Download

Tải về bản PDF

Tôi nghe như sau:

Hồi đó, Bụt còn ở tại nước Xá Vệ, cư trú trong vườn Kỳ Thọ với nhiều vị đại đồ đệ nổi tiếng như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Ca Chiên Diên, Câu Thi La, A Nậu Lâu Đà, Ưu Bà Đa, A Nan Đà, v.v… Trong cộng đồng các vị khất sĩ, những vị trưởng thượng lo chăm chút khuyên bảo các vị khất sĩ tân học, có vị chăm dạy mười người, có vị hai mươi người, có vị ba mươi người, có vị bốn mươi người… Các vị khất sĩ tân học được chăm chút & khuyên bảo như vậy dần dần thực hiện được nhiều tiến bộ…
Giờ đây đây, đã tới ngày trăng tròn tháng tư & Bụt đang ngồi ngoài trời với các vị khất sĩ. Người mang mắt thầm lặng quán sát đại chúng một hồi rồi lên tiếng:

“Quý vị khất sĩ! Tăng đoàn tất cả chúng ta đây quả là thanh tịnh & có thực chất tu học, không có đặc thù phù phiếm & ba hoa, xứng đáng được cúng dường, xứng đáng được gọi là phước điền, xứng đáng được kính nể.

“Này quý vị, trong đại chúng đây có những vị khất sĩ đã chứng quả La Hán, đã trừ hết mọi phiền não, đã trút bỏ được mọi gánh nặng, đã thành tựu được trí tuệ và giải thoát. Lại có những vị đã cắt được năm sợi dây ràng buộc đầu, chứng được quả Bất Hoàn, sẽ không còn trở lại luân hồi; có những vị đã cắt bỏ được ba sợi dây ràng buộc đầu, chứng quả Nhất Hoàn, hàng phục được phần thô của các phiền não tham, sân và si, và chỉ cần trở lại một lần; có những vị đã cắt bỏ được ba sợi dây ràng buộc đầu, chứng quả Dự Lưu, đang vững chãi đi về quả vị giác ngộ; có vị đang thực tập tứ niệm xứ, có vị đang thực tập tứ chánh cần, có vị đang thực tập tứ như ý túc, có vị đang thực tập ngũ căn, có vị đang thực tập ngũ lực, có vị đang thực tập thất bồ đề phần, có vị đang thực tập bát chánh đạo, có vị đang thực tập từ, có vị đang thực tập bi, có vị đang thực tập hỷ, có vị đang thực tập xả, có vị đang thực tập cửu tưởng quán, có vị đang thực tập vô thường quán. Lại có những vị khác đang thực tập quán niệm hơi thở.”

“Quý vị khất sĩ! Phép quán niệm hơi thở, nếu được tiến triển & thực tập liên tục, sẽ đem đến những thành tựu & lợi lạc lớn, có thể làm thành quả bốn ngành nghề quán niệm; bốn ngành nghề quán niệm nếu được tiến triển & thực tập liên tục, sẽ làm thành quả bảy yếu tố cáo ngộ; bảy yếu tố cáo ngộ nếu được tiến triển & thực tập liên tục sẽ mang tới trí tuệ & giải thoát.

“Làm cách nào để tiến triển & thực tập liên tục phép quán niệm hơi thở, để phép này đem lại những thành tựu & lợi lạc lớn?

“Này đây, quý vị khất sĩ! Người hành giả đi vào rừng hoặc tới một gốc cây, nơi vắng tanh, ngồi xuống trong tư thế hoa sen, giữ thân cho thẳng & đặt vững chánh niệm trước mặt mình. Thở vào, người ấy biết rằng mình thở vào; thở ra, người ấy biết rằng mình thở ra.

Xem Thêm  DC Comics mở rộng vũ trụ, đe dọa sự thống trị của Marvel

1. Thở vào một hơi dài, người ấy biết: Ta đang thở vào một hơi dài. Thở ra một hơi dài, người ấy biết: Ta đang thở ra một hơi dài.

2. Thở vào một hơi ngắn, người ấy biết: Ta đang thở vào một hơi ngắn. Thở ra một hơi ngắn, người ấy biết: Ta đang thở ra một hơi ngắn.

3. Ta đang thở vào & có ý thức về toàn thân ta. Ta đang thở ra & có ý thức về toàn thân ta. Người ấy thực tập như vậy.

4. Ta đang thở vào & khiến cho toàn thân an tịnh. Ta đang thở ra & khiến cho toàn thân an tịnh. Người ấy thực tập như vậy.

5. Ta đang thở vào & cảm thấy mừng vui. Ta đang thở ra & cảm thấy mừng vui. Người ấy thực tập như vậy.

6. Ta đang thở vào & cảm thấy an lạc. Ta đang thở ra & cảm thấy an lạc. Người ấy thực tập như vậy.

7. Ta đang thở vào & có ý thức về những hoạt động tâm ý trong ta. Ta đang thở ra & có ý thức về những hoạt động tâm ý trong ta. Người ấy thực tập như vậy.

