) and (3) => Tf >= 0.02 (4);From (4) and (2) => Fs >= 102.4 (bits);With: Tf: Time to transmit the frame; Tt: Total time include propagation delay time; Fs: frame size; Bw: bandwidth Question 8: Need to share with each subnet have 510 hosts maximum in a class B address, should use the Subnet Mask?A. 255. 255. 255.0 B. 255. 255. 255.192 C. 255. 255.252.0 D. 255.255.254.0 Answer: hosts = 510 => 9bits hosting => 23 bits net, IP class B => borrow 7bits => 255.255.254.0 Question 9: Suppose that 1 MHz is dedicated to the control channels and that only a control channel is necessary by cluster; determine a reasonable distribution of the voice lượt truy cập channels for each cell, for the 9 reuse factors given previously.A. 8 cells with 53 voice channels and 4 cells with 54 voice channelsB. 8 cells with 71 voice channels and 1 cell with 72 voice channelsC. 4 cells with 91 voice channels and 3 cells with 92 voice channelsD. A, B and C are wrongQuestion 10: The signal can be written.What is the modulation type?A. QAM-4 B. PSK-4 C. PSK-2 D. QAM-2 This yields the four phases π/4, 3π/4, 5π/4 and 7π/4 as needed.Còn câu 9 nợ lát nữa bài viết nhe, tranh thủ mấy câu này trước! ^^Mình đang làm từ câu 26 – 30, mà bí 2 câu 26 & 30, có bạn nào giúp ko, tìm mãi ko thấy cái nào dính tới 2 câu này hết3 câu làm xong :Question 27: In the cellular network, Q = D/R called co-channel reuse ratio. Suppose i = 3 and j = 1. What is the Q?A.  6 B.  6.24C.  4.58 D. A, B and C are wrongĐáp án : C. Theo slide 13 chương 5Question 28: For the network address 172.16.0.0/16. How many subnets this network can be split up?A. 16 B. 214C. 216 D. A, B and C are wrongĐáp án : CQuestion 29: The telephone line is now to have a loss of 20dB. The input signal power is measured as 0.5W, and the output noise level is measured as 4.5W. Calculate the output SNR in dB?A.  30.5dB B.  +30.5dBC.  89dB D. A, B and C are wrongĐáp án : BGiải :Ta có SNRdB = 10log10(Psignal /Pnoise) = 10 log10 [(0,5)/(4,5*10-6)]  50,5dB.Do loss = 20dB => output SNRdB = 50,5 – 20 = 30,5 dBCâu 9: Suppose that 1 MHz is dedicated to the control channels and that only a control channel is necessary by cluster; determine a reasonable distribution of the voice lượt truy cập channels for each cell, for the 9 reuse factors given previously.A. 8 cells with 53 voice channels and 4 cells with 54 voice channelsB. 8 cells with 71 voice channels and 1 cell with 72 voice channelsC. 4 cells with 91 voice channels and 3 cells with 92 voice channelsD. A, B and C are wrongAnswer: B Đề này thiếu: Total bandwidth: 33MHz Channel bandwidth: 25 kHz simplex channels => 50 kHz duplex channels. Total available channels = 33000 / 50 = 660 channels.1MHz control channels => 1000 / 50 = 20 control channels 660 – 20 = 640 voice channels. N = 9 => Number of available voice channels per cell = 640 / 9 = 71.1111=> Ta có 8 * 71 + 1 * 72 = 640 => câu B là chuẩn xác.16-A, 17-D, 18-D, 19-B, 20-AQuestion 27:* In the cellular network, Q = D/R called co-channel reusevàgt; ratio. Suppose i = 3 and j = 1. What is the Q?> *A. *» 6vàgt; *B. *» 6.24vàgt; *C. *» 4.58vàgt; *D. *A, B and C are wrongvàgt; Giải đáp : C. Theo slide 13 chương 5vàgt; *Question 28:* For the network address 172.16.0.0/16. How many subnetsvàgt; this network can be split up?> *A. *16vàgt; *B. *214vàgt; *C. *216vàgt; *D. *A, B and C are wrongvàgt; Giải đáp : Cvàgt; *Question 29:* The telephone line is now to have a loss of 20dB. The inputvàgt; signal power is measured as 0.5W, and the output noise level is measured asvàgt; 4.5mW. Calculate the output SNR in dB?> *A. *» -30.5dB *B.> *» +30.5dBvàgt; *C. *» -89dB *D.