Giáo án bắn súng tiểu liên AK

Phần một: Ý ĐỊNH HUẤN LUYỆN

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích: Đào tạo cho cán bộ, chiến sỹ dân binh các bài viết bắn

mục tiêu cố định bằng súng tiểu liên AK làm nền tảng cho học hành, đào tạo &

kiểm soát bắn đạn thật đạt thành tích cao & áp dụng trong đào tạo chiến thuật

cũng như tranh đấu sau này.

2. Yêu cầu:

– Nắm chắc chức năng, kết cấu, công dụng các bộ pjận chính của súng, đạn.

– Hiểu hiểu rằng chuyển động các phòng ban chính của súng, biết xử trí các hiện

tượng hư hỏng thông thường khi bắn; biết sức giật, góc nẩy & cách xử lý

– Điêu luyện cách tháo lắp súng thông thường, biết gìn giữ kiểm soát súng, đạn.

– Nắm được đường ngắm căn bản, đường ngắn đúng ảnh hướng ngắm sai đến

kết quả bắn.

– Điêu luyện tư thế động tác đứng, quỳ, nằm bắn.

II. NỘI DUNG

1. Chức năng tranh đấu, kết cấu các phòng ban chính của súng, đạn; chuyển động

các phòng ban của súng, hiện tượng hư hỏng, lý do & cách xử lý.

2. Ngắm bắn, sức giật, góc nẩy & giải pháp giải quyết để bắn trúng, chụm.

Các tư thế động tác chuẩn bị bắn, bắn & thôi bắn.

* Trọng điểm: Bài viết 2, trọng tâm: Các tư thế động tác chuẩn bị bắn, bắn,

thôi bắn

III. THỜI GIAN

1. Thời gian chuẩn bị đào tạo:

– Thời gian thông qua giáo án: ngày……tháng……năm 2018

– Thời gian thục luyện giáo án: từ ngày…….tháng……năm 2018

– Thời gian bồi dưỡng cán bộ: ngày…….tháng…….năm 2018

– Thời gian chuẩn bị đội mẫu: ngày…….tháng…….năm 2018

– Thời gian giải quyết mọi công tác chuẩn bị (thao trường, bãi tập):

ngày…….tháng……năm 2018

2. Thời gian thực hành đào tạo:

– Tổng thời gian: 16 giờ

– Giới thiệu lý thuyết: 02 giờ

– Luyện tập: 10 giờ

– Kiểm soát chấm dứt đào tạo: 04 giờ

IV. TỔ CHỨC PHƯƠNG PHÁP

1. Tổ chức: Lấy đội hình lớp để đào tạo, luyện tập theo đội hình tiểu đội

do tiểu đội trưởng duy trì luyện tập, trung đội trưởng duy trì chung.

2. Bí quyết:

a. Chuẩn bị đào tạo:

– Phân tích ebook, soạn giáo án, chuẩn bị nền tảng vật chất, thông qua & thục

luyện giáo án, bí quyết thục luyện bằng bí quyết giảng thử.

– So với bồi dưỡng cán bộ: Bồi dưỡng cho cán bộ tiểu đội trưởng bài viết &

bí quyết duy trì tiểu đội luyện tập nhất là động tác lãnh đạo & bí quyết

sửa sai.

2

– So với đội mẫu: Bồi dưỡng cho một tiểu đội làm mẫu trước tổ chức các công đoạn

luyện tập ở tiểu đội.

b. Thực hành đào tạo:

– Lên lớp lý thuyết: Dùng bí quyết diễn đạt phối hợp tranh vẽ, vật thực để

minh chứng.

– Đào tạo thực hành: Dùng bí quyết trực quan. Phần động tác làm mẫu trước

qua 3 bước; Bước 1: làm nhanh; Bước 2: làm chậm có nghiên cứu; Bước 3: làm tổng

hợp.

V. ĐỊA ĐIỂM

1. Thực hành đào tạo: Thao trường đào tạo

2. Luyện tập: Thao trường đào tạo

VI. BẢO ĐẢM

1. Giáo viên: Ebook: sách dạy bắn súng tiểu liên AK; giáo trình đào tạo

kỹ thuật tranh đấu bộ binh; bảng độ cao đường đạn; bộ tranh lý thuyết bắn.

2. Phân đội: Đưa theo vũ khí trang bị như biên chế, bia số 4 = 02 cái; bia số

7 = 02 cái; bia số 8 = 2 cái; bia ngắm trúng ngắm chụm = 03 cái, bao cát = 12 cái;

kính kiểm soát đường ngắm, bút chì.

3. Đội mẫu, phục vụ:

Đưa đầy đủ VKTB của tiểu đội, Bia số 6 = 01 cái; bia số 7 = 01 cái; bia số 8

= 01 cái.

4. Bồi dưỡng cán bộ: AK = 03 khẩu, Bia số 6 = 01 cái; bia số 7 = 01 cái; bia

số 8 = 01 cái.

5. Hội họp & hoạt động thao trường:

Cờ, băng rôn, slogan cổ động thao trường; Dây kéo co, tạp chí các loại

Phần hai: THỰC HÀNH HUẤN LUYỆN

I. THỦ TỤC THAO TRƯỜNG

1. Chăm chú kiểm soát quân số, vũ khí trang bị, vật chất đưa theo, quy định vị

trí để vật chất, khám súng, giải trình cấp trên (nếu có).

2. Thông dụng quy định trên thao trường

– Quy định về phương án tranh đấu tại chỗ.

– Quy định kỷ luật thao trường

– Quy định về đi lại, vệ sinh

3. Kiểm soát bài cũ

II. HẠ KHOA MỤC

1. Nêu tên đề mục

Bài: Kỷ thuật bắn súng tiểu liên AK

2. Mục đích, yêu cầu

3. Bài viết (Như phần ý định đào tạo)

4. Thời gian

5. Tổ chức, bí quyết

3

Buổi học 1: Ý ĐỊNH HUẤN LUYỆN

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích: Đào tạo cho cán bộ, chiến sỹ dân binh nắm chắc chức năng

tranh đấu, kết cấu của súng trường AK, biết cách tháo lắp súng thông thường &

biết các hiện tượng hư hỏng, lý do & cách xử lý làm nền tảng kiểm soát

đạt thành tích cao & vận trong đào tạo cũng như tranh đấu sau này.

2. Yêu cầu:

Năm chắc chức năng tranh đấu, kết cấu của súng, tháo lắp súng thông thường,

hiện tượng hư hỏng, lý do & cách xử lý

II. NỘI DUNG

1. Chức năng tranh đấu, kết cấu của súng trường AK.

2. Tháo lắp súng thông thường.

3. Hiện tượng hư hỏng, lý do & cách xử lý

* Trọng điểm: Bài viết 1 & 2

III. THỜI GIAN

2. Thời gian thực hành đào tạo: 4 giờ

– Thực hành đào tạo: 01 giờ

– Luyện tập: 03 giờ

– Kiểm soát chấm dứt đào tạo: 01 giờ

IV. TỔ CHỨC PHƯƠNG PHÁP

1. Tổ chức: Lấy đội hình trung đội để đào tạo, luyện tập theo đội hình tiểu

đội do tiểu đội trưởng duy trì luyện tập, cô giáo duy trì chung.