8. Ta đang thở vào & khiến cho những hoạt động tâm ý trong ta được an tịnh. Ta đang thở ra & khiến cho những hoạt động tâm ý trong ta được an tịnh. Người ấy thực tập như vậy.

9. Ta đang thở vào & có ý thức về tâm ý ta. Ta đang thở ra & có ý thức về tâm ý ta. Người ấy thực tập như vậy.

10. Ta đang thở vào & khiến cho tâm ý ta hoan lạc. Ta đang thở ra & khiến cho tâm ý ta hoan lạc. Người ấy thực tập như vậy.

11. Ta đang thở vào & thu nhiếp tâm ý ta vào định. Ta đang thở ra & thu nhiếp tâm ý ta vào định. Người ấy thực tập như vậy.

12. Ta đang thở vào & cởi mở cho tâm ý ta được giải thoát tự do. Ta đang thở ra & cởi mở cho tâm ý ta được giải thoát tự do. Người ấy thực tập như vậy.

13. Ta đang thở vào & quán chiếu tính vô thường của vạn pháp. Ta đang thở ra & quán chiếu tính vô thường của vạn pháp. Người ấy thực tập như vậy.

14. Ta đang thở vào & quán chiếu về tính không đáng tham cầu & vướng mắc của vạn pháp. Ta đang thở ra & quán chiếu về tính không đáng tham cầu & vướng mắc của vạn pháp. Người ấy thực tập như vậy.

15. Ta đang thở vào & quán chiếu về bản chất không sinh diệt của vạn pháp. Ta đang thở ra & quán chiếu về bản chất không sinh diệt của vạn pháp. Người ấy thực tập như vậy.

16. Ta đang thở vào & quán chiếu về sự buông bỏ. Ta đang thở ra & quán chiếu về sự buông bỏ. Người ấy thực tập như vậy.

Phép quán niệm hơi thở, theo những hướng dẫn trên, nếu được tiến triển & thực tập liên tục, sẽ mang đến những thành tựu & lợi lạc lớn.Tiến triển & thực tập liên tục như vậy nào để phép quán niệm hơi thở có thể thành quả được bốn ngành nghề quán niệm?

Xem Thêm  Tính hướng ngoại (Extroversion) và Hành vi

Khi hành giả thở vào hoặc thở ra một hơi dài hay một hơi ngắn mà có ý thức về hơi thở & về toàn thân mình, hoặc có ý thức là đang khiến cho toàn thân mình an tịnh, thì khi ấy hành giả đang an trú trong phép quán thân trong thân, tinh tiến, tỉnh thức, biết rõ thực trạng, vượt khỏi mọi tham đắm cũng như mọi thù ghét so với cuộc sống. Hơi thở vào & hơi thở ra có ý thức ở giai đoạn này thuộc ngành nghề quán niệm thứ đặc biệt là thể xác.

Khi hành giả thở vào hoặc thở ra mà có ý thức về sự vui thích hoặc về sự an lạc, về những hoạt động của tâm ý, hoặc để khiến cho những hoạt động của tâm ý an tịnh thì khi ấy hành giả đang an trú trong phép quán cảm thọ trong cảm thọ, tinh tiến, tỉnh thức, biết rõ thực trạng, vượt khỏi mọi tham đắm cũng như mọi thù ghét so với cuộc sống. Những cảm thọ được chứng nghiệm trong hơi thở có ý thức ấy thuộc ngành nghề quán niệm thứ hai là cảm thọ.

Khi hành giả thở vào hoặc thở ra mà có ý thức về tâm ý, khiến cho tâm ý an tịnh, thu nhiếp tâm ý vào định hoặc cởi mở cho tâm ý được giải thoát tự do, thì khi ấy hành giả đang an trú trong pháp quán niệm tâm ý trong tâm ý, tinh tiến, tỉnh thức, biết rõ thực trạng, vượt khỏi mọi tham đắm cũng như mọi thù ghét so với cuộc sống. Không quán niệm về hơi thở thì sẽ không tiến triển được chánh niệm & sự hiểu biết.

Khi hành giả thở vào hoặc thở ra mà quán chiếu về tính cách vô thường hoặc về tính cách không đáng tham cầu & vướng mắc của vạn pháp, về bản chất không sinh diệt & về sự buông bỏ, thì khi ấy hành giả đang an trú trong pháp quán niệm đối tượng tâm ý trong đối tượng tâm ý, tinh tiến, tỉnh thức, biết rõ thực trạng, vượt khỏi mọi tham đắm cũng như mọi thù ghét so với cuộc sống.

