Ngày đăng: 22/06/2021, 14:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƢỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP HÀ KHÁNH CHÂU NGHIÊN CỨU KẾT HỢP ẢNH VỆ TINH QUANG HỌC SENTINEL-2 VÀ RADAR SENTINEL-1 TRONG XÁC ĐỊNH TRỮ LƢỢNG RỪNG TẠI VƢỜN QUỐC GIA YOK ĐÔN, TỈNH ĐẮK LẮK CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG MÃ SỐ: 8620211 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN HẢI HOÀ Hà Nội, 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin khẳng định cơng trình thực hiện, số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa có cơng bố cơng trình khác Author Hà Khánh Châu ii LỜI CẢM ƠN Luận văn “Nghiên cứu kết hợp ảnh vệ tinh quang học sentinel-2 liệu radar sentinel-1 xác định trữ lượng rừng vườn quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk” đƣợc hồn thành theo chƣơng trình huấn luyện Thạc sỹ, khóa 2017 – 2019 trƣờng Đại học Lâm nghiệp Viet Nam Trong trình học tập thực luận văn, Author nhận đƣợc quan tâm, trợ giúp tạo cơ hội thuận tiện Ban giám hiệu Trƣờng Đại học Lâm nghiệp; Khoa huấn luyện sau đại học; Các cô giáo, giáo viên Trƣờng Đại học Lâm nghiệp; Các anh, chị, em, bạn thân cộng sự Nhân dịp này, Author xin đƣợc bộc bạch lòng tri ân sâu sắc trƣớc quan tâm trợ giúp q báu Xin bộc bạch lịng kính trọng tri ân sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Hải Hịa tận tình hƣớng dẫn bảo suốt trình thực luận văn Mặc dầu phấn đấu phấn đấu, nhƣng kinh nghiệm tìm hiểu chƣa nhiều, đặc biệt giới hạn mặt thời gian trình tìm hiểu nên luận văn chắn khơng tránh khỏi thiếu sót định Author mong nhận đƣợc phản hồi thầy giáo viên bạn thân cộng sự luận văn đƣợc hoàn chỉnh Xin chân tình cảm ơn! Hà Nội, 24 tháng 05 năm 2019 Học viên Hà Khánh Châu iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC HÌNH, CÁC BIỂU ĐỒ vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii ĐẶT VẤN ĐỀ Chƣơng TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tìm hiểu ảnh vệ tinh theo d i tình tiết tài nguyên rừng 1.2 Tình hình tìm hiểu khả phối hợp ảnh Quang học ảnh Radar việc xác nhận trữ lƣợng rừng 1.2.1 Trên giới 1.2.2 Ở Viet Nam 12 Chƣơng MỤC TIÊU, ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 2.1 Mục tiêu .19 2.1.1 Mục tiêu chung 19 2.1.2 Mục tiêu rõ ràng 19 2.2 Đối tƣợng phạm vi tìm hiểu 19 2.2.1 Đối tượng tìm hiểu 19 2.2.2 Phạm vi tìm hiểu 19 2.4 Phƣơng pháp tìm hiểu 20 2.4.1 Bí quyết kế thừa tư liệu………………………………………20 2.4.2 Bí quyết tìm hiểu rõ ràng 21 iv Chƣơng ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VƢỜN QUỐC GIA YOK ĐÔN 29 3.1 Địa điểm địa lý 29 3.2 Địa hình, địa 31 3.3 Khí hậu thuỷ văn 31 3.3.1 Khí hậu 31 3.3.2 Thuỷ văn 32 3.4 Địa chất thổ nhƣỡng 32 3.5 Phong phú sinh học 33 3.5.1 Hệ cây trồng 34 3.5.2 Hệ động vật 35 