2. Bí quyết:

a. Chuẩn bị đào tạo:

– Phân tích ebook, soạn giáo án, chuẩn bị nền tảng vật chất, thông qua & thục

luyện giáo án, bí quyết thục luyện bằng bí quyết giảng thử.

b. Thực hành đào tạo:

– Lên lớp lý thuyết: Dùng bí quyết diễn đạt phối hợp tranh vẽ, vật thực để

minh chứng.

V. ĐỊA ĐIỂM

1. Thực hành đào tạo: Thao trường đào tạo

2. Luyện tập: Thao trường đào tạo

VI. BẢO ĐẢM

1. Giáo viên: Ebook: sách dạy bắn súng tiểu liên AK, súng trường CKC; giáo

trình đào tạo kỹ thuật tranh đấu bộ binh; bảng độ cao đường đạn; bộ tranh lý

thuyết bắn.

2. Phân đội: Đưa theo vũ khí trang bị như biên chế, bia số 4 = 02 cái; bia số

7 = 02 cái; bia số 8 = 02 cái, bia ngắm trúng ngắm chụm = 06 cái, bao cát = 12 cái;

kính kiểm soát đường ngắm, bút chì.

3. Hội họp & hoạt động thao trường:

Cờ, băng rôn, slogan cổ động thao trường; Dây kéo co, tạp chí các loại

4

THỰC HÀNH HUẤN LUYỆN

I . TÍNH NĂNG CHIẾN ĐẤU

1.Súng tiểu liên AK, AKM, AKMS trang bị cho từng người để diệt trừ sinh

lực địch. súng có lê để đánh cận chiến.

2. Súng tiểu liên AK, AKM, AKMS dùng đạn kiểm 1943 do Nga sản xuất

hoặc đạn kiểu 1956 (K56) do Trung Quốc, VN & một số nước sản xuất với

các loại đầu đạn khác nhau:

– Đầu đạn thường (có lõi thép).

– Đầu đạn vạch đường.

– Đầu đạn xuyên cháy.

– Đầu đạn cháy.

Súng dùng chung đạn với súng trường SKS, K63, trung liên RPĐ & RPK.

3. Hộp tiếp đạn chứa được 30 viên.

4. Súng tiểu liên có thể bắn được liên thanh hay phát một. Chủ chốt bắn liên

thanh. Khi bắn liên thanh có thể bắn điểm loạt ngắn (từ 2 đến 5 viên), bắn loạt dài

(từ 6 đến 10 viên) & bắn liên tục.

5. Tầm bắn ghi trên thước ngắm: 800m. Tiểu liên tôn tạo 1.000, tầm bắn

thẳng.

– Mục tiêu người nằm bắn 350m.

– Mục tiêu người chạy 525m.

– Hoả lực chăm chú của súng bắn được các mục tiêu trên mặt đất ở cự ly

800m.

6. Bắn máy cất cánh, quân nhảy dù trong vòng 500m.

* Đầu đạn có sức sát thương đến 1500m.

7. Vận tốc bắn tranh đấu.

– Khi bắn liên thanh khoảng 100phát/phút.

– Khi bắn phát một khoảng 40 phát/phút.

II. CẤU TẠO CÁC BỘ PHẬN CHÍNH, VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA SÚNG,

HIỆN TƯỢNG HỎNG HÓC NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH SỬA CHỮA.

A. CẤU TẠO CÁC BỘ PHẬN CHÍNH CỦA SÚNG:

– Súng tiểu liên AK & súng tiểu liên AK tôn tạo gồm có 11 phòng ban chính

sau đây.

1. Nòng súng.

2. Phòng ban ngắm (đầu ngắm & thước ngắm).

3. Hộp khóa nòng & nắp hộp khoá nòng.

4. Bệ khoá nòng & thoi đẩy.

5. Khoá nòng.

6. Phòng ban cò.

7. Phòng ban đẩy về.

8. ống dẫn thoi đẩy & ốp lót tay.

5

9. Báng súng & tay cầm.

10. Hộp tiếp đạn.

11. Lê.

* Trang bị ăn nhập với súng.

1. Hộp tiếp đạn.

2. Một dây súng.

3. Một túi đựng hộp tiếp đạn.

4. Đầu để bắn đạn hơi.

B. CHUYỂN ĐỘNG CÁC BỘ PHẬN CỦA SÚNG

1. Địa điểm các phòng ban của súng trước khi lên đạn

– Đầu thoi đẩy nằm trong khâu truyền khí thuốc.

– Cần định cách bắn & khoá an toàn ở địa điểm trên cùng. Mấu đè tì lên cò giữ cò

không chuyển động được.

– Lò xo hộp tiếp đạn đẩy bàn nâng đạn lên sát gờ giữ đạn ( nếu trong hộp tiếp

đạn có đạn thì viên đạn đầu tiên nằm sát dưới khoá nòng. Khoá nòng nằm sát mặt

cắt sau nòng. Hai tai khoá nòng nằm trong hai ổ chứa tai khoá thành thế đóng

khoá. Mẫu gạt cần lẫy bảo hiểm ở bệ khoá nòng đè đuôi lẫy bảo hiểm xuống. đầu

lẫy bảo hiểm rời khỏi khấc đuôi búa. Mặt búa tì sát vào mặt sau khoá nòng.

2. Chuyển động các phòng ban của súng lên đạn.

– Đặt cần định cách bắn & khoá an toàn ở địa điểm bắn liên thanh, mấu đè cần an

toàn nằm trên khuyết lẫy phát một, giữ cho lẫy phát một không quay cùng với cò.

– Kéo bệ khoá nòng về sau một đoạn ngắn khoá nòng hiện thời chưa lùi theo,

nhưng cạnh vát của tai khoá trái miết vào cạnh vát của ổ chứa tai khoá, làm khoá

nòng khởi đầu xoay sang trái.

– Tiếp tục kéo bệ khoá nòng về sau, mẫu đóng mở trượt trong rãnh lượn của

bệ khoá nòng khiến cho khoá nòng tiếp tục xoay sang trái, 2 tai khoá nòng rời khỏi 2

ổ chứa tai khóa, giải quyết thế mở khoá.

– Bệ khoá nòng tiếp tục lùi, kéo khoá nòng cùng lùi, mẫu gạt đuôi lẫy bảo

hiểm, rời khỏi đuôi lẫy bảo hiểm, làm đuôi lẫy nhô lên, mẫu dương búa đè búa ngả

về sau.

– Bàn nâng đạn đẩy viên đạn đầu tiên nằm trước đường tiến của mấu đẩy đạn,

Lò xo đẩy về bị ép lại.

– Khi thả bệ khoá nòng ra, lò xo đẩy về bung ra, đẩy bệ khoá nòng về trước,

mẫu đẩy đạn đẩy viên đạn đầu tiên vào buồng đạn.

– Khoá nòng tiến sát mặt cắt sau nòng rồi dừng lai, cạnh vát tai khoá trái miết

vào mặt vát trái ở thành trái hộp khoá nòng làm khoá nòng bắt đ ầu xoay sang phải.

– Bệ khoá nòng tiếp tục tiến, mấu đóng mở cửa khoá nòng chuyển động trong

rãnh lượn của bệ khoá nòng làm khoá nòng tiếp tục xoay sang phải. Hai tai khoá

lọt vào ổ chứa tai khoá, giải quyết thế đóng khoá, ngoàm móc đạn móc từ gờ đít

6

đạt, kim hoả tụt về sau, song song ấy mẫu gạt đuôi lẫy bảo hiểm gạt đuôi lẫy về

trước & xuống dưới khiến cho đầu lẫy bảo hiểm rời khỏi khấc đuôi búa.