> *A, B and C are wrongvàgt; Giải đáp : Bvàgt; Giải :> Ta có SNRdB = 10log10(Psignal /Pnoise) = 10 log10 [(0,5)/(4,5*10-6)] »50,5dB.> Do loss = 20dB => output SNRdB = 50,5 – 20 = 30,5 dBCho mình hỏi ởCâu 32 vì sao lại có * Căn Bậc 2 của 3 vây?Còn câu 14 .sao lại ra được đáp số là 1.Nhóm Ninh: 16 -> 20. : 16-A, 17-D, 18-D, 19-B, 20-ACâu 32 giải đáp A = 2770 m là đúng rồi. Vì vận dụng công thức: D =sqrt(3)*RCâu 14 mình nghĩ giải đáp là 10 dB.Question 24: The channel of low-pass type has a band-width of 4.5 MHz and a SNR = 3162. What is the maximum spectral efficacy that one can theoretically reach on such a channel?A. » 38.4Baud/s B. » 862bit/s/Hz C. » 52321850bit/s D. » 11.63bit/s/Hz C = B log2(1+SNR) = 4,5x106xlog23162 » 52321850bit/sNote: SNRdb=10log10 SNRHi,Cho mình hỏi câu 27, trong slide 13 chương 5 thì i=1, j=2 thì Q=4,58Nhưng mà bước này đề cho i=3, j=1 sao kết quả vẫn là Q=4,58??Có lầm lẫn gì chăng?mình nghĩ là ra 6.24 vì i & j chỉ là biến.có cách tính nào rõ ràng và cụ thể ? nếu i = 2, j =3 ời tính sao?? Q=D/R ( D, R là gì vậy @@)Các bạn cho mình hỏi:- Công thưc tính Gain ( độ lơi) = 10log(10)[P2/P1],với P1, P2 là cái nào là công suất thu, phát ?- Có độ lợi tại Anten Phát & Anten thu ko? & 2 cái đó giống nhau hay khác nhau? & công thức tính từng cái như thế nào nếu là khác.Thanks!Question 38: What is EIRP of a dipole antenna fed with a power of 100 mW? A. » 100mW B. »0.1W C. » 0.16W D. A, B and C are wrong Giải đáp: D Chỉ dẫn: (dựa trên slide 29 – Chương 3) Nếu dựa trên Slide 29 thì ta có trong silde đó thì Công suất là 1W—> EIRP là 1,639. Bước này Công suất là 100mW= 0.1 W ===> EIRP=0,1639 vậy giải đáp đúng là C chứ? Phải zj ko các bạn.Vì EIRP/0,1= 1,639 ==> EIRP=1,639*0,1= 0,1639 là đúng giải đáp C nhưng trong đó bài giải lại là D, nên mình nghĩ tất cả chúng ta hơi lầm lẫn bước này.Còn một điểm cảnh báo nữa là theo công thức SHANON thì:C=B*log2(1+S/N)Trong số đó:C: capacity (bits/second)B: bandwidth (Hertz)S: signal power (Watt)N: noise power (Watt)Nhưng mình thấy chủ yếu trong bài tập các bạn đều dùng công thức gì đó: C=2B*log2(1+S/N), vậy cái đó đúng vậy các bạn?P/s: bữa nay up bài hơi nhiều cảm thông nhé. ^^C=2B theo mình nhớ là công thức tính băng thôngỞ câu 29, khi đổi từ mW sang W là nhân cho 10^-3 chứ, như thế ta sẽ cóSNRdB = 10log10(Psignal /Pnoise) = 10 log10 [(0,5)/(4,5*10-3)] »20.457574dB. Tính ra không có giải đáp nào đúng hết.Hôm trước Đạo có hỏi lại câu 14, Bảo nói là câu C:10dB.Nhưng D tính lại là A:-10 dB.G=10log10(P_nhận / P_truyền) = 10log10(0.1/1)= -10 dB.Cho quan niệm nha mọi người.PS: ai cho D cái ebook QAM, PSK j đi, chả nhớ j về chúng cả :(Còn câu 14, nếu như theo bạn Thế nói P2 là Thu, P1 là Phát thì giải đáp sẽ ra là -10dBCông thức Đạo nói là công thức Nyquist C=2B*log2(M) (M là số mức tín hiệu, B là băng thong tính bằng Hz) Ở câu 29 nhà cung cấp là microwatt (trong đề ghi mà), không phải miliwatt nên giải đáp B: +30.5dB là đúng :)Question 32: The radius of a cell in cellular network is 1600m. What is the distance between centers of adjacent cells?A. » 2770m B. » 1600mC. » 3200m D. A, B and C are wrongĐáp án là B chứ ko phải A.- D = minimum distance between centers of cells that use the same band offrequencies (called co-channels)- R = radius of a cell- d = distance between centers of adjacent cells (d = R)- N = number of cells in repetitious patternCâu này -10 dB chắc đúng rồi. Hôm nhẩm ra sai, giờ bấm máy tính lại là-10dB, công thức vẫn vậy. Cám ơn D ^^Còn câu này:*Question 32:* The radius of a cell in cellular network is 1600m. Whatisthe distance between centers of adjacent cells?A. » 2770m B. » 1600mC. » 3200m D. A, B and C are wrongĐáp án là B chứ ko phải A.