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 36 4.1 Đặc tính trạng rừng vƣờn đất nước Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk 36 4.2 Phƣơng pháp phối hợp ảnh quang học tƣ liệu Radar .38 4.2.1 Mối quan hệ giá trị NDVI; phân cực tổ hợp phân cực VH, VV với trữ lượng rừng (MGO) .39 4.2.2 Mơ hình xác nhận trữ lượng rừng Sentinel-1 Sentinel-2 42 4.2.3 Nhận xét độ xác c a mơ hình ch số RMSE 48 4.3 Thí nghiệm xác nhận trữ lƣợng rừng từ ảnh quang học tƣ liệu radar cho vƣờn đất nước Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk 49 4.4 Đề nghị phƣơng pháp phối hợp ảnh quang học tƣ liệu radar để xác nhận trữ lƣợng rừng 52 KẾT LUẬN, TỒN TẠI, KHUYẾN NGHỊ 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 PHỤ BIỂU v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Đặc tính khả vận dụng sô loại ảnh vệ tinh Bảng 2.1 Phân loại NDVI theo chất lƣợng cây trồng lớp phủ mặt phẳng đất24 Bảng 4.1 Diện tích loại rừng đất lâm nghiệp phân theo mục đích sử dụng VQG Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk 37 Bảng 4.2 Mối quan hệ giá trị điểm ảnh với trữ lƣợng rừng 41 Bảng 4.3: Mối quan hệ tổ hợp giá trị điểm ảnh với trữ lƣợng rừng 47 Bảng 4.4 Kết nhận xét độ xác mơ hình 48 Bảng 4.5 Diện tích, trữ lƣợng rừng VQG Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk 49 vi DANH MUC CÁC HÌNH Hình 3.1 Địa điểm khu vực tìm hiểu 30 Hình 4.1 Hệ thống điểm điều tra VQG Yok Đơn, tỉnh Đắk Lắk .38 Hình 4.3 Thực trạng rừng vƣờn đất nước Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk .51 Hình 4.2 Phân bố trữ lƣợng gỗ vƣờn đất nước Yok Đôn, 50 tỉnh Đắk Lắk 50 DANH MUC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1 Mối quan hệ VH với MGO 39 Biều đồ 4.2 Mối quan hệ phân cực VV với MGO 40 Biều đồ 4.3 Mối quan hệ giá trị bình quân phân cực VV, VH với MGO 40 Biều đồ 4.4 Mối quan hệ NDVI với MGO 41 Biều đồ 4.5 Mối quan hệ tổ hợp NDVI-VHMN với MGO 42 Biều đồ 4.6 Mối quan hệ tổ hợp NDVI-VVMN với MGO 43 Biều đồ 4.7 Mối quan hệ tổ hợp NDVI-TBMN với MGO 43 Biều đồ 4.8 Mối quan hệ tổ hợp NDVI+VHMN với MGO 44 Biều đồ 4.9 Mối quan hệ tổ hợp NDVI+VVMN với MGO 44 Biều đồ 4.10 Mối quan hệ tổ hợp NDVI+TBMN với MGO 45 Biều đồ 4.11 Mối quan hệ tổ hợp NDVI*VHMN với MGO 45 Biều đồ 4.12 Mối quan hệ tổ hợp NDVI*VVMN với MGO .46 Biều đồ 4.13 Mối quan hệ tổ hợp NDVI*TBMN với MGO 46 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VQG Vƣờn đất nước VH, VV Phân cực đứng-ngang, phân cực đứng – đứng (trong vệ tinh radar) MGO Trữ lƣợng gỗ NDVI Chỉ số độc đáo cây trồng (Nomalize Different Vegetation Index) VHMN Giá trị tán xạ bình quân phân cực đứng-ngang VVMN Giá trị tán xạ bình quân phân cực đứng – đứng TBMN Giá trị tán xạ bình quân phân cực đứng – ngang đứng – đứng GIS Hệ thống thông tin địa