– Búa được nâng lên nhưng lại bị ngoàm dưới búa mắc vào tai múc, giữ búa

thành thế dương.

3. Chuyển động các phòng ban của súng khi bắn liên thanh.

Xem Thêm  [Update] Tính cách người nhóm máu B trong công việc, tình yêu, hôn nhân, cuộc sống | đặc điểm người nhóm máu b

– Đặt cần định cách bắn & khoá an toàn về địa điểm bắn liên thanh, mấu đè lên

lẫy phát 1 giữ lẫy phát một không quay cùng với cò.

– Bóp cò, ngoàm giữ búa rới khỏi tai búa, nhờ công dụng của lò xo búa, búa đập

vào kim hoả, kim hoả đập vào hạt lửa, hạt lửa phát lửa, đốt cháy thuốc phóng.

Thuốc phóng cháy biến thành khí thuốc có áp suất rất lớn, đẩy đầu đạn đi.

– Khi đầu đạn vừa qua lỗ trích khí thuốc, một phần khí thuốc phụt qua lỗ

truyền khí đập vào mặt thoi đẩy bệ khoá nòng lùi.

– Hoạt động của các phòng ban từ lúc bệ khoá nòng lùi cho đến khi viên đạn tiếp

theo được nạp vào buồng đạn & khoá nòng đóng khoá như chuyển động của các

phòng ban khi lên đạn.

Chỉ khác:

– Khoá nòng lùi dẫn theo vỏ đạn, gặp mấu hất vỏ đạn, vỏ đạn bị hất ra ngoài.

– Tay vẫn bóp cò, ngoàm giữ búa ở phía trước nên búa không bị giữ lại, khi

đầu lẫy bảo hiểm rời khỏi khấc búa thì búa đập vào kim hoả làm đạn nổ.

– Nếu vẫn bóp cò mọi chuyển động của súng lặp lại như trên cho đến khi hết

đạn ở hộp tiếp đạn.

– Tiểu liên AK tôn tạo còn tồn tại lẫy giảm tốc nên khi đầu lẫy bảo hiểm rời khỏi

khấc búa thì búa trượt qua mấu hãm của giảm tốc rồi mới đập vào đuôi kim hoả

làm đạn nổ chính vì như vậy vận tốc đập của búa bị chững dần.

– Ngừng bóp cò (thả cò ra) ngòam giữ búa mắc vào tai búa giữ búa ở thế

giương. Trong buồng đạn có đạn súng có thể chuẩn bị bắn.

– Khi hết đạn khoá nòng nằm sát mặt cắt sau nòng, búa nằm sát đuôi khoá

nòng.

4. Chuyển động các phòng ban của súng khi bắn phát 1.

– Đặt cần định cách bắn & khoá an toàn về địa điểm bắn phát một, mấu đè không

đè lẫy phát một, khiến cho lẫy phát một có thể xoay cùng với cò.

– Bóp cò, họat động các phòng ban của súng từ khi búa đập đến khi viên đạn thứ

2 vào buồng đạn như chuyển động của các phòng ban khi bắn liên thanh.

Chỉ khác: Khi búa ngả về sau, do vẫn bóp cò, nên khấc mắc lẫy phát một của

búa mắc vào khấc đầu lẫy phát một. Mong muốn bắn tiếp phải thả cò ra để lẫy phát một

ngả về sau & rời khỏi khấc mắc lẫy phát một của búa. Búa đập lên nhưng nửa

chừng lại mắc vào ngoàm giữa búa. Búa ở thế dương súng AK tôn tạo thì sau khoảng thời gian

búa rời khỏi khấc đầu lẫy phát 1 phải trượt qua mẫu hãm của lẫy giảm vận tốc rồi

mới mẵc vào ngoàm giữ búa.

7

C. HIỆN TƯỢNG, NGUYÊN NHÂN XẨY RA HỎNG HÓC KHI BẮN VÀ

CÁCH SỬA CHỮA.

– Súng, đạn phải được gìn giữ thận trọng & sử dụng đúng để đảm bảo cho súng

không bị hư hỏng khi bắn.

– Khi bắn nếu bị hư hỏng, phải kéo bệ khoá nòng về sau hết cữ rồi thả bệ

khoá nòng ra, để khoá nòng đẩy viên đạn khác vào buồng đạn rồi bắn tiếp. Nếu vẫn

tiếp tục hư hỏng phải tìm lý do & cách sửa chữa theo bảng dưới đây.

Hiện tượng Lý do Cách sửa chữa

Đạn không

xuất phát buồng

đạn.

Hộp tiếp

đạn bị bẩn, lò xo

hộp tiếp đạn bị

hỏng

Lên đạn bắn tiếp, nếu hiện

tượng vẫn như trên phải lau chùi sạch

hoặc thay hộp tiếp đạn.

Đạn bị kẹt,

đầu đạn đâm vào

mặt cắt phía sau của

nòng súng, bệ khoá

nòng dừng lại ở

giữa chừng

Cửa hộp tiếp

đạn bị méo, bẹp.

Giữ tay kéo bệ khoá nòng ở vị

trí phía sau cùng, lấy viên đạn bị kẹt

ra, thả bệ khoá nòng ra để khoá nòng

đẩy viên đạn khác vào buồng đạn,

bắn tiếp: Nếu vẫn hư hỏng thay hộp

tiếp đạn khác.

Không kéo

được viên đạn ra

ngoài, viên đạn khác

đâm vào đít vở đạn

trong buồng đạn

Buồng đạn

& đạn bị bẩn hoặc

móc đạn yếu hay bị

sứt.

Tháo hộp tiếp đạn ra khỏi

súng, giữ bệ khoá nòng ở địa điểm phía

sau cùng & lấy viên đạn bị kẹt

ra.Dùng thông nòng đẩy viên đạn ra

khỏi buồng đạn, lau chùi buồng đạn

& đạn. Lắp đạn bắn tiếp, nếu vẫn

hư hỏng phải thay móc đạn hoặc lò

xo móc đạn.

Bắn không

nổ (khoá nòng đã

khoá, đạn có trong

buồng đạn nhưng

bóp cò, đạn không

nổ).

Đạn hỏng,

kim hỏa bị gẫy,

mòn, bị bẩn, bộ

phận cò bị hỏng.

Kéo bệ khoá nòng về sau, lên

viên đạn khác bắn tiếp. Nếu vấn hỏng

hóc phải lau sạch phòng ban cò & kim

hoả. Nếu kim hoả bị mòn gẫy, bộ

phận cò bị hỏng mang về trạm sửa

chữa.

Vỏ đạn

không bị hất ra khỏi

hộp khoá nòng ( vẫn

ở lại trong hộp khoá

nòng) hoặc bị khoá

nòng đẩy trở lại vào

buồng đạn.

Móc đạn bị

bẩn. Mấu hất vỏ

đạn bị mòn hoặc

gẫy. Khâu truyền

khi thuốc bị bẩn.

Kéo bệ khoá nòng vè sau , lấy

vỏ đạn lên đạn bắn tiếp. Nếu vấn

hư hỏng thì lau sạch ổ chứa đít đạn ,

móc đạn , khâu truyền khi thuốc. Nếu

hất vỏ đạn bị mòn gẫy thì mang về

xưởng sửa chữa.