- D = minimum distance between centers of cells that use the same bandoffrequencies (called co-channels)- R = radius of a cell- *d = distance between centers of adjacent cells (d = R)*- N = number of cells in repetitious pattern”Trần Nguyễn Ái Duyên”Tạm dịch này dễ hình dung:Bán kính của 1 tế bào trong mạng là 1600m. Hỏi khoảng cách giữa 2 tếbào liền kề nhau trong mạng là bao nhiêu (lấy mốc đo là tâm của mỗi tếbào đó). Ko up hình đc dễ nhìn hơn. Công thức: D = sqrt(3)*R là chínhxác rồi.Nên giải đáp theo mình đúng sẽ là A = 2770 m.Ở câu 29, khi đổi từ mW sang W là nhân cho 10^-3 chứ, như thế ta sẽ cóSNRdB = 10log10(Psignal /Pnoise) = 10 log10 [(0,5)/(4,5*10-3)] »20.457574dB. Tính ra không có giải đáp nào đúng hết.—> đề là microWat mà Thế. Giải đáp B đúng òi.Question 19: Assume that the TV picture is to be transmitted over achannel with 4.5MHz bandwidth and a 35dB signal-to-noise ratio. Findthe capacity of the channel?Giải đáp Bảo nghĩ là C = 52.3 Mb/s chứ không phải B = 23.3 Mb/sC = B log_2 (1 + SNR)B = 4.5 × 10^6 HzSNR_dB = 35 = 10 log_10 (SNR),SNR = 10^(35/10)= 10^3.5C = 4.5 × 10^6 log2 (1 + 10^(3.5)) = 4.5 × 10^6× log_2 (3163)C = (4.5 × 10^6 × 11.63) = 52.335 × 10^6 bps = 52.3Mb/sCâu 23: BCâu 24: CCâu 25: Chưa ra ^^ai giải được vào đỡ dùm đi .Câu 20, Theo công thức: Độ nhạy = Pt – L + Gt -Afree + Gr – Marginvàlt;=> -85 = 10log(100) – 0 + 2 – Afree + 2 – 0vàlt;=> Afree = 109vàlt;=> 20log(4.pi.dlamda) = 109vàlt;=> 4.pi.dlamda = 10^5.45vàlt;=> d ~= 29 Km~~> Giải đáp C*Question 6:* Suppose a transmitter produces 50W of power. The transmitter’s power is applied to a *unity gain antenna* with a 900MHz carrier frequency. The close-in distance is d0 = 100m. The value Pr (d0) may be predicted from equation, where Gt, Gr are antenna gain at transmitter, receiver, and L ³ 1 is the system loss factor. If Pr is in unit of dBm, the received power is given by Pr(d) = 10log10[Pr(d0)/0.001] + 20log10(d0/d), where d³d0. What is the received power at a free space distance of 10km? *A. *» -24.5dBm *B. *» -64.5dBm […]… 0.5W, and the output noise level is measured asvàgt; 4.5mW. Calculate the output SNR in dB?> *A. *» -30.5dB *B.> *» +30.5dBvàgt; *C. *» -89dB *D.> *A, B and C are wrongvàgt; Giải đáp : Bvàgt; Giải :> Ta có SNRdB = 10log10(Psignal /Pnoise) = 10 log10 [(0,5)/(4,5*10-6)] »50,5dB.> Do loss = 20dB => output SNRdB = 50,5 – 20 = 30,5 dBCho mình hỏi ởCâu 32 vì sao lại có * Căn Bậc 2 của… 52321850bit/s D. » 11.63bit/s/Hz C = B log2(1+SNR) = 4,5x106xlog23162 » 52321850bit/sNote: SNRdb=10log10 SNRHi,Cho mình hỏi câu 27, trong slide 13 chương 5 thì i=1, j=2 thì Q=4,58Nhưng mà bước này đề cho i=3, j=1 sao kết quả vẫn là Q=4,58??Có lầm lẫn gì chăng?mình nghĩ là ra 6.24 vì i & j chỉ là biến.có cách tính nào rõ ràng và cụ thể ? nếu i = 2, j =3 ời tính sao?? Q=D/R ( D, R là gì vậy @@) Question… :D)=>Câu AQuestion 33: Consider a noiseless channel with a bandwidth of 3000 Hztransmitting a signal with 16 signal levels. The maximum bit rate canbe?A. 48000 bps B. 3000 bps C. 12000 bps D. 6000 bps Công thức Nyquist:BitRate = 2 x 3000 x log2(16)=24000=>câu E(chắc dáp án sai ^^)Question 34: A group of N stations share a Slotted ALOHA channel of 1Mb/s. Each station emits in average a frame . các bạn đều dùng cách thức gì đó: C=2B*log2(1+S/N), vậy cái đó đúng vậy các bạn?P/s: bữa nay up bài hơi nhiều cảm thông nhé. ^^C=2B theo mình nhớ là công. -10dBCông thức Đạo nói là cách thức Nyquist C=2B*log2(M) (M là số mức tín hiệu, B là băng thong tính bằng Hz) Ở câu 29 nhà cung cấp là microwatt (trong đề ghi

Xem Thêm  12 sự thật kỳ lạ và thú vị về vũ trụ: Bạn đã biết bao nhiêu trong số đó?

– Đọc thêm –

Đọc thêm: Giải đề công nghệ vệ tinh, Giải đề công nghệ vệ tinh, Giải đề công nghệ vệ tinh

By ads_law

Trả lời