Phép quán niệm hơi thở nếu được tiến triển & thực tập liên tục, sẽ mang bốn ngành nghề quán niệm đến chỗ thành quả viên mãn.Nhưng nếu được tiến triển & thực tập liên tục, bốn ngành nghề quán niệm sẽ mang bảy yếu tố cáo ngộ đến chỗ thành quả viên mãn. Bằng cách nào?

Khi hành giả an trú trong phép quán thân trong thân, quán cảm thọ trong cảm thọ, quán tâm ý trong tâm ý, quán đối tượng tâm ý trong đối tượng tâm ý, tinh tiến, tỉnh thức, biết rõ thực trạng, vượt khỏi mọi tham đắm cũng như mọi thù ghét so với cuộc sống, thì lúc ấy chánh niệm của hành giả được duy trì vững chãi & bền chắc; & hành giả đạt được yếu tố cáo ngộ thứ đặc biệt là niệm. Yếu tố này sẽ tiến dần đến sự thành quả viên mãn.

Khi hành giả an trú trong chánh niệm để quán chiếu & quyết trạch về các pháp, đối tượng của tâm ý, thì yếu tố cáo ngộ thứ hai được sinh khởi & tiến triển, này là yếu tố trạch pháp. Yếu tố này sẽ tiến dần đến sự thành quả viên mãn.

Xem Thêm  Iran khoe tên lửa “của nhà trồng được” mạnh hơn cả S-400 Nga

Khi hành giả an trú trong quán chiếu & quyết trạch về các pháp một cách bền chắc, tinh cần, vững chãi thì yếu tố cáo ngộ thứ ba được sinh khởi & tiến triển, này là yếu tố tinh tấn. Yếu tố này sẽ tiến dần đến sự thành quả viên mãn.

Khi hành giả đã an trú vững chãi & bền chắc trong sự hành trì tinh tiến thì yếu tố giải thoát thứ tư được sinh khởi & tiến triển, này là yếu tố hỷ lạc xuất thế. Yếu tố này sẽ tiến dần đến sự thành quả viên mãn.

Khi được an trú trong tình trạng hỷ lạc rồi, hành giả cảm thấy thân & tâm của mình nhẹ nhõm & an tịnh, này là yếu tố giải thoát thứ năm được sinh khởi & tiến triển, này là yếu tố khinh an. Yếu tố này sẽ tiến dần đến sự thành quả viên mãn.

Khi thân & tâm mình đã nhẹ nhõm & thanh tịnh, hành giả có thể đi vào định một cách đơn giản. Lúc đó yếu tố giải thoát thứ sáu được sinh khởi & tiến triển. Này là yếu tố định. Yếu tố này sẽ tiến dần đến sự thành quả viên mãn.

Khi đã thực sự an trú trong định, hành giả không còn duy trì sự phân biệt & so đo nữa. Khi đó yếu tố giải thoát thứ bảy là buông thả được sinh khởi & tiến triển. Này là yếu tố hành xả. Yếu tố này sẽ tiến dần đến sự thành quả viên mãn.

Bốn ngành nghề quán niệm nếu được tiến triển & thực tập liên tục sẽ mang bảy yếu tố cáo ngộ đến chỗ thành quả viên mãn như vậy. Nhưng bảy yếu tố cáo ngộ, nếu được tiến triển & thực tập liên tục, làm cách nào để có thể mang đến sự thành quả viên mãn của trí tuệ & giải thoát?

Nếu hành giả tu tập theo bảy yếu tố cáo ngộ, một mình tĩnh cư, chuyên quán chiếu về tính cách không sinh diệt của vạn pháp,  quán chiếu về sự tự do,  thì sẽ đạt tới khả năng buông bỏ. Này là do tu tập bảy yếu tố cáo ngộ mà thành quả viên mãn được trí tuệ & giải thoát.”

Này là những điều đức Thế Tôn nói. Đại chúng ai nấy đều tỏ vẻ vui mừng được nghe Người dạy. (CCC)

Kinh Quán Niệm Hơi Thở: Kinh này được dịch từ tạng Pali, tên kinh là Anapanasatisutta, dịch theo Hán là Nhập Tức Xuất Tức Niệm Kinh. Kinh đó là kinh 118 của Trung Bộ (Majjhima Nikàya). Trong tạng Hán, nếu ta góp chung các kinh số 815, 803 & 810 của bộ Tạp A Hàm (kinh 99 của tạng kinh Ðại Chính) lại thì sẽ có bài viết tương tự với kinh này. Quán Niệm Hơi Thở là một trong những thiền kinh cơ bản nhất của đạo Bụt nguyên thỉ. Mong muốn học hỏi bí quyết thực tập kinh này trong đời sống mỗi ngày để tự nuôi dưỡng, trị liệu & chuyển đổi, xin đọc qua sách Kinh Quán Niệm Hơi Thở của thiền sư Nhất Hạnh.

By ads_law

Trả lời