8

III. THÁO LẮP SÚNG THÔNG THƯỜNG, LẮP SÚNG.

1. Nguyên tắc chung:

– Tháo súng để kiểm soát, lau chùi, sửa chữa & thay thế các phòng ban của súng.

Tháo súng có thể tháo thông thường & tháo tỉ mỉ.

– Khi tháo, lắp súng phải theo nguyên tắc sau:

+ Người tháo lắp phải nắm rõ kết cấu của súng.

+ Trước khi tháo súng phải kiểm soát xem trong súng còn đạn không, nếu còn

đạn phải tháo hết đạn ra mới tháo súng.

+ Phải chọn nơi khô ráo, sạch sẽ để tháo lắp. Trước khi tháo lắp, phải chuẩn

bị đầy đủ các phương tiện: Bàn, hoặc chiếu, bạt, nilong… & phụ tùng để tháo lắp.

Khi tháo lắp phải dùng đúng phụ tùng, làm đúng thứ auto tác, gặp vướng

mắc phải phân tích cẩn thận, không dùng sức mạnh đậy, bẩy làm hư hại súng.

2. Tháo lắp thông thường.

Tháo thông thường: Để lau chùi, bôi dầu & kiểm soát súng, tháo thông thường

theo thứ tự sau:

Bước 1: Tháo hộp tiếp đạn ra khỏi súng.

– Bàn tay trái nắm ốp lót tay giữ súng dựng đứng trên bàn, miệng nòng súng

hướng lên trên.

– Tay phải nắm hộp tiếp đạn, ngón cái ấn lẫy hộp tiếp đạn cùng lúc đẩy hộp

tiếp đạn lên lấy ra.

– Sau đó làm động tác khám súng theo Điều lệnh đội ngũ.

Bước 2:Tháo ống đựng phụ tùng.

– Tay trái giữ súng như cũ, nhấc súng lên khỏi mặt bàn. Ngón trỏ tay phải ấn

nắp ổ chứa ống đựng phụ tùng rồi thả, lò xo đẩy ống đựng phụ tùng ra ngoài. Đặt

súng xuống, mũi súng hướng tới phía trước.

– Mở nắp đậy ống đựng phụ tùng lấy các phụ tùng ra ngoài & đặt thứ tự trên

bàn.

Cảnh báo: Súng AKMS, ống đựng phụ tùng để trong túi đựng hộp tiếp đạn.

Bước 3:Tháo thôngnòng.

Tay trái giữ súng như khi tháo hộp tiếp đạn, tay phải cầm đuôi thông nòng,

kéo sang phải rút lên & lấy ra.

Bước 4: Tháo nắp hộp khoá nòng.

– Đặt trên bàn, miệng nòng súng hướng tới trước, mặt súng hướng lên trên,

ngón cái tay trái ấn mấu giữ nắp hộp khoá nòng, cho mấu thụt vào trong, tay phải

lấy nắp hộp khoá nòng ra.

Bước 5: Tháo phòng ban đẩy về:

Tay trái giữ súng như cũ, tay phải cầm cốt lò xo đẩy về trước cho chân đuôi

cốt lò xo rời khỏi rãnh dọc hộp khoá nòng, rồi nâng lên lấy phòng ban đẩy về ra.

Bước 6: Tháo bệ khoá nòng & khoá nòng.

Tay trái giữ súng như cũ, tay phải nắm bệ khoá nòng kéo về sau hết cữ nhấc

lên tháo ra khỏi hộp khoá nòng. Đặt súng xuống tay trái nắm ngửa bệ khoá nòng,

9

tay phải xoay khoá nòng sang trái về sau để mấu bắn mở của khoá nòng rời khỏi

rãnh lượn của bệ khoá nòng rồi tháo khoá nòng ra khỏi bệ khoá nòng.

Bước 7: Tháo ống dẫn thoi đẩy & ốp lót tay trên.

Tay trái nắm hộp khoá nòng giữ như cũ, tay phải dùng ống đựng phụ tùng

hoặc ngón trỏ xoay lấy giữ ống dẫn thoi đẩy lên khoảng 45 0 để mặt bằng của lẫy

thẳng với mặt cắt sau ốp lót tay rồi lấy ống dẫn thoi đẩy & ốp lót tay trên ra.

2. Lắp sau khoảng thời gian tháo thông thường.

– Làm trái lại với thứ auto tác khi tháo.

Bước 1: Lắp ống dẫn thoi đẩy & ốp lót tay trên.

– Tay trái nắm hộp khoá nòng giữ súng như khi tháo, tay phải lắp đầu ống dẫn

thoi đẩy vào khâu truyền khí thuốc, ấn ốp lót tay trên xuống rồi ấn lẫy giữ ống dẫn

thoi đẩy xuống hết mức.

Bước 2:Lắp bệ khoá nòng & khoá nòng.

– Lắp khoá nòng & bệ khoá nòng. Tay trái cầm ngửa bệ khoá nòng, tay phải

lắp đuôi khoá nòng vào lỗ chứa rồi xoay khoá nòng sang phải & từ sau về trước.

– Lắp bệ khoá nòng & khoá nòng vào súng. Tay trái ngửa giữ cổ báng súng,

tay phải cầm ngửa bệ khoá nòng. Ngón cái tay phải tỳ vào tai trái khoá nòng để

khoá nòng ở địa điểm phía đầu tiên cỡ, lật úp bệ khoá nòng, mang đầu thoi đẩy vào lộ

chứa thoi đẩy ở bệ thước ngắm, đặt bệ khoá nòng vào sát phía sau hộp khoá nòng,

ấn bệ khoá nòng xuống cho hai rãnh trượt ở bệ khoá khớp vào 2 gờ trượt ở hộp

khóa nòng. Đẩy bệ khoá nòng về phía đầu tiên cữ.

Bước 3: Lắp phòng ban đầy về:

Tay trái giữ súng như trên, tay phải cầm đuôi cốt lò xo đầy về, lắp đầu bộ

phận đẩy về vào lỗ chứa ở bệ khoá nòng, ấn phòng ban đẩy về địa điểm phía trước & lựa

cho chân đuôi cốt lò xo đẩy về khớp vào rãnh dọc ở hộp khoá nòng.

Bước 4: Lắp nắp hộp khoá nòng.

– Tay trái giữ súng như trên, tay phải cầm nắp hộp khoá nòng, lắp cho đầu nắp

hộp khoá nòng vào khuyết ở sau bệ thước ngắm, lòng bàn tay ấn nắp hộp khoá

nòng xuống để mấu giữ nắp hộp khoá nòng lọt vào lỗ chứa mẫu giữ.

– Lắp xong, làm động tác kiểm soát chuyển động của súng.

Tay trái nắm ốp lót tay trên, nòng súng hướng chếch lên trên & sang trái. Tay

phải kéo bệ khoá nòng về sau hết mức rồi thả ra làm 2 đến 3 lần như thế, xong bóp

cò. Nếu nghe búa đập mạnh vào bệ khoá nòng, khoá nòng chuyển động bình

thường là được. Gạt cần định cách bắn & khoá an toàn về địa điểm an toàn.

Bước 5: Lắp thông thường.

– Tay trái nắm ốp lót tay (hoặc khâu truyền khí thuốc) giữ súng như khi tháo

lắp.

– Tay phải lắp thông nòng vào các lỗ ở dưới khâu truyền khí thuốc & khâu

giữ ốp lót tay dưới, cầm đuôi thông nòng kéo về sang phải & ấn xuống hết cữ.