lý FAO Tổ chức nông lƣơng liên hợp quốc GPS Hệ tống định vị toàn thế giới NIR Kênh cận hồng ngoại RED Kênh đỏ dB Đề-xi-ben (Nhà cung cấp đo cƣờng độ tán xạ tia radar) OTC Ô tiêu chí (dùng để đo đếm trữ lƣợng gỗ thực địa) RMSE Sai số trung phƣơng (Root Mean Square Error) ĐẶT VẤN ĐỀ Trƣớc phần nhiều đất nƣớc Viet Nam có rừng che phủ, nhƣng khoảng kỷ qua, rừng bị suy thoái nặng nề Tỷ lệ che phủ rừng giảm từ 43% vào năm 1943 xuống 27,1% vào năm 1980 26,2% vào năm 1985 (Bộ Lâm nghiệp, 1991) Nhờ chƣơng trình trồng rừng (chƣơng trình 327 công đoạn 1992-1998 dự án trồng triệu rừng công đoạn 1998-2010), tính đến năm 2005, nƣớc có 12,6 triệu rừng (trong đó: rừng tự nhiên có gần 10,3 triệu ha, rừng trồng 2,3 triệu ha), nâng độ che phủ rừng đạt 37% (nguồn – Cục Kiểm lâm); năm 2009 độ che phủ rừng nƣớc ta 39,1% [1] Lý do rừng công tác làm chủ rừng nƣớc ta chƣa kiên cố bộc lộ nhiều yếu kém, rõ ràng: công tác kiểm kê rừng hàng năm chƣa update kịp thời diện tích, trữ lƣợng hiện trạng rừng Nhiều diện tích rừng bị đốt nƣơng làm rẫy,chuyển đất có rừng sang đất sản xuất, khai thác mức vƣợt khả bình phục tự nhiên rừng… nhƣ diện tích rừng đƣợc tăng trưởng nhờ công tác trồng khoanh nuôi bảo vệ không đƣợc tổng hợp, update kịp thời vào đồ trạng Việc điều tra, nhận xét tài nguyên rừng công việc tốn nhiều nhân công, vật lực Thời gian chu kỳ điều tra kéo dài năm, tài nguyên rừng biến động nhanh dẫn tới kết điều tra thiếu xác Mặt khác, trạng biến động thảm cây trồng rừng trọng yếu phục vụ công tác quy hoạch bảo vệ, tiến triển khai thác sử dụng tài nguyên rừng cách kiên cố Chính vậy, trách nhiệm đặt quan chức nhà làm chủ lâm nghiệp cần phải ứng dụng phƣơng pháp update nhanh, kịp thời, xác xây dựng đồ trạng rừng Ngày nay, với tiến triển khỏe mạnh khoa học vũ trụ, công nghệ giải quyết ảnh viễn thám xuất ngày tỏ r tính ƣu việt công tác điều tra, làm chủ tài nguyên Dữ liệu viễn thám với thuộc tính đa thời gian, đa phổ, phủ trùm diện tích rộng cho phép update thông tin, tiến hành tìm hiểu cách mau chóng, hiệu quả, tiết kiệm đƣợc thời gian công sức Trong tìm hiểu trạng tài nguyên rừng, tìm hiểu ảnh viễn thám ngày tỏ ƣu khả update thông tin nghiên cứu biến động cách mau chóng Tìm hiểu ảnh viễn thám vận dụng vào thực tế từ lâu giới; năm 1960 thành lập đồ rừng đồ lớp phủ mặt phẳng Không những thế, đến Viet Nam chƣa đƣợc ứng dụng rộng rãi, việc tiến hành quy hoạch, lập đồ trạng rừng cấp chủ đạo theo phƣơng pháp thủ công, tức tổng hợp dựa theo số liệu kiểm kê địa phƣơng Ảnh vệ tinh Radar với ƣu nhƣ khả chụp hình không lệ thuộc vào thời tiết, chụp hình ban ngày lẫn ban tối dụng cụ hữu ích để theo dõi, giám sát Tài nguyên Môi trƣờng, nƣớc thƣờng xuyên bị ảnh hƣởng mây nhƣ Việt nam Không đƣợc thu nạp vùng sóng dài nhiều đối với sóng