Bước 6: Lắp ống đựng phụ tùng:

10

– Tay trái giữ ống đựng phụ tùng, tay phải lắp các phụ tùng vào ống rồi dậy

nắp ống đựng phụ tùng.

– Tay phải cầm ống đựng phụ tùng đặt đầu ống vào ổ chứa, dùng ngón trỏ đẩy

ống vào ổ chứa, dùng ngón trỏ đẩy ống vào hết mức rồi rút ngón tay ra, nắp ống tự

động đóng lại.

Bước 7: Lắp hộp tiếp đạn:

Xem Thêm  [FREE] Top 10 băng quấn cổ chân tốt nhất cho người tập GYM 2021 | băng quấn cổ chân bóng đá - Verified

– Tay trái giữ súng như khi tháo hộp tiếp đạn, tay phải cầm hộp tiếp đạn lắp

mấu trước của hộp tiếp đạn khớp vào khuyết chứa ở hộp khoá nòng, ấn cho mấu

sau của hộp tiếp đạn khớp vào lẫy cữ

IV. GIỮ GÌN, LAU CHÙI BẢO QUẢN KIỂM TRA SÚNG, ĐẠN

1. Bảo quản, lau chùi súng & đạn.

* Bảo quản súng.

– Khi ở doanh trại, trong học hành & đào tạo:

– Khi hành quân, trú quân, dã ngoại.

– Khi chiếu đấu:

* Bảo quản đạn.

– Phải luôn gìn giữ đạn tốt để đảm bảo khi dùng được an toàn, đảm bảo nổ tốt.

– Không được để đạn ẩm ướt, bụi bẩn đạn phải để nơi khô, tránh để gần lửa &

tia nắng chiếu vào.

– Cấm bôi dầu cho đạn. Đạn gỉ phải dùng vải lau khô, sạch, cấm dùng vật rắn

để cạo gỉ hạt lửa.

– Đạn bị lỏng đầu không dùng để bắn

* Gìn giữ

Lau chùi, bôi dầu cho súng:

– Chuẩn bị các công cụ để lau & bôi dầu.

– Lau chùi khi không tháo súng.

– Lau súng khi bắn.

2. Kiểm soát súng đạn.

– Kiểm soát kết cấu các phòng ban của súng

– Kiểm soát chuyển động

– Kiểm soát đạn.

11

Buổi học 2: Ý ĐỊNH HUẤN LUYỆN

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích: Đào tạo cho cán bộ, chiến sỹ dân binh bài viết đường ngắm

căn bản, đường ngắm đúng, sức giật góc nẩy, giải pháp giải quyết; các tư thế động

tác đứng, quỳ, nằm chuẩn bị bắn, bắn & thôi bắn làm nền tảng kiểm soát bắn đạn thật

đạt thành tích cao & áp dụng trong luyện tập, đào tạo chiến thuật cũng như

tranh đấu sau này.

2. Yêu cầu:

– Nắm được đường ngắm căn bản, đường ngắn đúng ảnh hướng ngắm sai đến

kết quả bắn.

– Nắm được sức giật, góc nẩy & giải pháp giải quyết khi bắn

– Điêu luyện các tư thế động tác chuẩn bị bắn, bắn & thôi bắn.

II. NỘI DUNG

1. Vì sao phải ngắm bắn.

2. Đường ngắm căn bản, đường ngắm đúng, tác động của ngắm sai đến kết

quả bắn.

3. Sức giật, góc nẩy, giải pháp giải quyết để bắn trúng chụm.

4.Tư thế, động tác nằm, quỳ, đứng chuẩn bị bắn, bắn & thôi bắn.

* Trọng điểm bài viết 4.

III. THỜI GIAN

Thời gian thực hành đào tạo: 30 giờ

– Thực hành đào tạo: 04 giờ

– Luyện tập: 22 giờ

– Kiểm soát chấm dứt đào tạo: 04 giờ

IV. TỔ CHỨC PHƯƠNG PHÁP

1. Tổ chức: Lấy đội hình trung đội để đào tạo, luyện tập theo đội hình tiểu

đội do tiểu đội trưởng duy trì luyện tập, cô giáo duy trì chung.

2. Bí quyết:

– Lên lớp lý thuyết: Dùng bí quyết diễn đạt phối hợp tranh vẽ, vật thực để

minh chứng.

– Thực hành làm động tác mẫu qua 3 bước. Bước 1: Làm nhanh tổng quan động

tác; bước 2: Làm chậm có nghiên cứu; bước 3 làm đo đạc, có phân tách động đậy.

V. ĐỊA ĐIỂM

1. Thực hành đào tạo: Thao trường đào tạo

2. Luyện tập: Thao trường đào tạo

VI. BẢO ĐẢM

1. Giáo viên: Ebook: sách dạy bắn súng tiểu liên AK, súng trường CKC; giáo

trình đào tạo kỹ thuật tranh đấu bộ binh; bảng độ cao đường đạn; bộ tranh lý

thuyết bắn.

2. Phân đội: Đưa theo vũ khí trang bị như biên chế, bia số 4 = 02 cái; bia số

7 = 02 cái; bia số 8 = 02 cái, bia ngắm trúng ngắm chụm = 06 cái, bao cát = 12 cái;

kính kiểm soát đường ngắm, bút chì.

3. Hội họp & hoạt động thao trường:

Cờ, băng rôn, slogan cổ động thao trường; Dây kéo co, tạp chí các loại.

12

I. TẠI SAO PHẢI NGẮM BẮN

Mong muốn bắn trúng thì phải ngắm, mục đích của ngắm là lấy hướng bắn & góc

bắn cho súng.

II. ĐƯỜNG NGẮM CƠ BẢN, ĐƯỜNG NGẮM ĐÚNG ẢNH HƯỞNG CỦA

NGẮM SAI ĐẾN KẾT QUẢ BẮN

1. Đường ngắm căn bản:

a. So với đường ngắm cơ khí: Đường ngắm căn bản là đường thẳng từ mắt

người ngắm qua trung tâm mép trên khe ngắm (hoặc tâm lỗ ngắm) tới điểm chính

giữa mép trên đầu ngắm.

b. So với kính ngắm quang học: Đường ngắm căn bản là đường thẳng từ

mắt người ngắm tới điểm giao nhau của vạch khấc tầm & vạch khấc hướng đã

xác nhận.

2. Điểm ngắm đúng: Là điểm ngắm được xác nhận trước sao cho khi ngắm

vào đó để bắn thì quỹ đạo đường đạn đi ngang qua điểm định bắn trên mục tiêu.

3. Đường ngắm đúng: Là đường ngắm căn bản được gióng vào điểm ngắm

đã xác nhận với điều kiện mặt súng phải cân bằng.

4. Tác động của ngắm sai đến kết quả bắn:

Mong muốn bắn trúng mục tiêu, người bắn thực hiện tốt 3 yếu tố:

– Có thước ngắm đúng.

– Có điểm ngắm đúng.

– Có đường ngắm đúng.

Nếu thiếu hoặc thực hiện sai lệch một trong 3 yếu tố trên thì khả năng bắn

trúng mục tiêu sẽ thấp, thậm chí không trúng mục tiêu, sự sai lệch đó được trổ tài

như sau:

a. Đường ngắm sai:

– Nếu điểm trung tâm mép trên đầu ngắm thấp (hoặc cao) hơn điểm chính

giữa mép trên khe ngắm thì điểm chạm trên mục tiêu thấp (hoặc cao) hơn điểm

định bắn trúng.

– Nếu điểm trung tâm mép trên đầu ngắm lệch trái (hoặc phải) điểm chính

giữa mép trên khe ngắm thì điểm chạm trên mục tiêu sẽ lệch trái (hoặc phải) điểm

định bắn trúng.

– Nếu điểm trung tâm mép trên đầu ngắm vừa cao vừa lệch phải (hoặc trái)

điểm trung tâm mép trên khe ngắm thì điểm chạm trên mục tiêu vừa cao vừa lệch

phải (hoặc trái) điểm định bắn trúng.

– Nếu điểm trung tâm mép trên đầu ngắm vừa thấp vừa lệch trái (hoặc phải)

điểm trung tâm mép trên khe ngắm thì điểm chạm trên mục tiêu vừa thấp vừa lệch

trái (hoặc phải) điểm định bắn trúng.

b. Điểm ngắm sai: Khi đường ngắm căn bản đã chuẩn xác, mặt súng thăng

bằng, nếu điểm ngắm sai lệch đối với điểm ngắm đúng bao nhiêu thì điểm chạm

trên mục tiêu sẽ sai lệch đối với điểm định bắn trúng từng ấy.

c. Mặt súng không cân bằng:

13

Mặt súng nghiêng khiến cho trục nòng súng lệch khỏi bề mặt bắn & làm

góc bắn nhỏ lại, dẫn tới tầm bắn giảm, cùng lúc khiến cho đường đạn lệch sang phía

mặt súng nghiêng.

Tóm lại : Nếu có đường ngắm căn bản đúng, có điểm ngắm đúng nhưng mặt

súng nghiêng về bên nào thì điểm chạm trên mục tiêu sẽ lệch về bên ấy & thấp

xuống.

Chẳng hạn: Khi bắn súng trường AK: cự ly 100m thước ngắm 1. Khi mặt súng

cân bằng.

– B là điểm kéo dài của trục nòng súng.

– A là điểm chạm của đạn

– Khi mặt súng nghiêng sang phải 90 0

– B’ là điểm kéo dài của trục nòng súng

– A’ là điểm chạm của đạn.

Như thế khi mặt súng nghiêng sang phải 90 0 điểm chạm trên mục tiêu sẽ

lệch phải 14cm & xuống thấp 14cm.

III. SỨC GIẬT CỦA SÚNG, GÓC NẨY VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC ĐỂ

BẮN TRÚNG CHỤM

1. Sức giật của súng:

– Hiện tượng: Súng giật lùi do phản lực của ác phòng ban chuyển động về phía

trước khi bóp cò & do căng thẳng khí thuốc đẩy về sau qua đáy vỏ đạn, truyền vào

khóa nòng ảnh hưởng đến toàn thể khẩu súng.

Khi bắn người bắn cảm giác được sức giật của súng khi có lực ảnh hưởng vào

tay, vai & ngực. Sức giật của súng được xác nhận bằng độ lớn của vận tốc & năng

lượng mà súng có được khi nó chuyển động về sau.

– Lý do:

+ Do lò xo đẩy về, lò xo búa, lò xo kim hỏa bung ra đẩy phòng ban khóa nòng,

búa, kim hỏa chuyển động về phía trước chào đời phản lực đẩy về sau.

+ Do áp suất khí thuốc đẩy đầu đạn vận động về trước, cùng lúc ảnh hưởng

vào đáy vỏ đạn truyền qua khóa nòng đẩy súng lùi về sau. độ lùi của súng phụ

thuộc vào trọng lượng của súng & trọng lượng của đạn: Nếu súng càng nặng hơn

đầu đạn bao nhiêu thì độ giật lùi của súng càng nhỏ từng ấy.

+ Do mất thăng bằng giữa áp suất khí thuốc trong nòng súng & áp suất không

khí khiến cho khí thuốc phụt mạnh về phía miệng nòng ra ngoài không khí, tạo thành

phản lực đẩy súng tiếp tục lùi về sau với vận tốc mau hơn. Khi súng bị đẩy lùi về

sau gặp vai người bắn chắn lại & do kết cấu báng súng chếch tạo ra lực quay

(mô men quay) khiến cho nòng súng hất lên rõ rệt.

2. Góc nẩy :

– Hiện tượng: Khi bắn đạn vừa ra khỏi nòng súng trục nòng súng biến đổi so

với trục nòng súng khi ngắm.

– Lý do:

+ Do va chạm của các phòng ban khi chuyển động khiến cho trục nòng súng biến đổi

14

+ Do rung động của nòng súng khi đầu đạn vận động trong nòng.

+ Do súng giật lùi khi bắn.

3. Phương pháp giải quyết:

– Triệt để lợi dụng các vật tỳ để tỳ súng chắc cú khi bắn, với súng có giá

cần phải giá súng chắc cú & khóa tầm khóa hướng.

– Tư thế động tác ở các phát bắn (loạt bắn) không bao giờ thay đổi để giảm bớt góc

nẩy.

– Tay giữ súng chắc, đều bền thoái mái, khi giương súng phải tỳ súng chắc

vào hõm vai.

– Chọn bệ tỳ phù hợp tốt nhất vật tỳ có độ mềm vừa phải (đất cỏ, bao

cát…), không tỳ vào các vật cứng như gỗ, đá…

– Cấu trúc của súng thêm phòng ban giảm giật, giảm nẩy cho súng.

IV. TƯ THẾ ĐỘNG TÁC CHUẨN BỊ BẮN, BẮN VÀ THÔI BẮN

A- Bắn không có bệ tỳ:

1. Nằm chuẩn bị bắn, bắn & thôi bắn.

* Trường hợp áp dụng: Hỏa lực địch bắn thẳng, địa hình địa vật trống trải.

a. Động tác nằm chuẩn bị bắn:

– Khẩu lệnh: “Nằm chuẩn bị bắn”.

– Động tác:

Động đậy 1: Tay phải xách súng, chân phải bước lên một bước dài theo

hướng bàn chân phải, chân trái dùng mũi bằn chân làm trụ xoay gót sang trái để

người hướng theo hướng bàn chân phải.

Động đậy 2: Chống bàn tay trái xuống đất trước mũi bàn chân phải khoảng

20cm, mũi bàn tay hướng chếch bên phải phía sau, thứ tự đặt cánh tay, khủy tay

trái, đùi trái xuống đất.

Động đậy 3: Tay phải lao súng về phía trước, cùng lúc bàn tay ngửa đỡ lấy

thân súng khoảng dưới thước ngắm, duỗi chân phải về sau nằm sấp người xuống,

hai bàn chân mở rộng bằng vai, hai mũi bàn chân hướng sang hai bên, người nằm

chếch đối với hướng bắn một góc khoảng 30 0 .

Động tác lắp đạn: – Tay phải rời ốp lót tay về nắm hộp tiếp đạn dùng ngón

cái ấn lẫy giữ hộp tiếp đạn, tháo hộp tiếp đạn không có đạn ở súng trao cho tay trái.

Ngón giữa & ngón đeo nhẫn tay trái kẹp giữ hộp tiếp đạn vào bên phải ốp lót tay,

cửa hộp tiếp đạn quay vào người, sống hộp tiếp đạn quay xuống đất.

– Tay phải mở túi đựng hộp tiếp đạn, lấy hộp tiếp đạn lắp vào súng, cất hộp

tiếp đạn không có đạn vào túi đựng hộp tiếp đạn.

– Dùng ngón cái tay phải đặt cần định cách bắn & khóa an toàn về địa điểm bắn

phát một hoặc liên thanh.

– Kéo bệ khóa nòng về sau hết cữ rồi thả ra để bệ khóa nòng lao về trước,

đẩy viên đạn vào buồng đạn.

– Gạt cần định cách bắn & khóa an toàn về địa điểm an toàn.

– Tay phải nắm tay cầm, ngón trỏ duỗi thẳng đặt ngoài vành cò, mặt súng

Xem Thêm  [Nên Xem] 23 thực phẩm giàu vitamin D và hệ lụy nghiêm trọng nếu thiếu Vitamin D cho cơ thể | thực phẩm chứa nhiều vitamin d - Xác minh

hướng lên trên, mắt luôn xem xét mục tiêu, chờ lệnh.

b. Động tác bắn:

15

– Trước khi giương súng ta phải lấy thước ngắm: Tay trái nắm ốp lót tay

dưới giữ súng để mặt súng lên trên. Tay phải dùng ngón cái & ngón trỏ bóp then

hẵm cữ thước ngắm di dời cho mép trước cữ thước ngắm khớp vào vạch khấc

thước ngắm định lấy. Mong muốn lấy thước ngắm chữ π bóp then hẵm cữ thước ngắm,

kéo cữ thước ngắm về sau hết mức, thả tay ra rồi đẩy cữ thước ngắm về trước

nghe tiếng “tách” là được, sau đó tay phải gạt cần định cách bắn & khóa an toàn

về đúng địa điểm quy định.

– Động tác giương súng:

+ Tay trái có thể nắm ốp lót tay dưới hoặc nắm hộp tiếp đạn, tùy thuộc tay dài

ngắn của từng người & tư thế bắn. Khi nắm ốp lót tay dưới, bàn tay ngửa, ốp lót tay

dưới nằm trong lòng bàn tay, ngón tay cái duỗi thẳng hoặc cong tự nhiên, bốn ngón

con khép kín cùng với ngón cái nắm chắc ốp lót tay. Khi nắm hộp tiếp đạn, hổ khẩu

tay đặt phía sống hộp tiếp đạn ngón con & ngón cái nắm chắc hộp tiếp đạn.

+ Tay phải nắm tay cầm, hổ khẩu tay đặt sau tay cầm, ngón trỏ đặt ngoài

vành cò, các ngón con sót lại & ngón cái nắm chắc tay cầm.

+ Hai tay nâng súng lên, giữ mặt súng không bị nghiêng, tỳ đế báng súng

vào hõm vai phải, giữ & ghì súng chắc vào vai, sức giữ của hai tay phải đều nhau

& bền trong mỗi loạt bắn. Cánh tay dưới tay trái khép lại vào gần dưới bụng súng

& áp sát hộp tiếp đạn, cánh tay phải mở tự nhiên, không nâng lên hay mở rộng

quá & cũng không khép lại quá.

Cảnh báo: Khi giương súng phải giữ cho súng & người tạo ra một khối

kiên cố, ít rung động, nhưng phải tránh dùng sức quá mạnh để ghì súng khiến cho

tay & người chóng căng thẳng, súng sẽ rung động càng lớn hoặc sức ghì không đều

(tay mạnh tay yếu) & không bền (dần dần tăng hoặc giảm sức ghì súng trong mỗi

loạt bắn)

– Động tác ngắm:

Khi lấy đường ngắm, má phải áp sát vào báng súng với sức phải để đầu

người ít bị rung động. Tránh gối má vào báng súng làm mặt súng nghiêng, khi bắn

liên thanh dễ làm súng tụt xuống dần. Mắt trái nheo tự nhiên, mắt phải ngắm qua

khe ngắm, đầu ngắm tới mục tiêu sao cho trung tâm đỉnh đầu ngắm chia đôi khe

ngắm & ngang bằng với hai mép trên khe ngắm chiếu trực diện vào điểm định ngắm

trên mục tiêu, mặt súng không nghiêng.

– Động tác bóp cò:

+ Dùng phần cuối đốt đầu tiên của ngón trỏ tay phải để bóp cò, mặt trong

ngón trỏ không áp sát tay cầm, bóp cò đều, thẳng về sau theo trục nòng súng cho

đến khi đạn nổ. Khi đang bóp cò nếu đường ngắm sai lệch thì ngừng bóp cò, ngón

tay trỏ giữ nguyên địa điểm & căng thẳng trên tay cò (không tăng cũng không giảm căng thẳng

trên tay cò), chỉnh lại đường ngắm rồi lại tiếp tục bóp cò.

+ Không bóp cò tất tả, cướp cơ hội làm súng rung động mạnh sẽ không

đạt thành tích tốt.

+ Khi bắn điểm loạt ngắn (2-3 viên) động tác bóp cò phải bóp cò đều & bóp

vào hết cữ thả ngay, khi thả ngón tay bóp cò không rời khỏi cò súng, tránh thả cò

quá nhanh (nháy cò), dễ gây bắn phát một.

+ Trong tiến trình bóp cò cùng lúc phải bố trí đường ngắm đúng,

mong muốn vậy phải ngưng thở để người bớt rung động. Theo quy luật hô hấp của người

16

là: hít vào, thở ra, ngưng thở, phải biết ngưng thở trong khoảng không của hô hấp

để ngưng thở được tự nhiên.

c. Động tác thôi bắn:

* Thôi bắn tạm thời:

– Đang bắn có khẩu lệnh “Ngừng bắn” Người bắn làm động tác như sau:

+ Ngón trỏ thả cò súng ra, gạt cần định cách bắn & khóa an toàn về địa điểm an

toàn, rồi hai tay giữ súng như khi chuẩn bị bắn, chờ lệnh.

+ Nếu súng hết đạn, phải tháo hộp tiếp đạn ở súng ra & lắp hộp tiếp đạn có

đạn vào súng.

+ Trường hợp trong túi đựng hộp tiếp đạn chỉ có đạn rời phải lắp đạn vào

hộp tiếp đạn.

* Thôi bắn hoàn toàn:

– Đang bắn có lệnh "Thôi bắn” Người bắn làm động tác như sau:

+ Ngón trỏ tay phải thả cò súng ra, hai tay hạ súng xuống. Tháo hộp tiếp đạn

trao cho tay trái, ngón giữa ngón đeo nhẫn kẹp giữ hộp tiếp đạn vào mép phải ốp

lót tay, của hộp tiếp đạn quay vào người, sống hộp tiếp đạn quay xuống đất.

+ Tay trái vẫn giữ súng, mặt súng hướng lên trên. Tay phải dùng ngón cái

kéo bệ khóa về sau,ngón trỏ lướt trên cửa thoát vỏ đạn, các ngón con kép lại chắn

cửa lắp hộp tiếp đạn để hứng viên đạn trong buồng đạn ra.

+ Lắp viên đạn rời vào hộp tiếp đạn vừa tháo ở súng ra lấy hộp tiếp đạn

không có đạn trong túi đựng hộp tiếp đạn lắp vào súng.

+ Cất hộp tiếp đạn có viên đạn rời vào túi đựng hộp tiếp đạn, cài nắp túi.

+ Sau đó bóp cò, gạt cần định cách bắn & khóa an toàn về địa điểm an toàn, kéo

cữ thước ngắm về chữ (ð)

– Động tác đứng dậy:

Động đậy 1: Tay trái nắm ốp lót tay, hơi nghiêng người sang trái, chân trái co

lên ngang thắt lưng cùng lúc tay phải mang súng về đặt trên đùi chân trái, hộp tiếp

đạn quay sang phải, bàn tay trái thu về úp trước ngực.

Động đậy 2: Kết hợp sức tay trái & hai chân nâng người đứng dậy. Chân

phải bước lên một bước, bàn chân ngang với mũi bàn tay trái cùng lúc xoay bàn

tay về trước, chân trái duỗi thẳng. Dùng sức chân trái & tay trái nâng người đứng

hẳn dậy.

Động đậy 3: Chân trái kéo lên đặt sát chân phải mang súng về tư thế đứng

nghiêm.

2. Quỳ chuẩn bị bắn, bắn & thôi bắn:

* Trường hợp áp dụng: Tình hình địch địa hình giới hạn (chiều cao địa vật

che đỡ từ 60 – 80cm), Áp dụng tư thế quỳ bắn.

a. Động tác quỳ chuẩn bi bắn:

– Khẩu lệnh: “ Quỳ chuẩn bị bắn”

– Động tác:

Động đậy 1: Chân trái bước chếch sang phải một bước, gót chân trái

cách mũi bàn chân phải khoảng 20cm sao cho mép phải bàn chân trái thẳng với

mép trái bàn chân phải.

Động đậy 2: Chân phải dùng mũi bàn chân làm trụ, xoay gót lên sao cho bàn

chân phù hợp với hướng bắn một góc khoảng 90 0 cùng lúc tay phải mang súng về phía

17

trước, tay trái đỡ lấy ốp lót tay dưới, quỳ gối phải xuống theo hướng bàn chân

phải. Mông phải gồi lên gót chân phải, ống quyển thẳng đứng. Đùi trái & đùi

phải hợp thành một góc 60 0 trọng lượng rơi vào bàn chân trái, đầu gối phải & mũi

bàn chân phải, cánh tay đặt trên đùi trái.

– Động tác lắp đạn:

Động tác lắp đạn & sẵn sàng bắn như khi nằm chuẩn bị bắn chỉ khác đế

báng súng đặt trên đùi chân phải, miệng nòng súng cao ngang cổ, súng phù hợp với

thân người một góc 45 0 .

b. Động tác bắn:

Động tác giương súng, ngắm, bóp cò giống như ở tư thế nằm bắn chỉ khác

khi giương súng khuỷu tay trái tỳ trên đầu gối trái để giương súng, đặt cọc bằng

khuyủ tay lên đầu gối trái cho thích hợp tầm vóc từng người.

c. Động tác thôi bắn:

Động tác thôi bắn tháo đạn giống như ở tư thế nằm bắn chỉ khác thực hiện

động tác ở tư thế quỳ

Động tác đứng dậy:

Động đậy 1: Tay phải nắm ốp lót tay, dùng sức hai chân nâng người đứng

dậy, chân trái lấy gót làm trụ xoay bàn chân sang trái một góc khoảng 60 0 .

Động đậy 2: Kéo chân phải lên cùng lúc tay phải mang súng về thành tư thế

đứng nghiêm.

3. Động tác đứng chuẩn bị bắn, bắn & thôi bắn:

* Trường hợp áp dụng:

Thường áp dụng trong trường hợp tình hình địch địa hình cho phép , vật

che đỡ cao ngang tầm ngực.

a. Đứng chuẩn bị bắn:

– Khẩu lệnh: “ Đứng chuẩn bị bắn”.

– Động tác:

Động đậy 1: Chân trái bước lên một bước rộng bằng vai, bàn chân trái nằm

chếch trục hướng bắn, mũi bàn chân chếch sang phải một góc khoảng 30 0 đối với

trục hướng bắn.

Động đậy 2: Chân phải dùng mũi bàn chân làm trụ, xoay gót lên trên cho bàn

chân phù hợp với hướng bắn một góc khoảng 90 0 cùng lúc tay phải mang súng về

trước, tay trái đỡ lấy thân súng( khoảng dưới thước ngắm), trọng lượng thân người

rơi đều vào hai chân.

– Động tác lắp đạn:

Động tác lắp đạn sẵn sàng bắn như khi nằm chuẩn bị bắn, chỉ khác đế báng

súng tựa sát hông bên phải. Miệng nòng súng cao ngang ngực.

b. Động tác bắn:

Động tác giương súng, ngắm, bóp cò giống như tư thế nằm bắn chỉ khác khi

giương súng cánh tay trên tay trái khép lại & có thế tỳ sát vào bắp thịt ngực trái

để giữ súng cho đỡ rung.

c. Động tác thôi bắn:

Động tác thôi bắn tháo đạn như ở tư thế nằm bắn chỉ khác thực hiện ở tư thế

đứng.

18

Động đậy 1: Tay phải nắm ốp lót tay mang súng về thành tư thế xách súng,

chân trái lấy gót làm trụ xoay mũi bàn chân sang trái một góc khoảng 60 0 .

Động đậy 2: Kéo chân phải lên cùng lúc tay phải mang súng về thành tư thế

đứng nghiêm.

B/ Động tác bắn có bệ tỳ:

Động tác giống như ở tư thế nắm, quỳ, đứng chuẩn bị bắn, bắn & thôi bắn

chỉ khác: Tỳ đầu nòng súng vào vật tỳ, hộp tiếp đạn gá vào cạnh vật tỳ hoặc mu

bàn tay lên vật tỳ.

Trường hợp mặt phẳng vật tỳ rộng có thế tỳ 2 khủy tay lên vật tỳ, khi bắn trong

công sự tựa hông phải vào phía trước thành công sự để bắn.

Phần ba: KIỂM TRA KẾT THÚC HUẤN LUYỆN

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Nhằm kiểm soát nhận xét kết quả của người học & tổ chức bí quyết

đào tạo của người dạy làm nền tảng rút kinh nghiệm cho buổi học sau.

2. Yêu cầu:

– Gấp rút nghiêm túc, trật tự trong tiến trình kiểm soát.

– Nắm được bài viết, các tư thế động tác đứng, quỳ, nằm chuẩn bị bắn, bắn

& thôi bắn

II. NỘI DUNG

1. Chức năng tranh đấu, kết cấu các phòng ban chính của súng đạn, chuyển

động các phòng ban của súng, hiện tượng hư hỏng, lý do, cách xử lý.

2. Ngắm bắn, sức gật, góc nẩy & giải pháp giải quyết để bắn trúng chụm.

3. Tư thế động tác chuẩn bị bắn, bắn & thôi bắn.

III. THỜI GIAN

Thời gian kiểm soát: 04 giờ

IV. TỔ CHỨC PHƯƠNG PHÁP

1. Tổ chức:

Kiểm soát từng người nằm trong đội hình trung đội

2. Bí quyết:

– Kiểm soát toàn bộ trung đội.

– Phần lý thuyết người dạy nêu thắc mắc cho người học giải đáp

– Phần động tác người học thực hành làm nhanh 1 động tác do cô giáo quy

định

V. THÀNH PHẦN, ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA

Toàn thể trung đội

VI. ĐỊA ĐIỂM

Thao trường đào tạo.

VII. BẢO ĐẢM

Súng tiểu liên AK trang bị đầy đủ. Tranh lý thuyết bắn, các vật chất đảm bảo

đào tạo & kiểm soát.

By ads_law

Trả lời