chứng kiến thơng thƣờng ảnh vệ tinh radar nhạy cảm với đặc điểm kết cấu, độ gập ghềnh, tính đồng độ ẩm mặt phẳng đất, thông tin hầu nhƣ khơng có đƣợc ảnh quang học truyền thống Không những thế, ảnh radar có nhiều mặt giới hạn đáng kể nhƣ biến dạng lớn hình học,nhiều nhiễu hình ảnh đối tƣợng có nhiều độc đáo đối với cảm tưởng ngƣời, làm ảnh hƣởng nhiều tới việc triển khai vận dụng ảnh radar Nhƣ thấy hai loại ảnh radar ảnh quang học truyền thống có mạnh nhược điểm riêng [2] Xuất phát điểm từ ý nghĩa thực tế tiến hành thực luận văn “Nghiên cứu kết hợp ảnh vệ tinh quang học sentinel-2 liệu radar Sentinel-1 xác định trữ lượng rừng Vườn Quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk” 55 – Xác nhận mối quan hệ giá trị điểm ảnh đơn lẻ với trữ lƣợng gỗ điểm điều tra – Phối hợp hai yếu tố trên, xác nhận mối quan hệ tổ hợp giá trị điểm ảnh tƣ liệu Sentinel-1 giá trị NDVI tƣ liệu Sentinel-2 với trữ lƣợng rừng Bước 4: Xây dựng mơ hình trữ lượng – Từ kết bƣớc ta tiến hành xây dựng mô hình xác nhận trữ lƣợng rừng phối hợp tổ hợp giá trị điểm ảnh tƣ liệu Sentinel-1 giá trị NDVI tƣ liệu Sentinel-2 Để nhận xét độ xác mơ hình vừa xây dựng, xác nhận mơ hình có độ xác ta tiến hành kiểm soát tiêu chuẩn RMSE (Sai số trung phƣơng) – Root Mean Square Error (Dựa theo điểm khác để nhận xét) – Luận văn xác nhận đƣợc mơ hình có độ xác tốt là: Mgo= 23,179 *(NDVI+TBMN) + 369,38 (R2=0,6252) Bước 5: Xây dựng đồ trữ lượng Mơ hình trữ lƣợng Bƣớc đƣợc ứng dụng để tính tốn trữ lƣợng gỗ cho tổ hợp giá trị điểm ảnh từ tƣ liệu Sentinel-1 Sentinel-2 Thao tác thực đƣợc tiến hành software ArcGIS Mơ hình đƣợc ứng dụng cho khu vực khác có điều kiện địa lý tƣơng tự Có mục đích xây dựng đồ trạng, theo dõi tình tiết tài nguyên rừng, giám sát tài nguyên rừng, từ đƣa phƣơng án làm chủ, khôi phục, bảo vệ tiến triển tài nguyên rừng 56 KẾT LUẬN, TỒN TẠI, KHUYẾN NGHỊ K t luận Tổng diện tích rừng vƣờn đất nước Yok Đơn 108,247.49 ha, tồn rừng tự nhiên Trữ lƣợng rừng dao động bình quân từ 10 m3/ha đến 250 m3/ha Mối quan hệ giá trị NDVI với trữ lƣợng rừng chặt chẽ với phƣơng trình tƣơng quan: y = 3,3551e5,3054x (R2 = 0,5566), kết thể vận dụng ảnh quang học cho theo dõi lớp phủ cây trồng đem đến hiệu cao Chỉ số NDVI phối hợp với tổ hợp TBMN để xây dựng mơ hình xác nhận trữ lƣợng rừng có mức sai số bình quân 19 m 3/ha, tƣơng đƣơng 15.19% Bằng tƣ liệu Sentinel-1 Sentinel-2 vƣờn đất nước Yok Đôn chủ đề xây dựng đƣợc đồ phân bố trữ lƣợng Tổng diện tích rừng 108.247,49 ha, tổng trữ lƣợng rừng 4.342.973 m3 Chủ đề đề nghị đƣợc quy trình kỹ thuật xác nhận trữ lƣợng rừng tƣ liệu Sentinel-1 Sentinel-2 cho khu vực tìm hiểu với mơ hình có độ xác cao: Mgo= ((NDVI+TBMN)- 369,38)/23,179 (R2=0,6252) Tồn – Tƣ liệu Sentinel-1 Sentinel-2 gốc có dung lƣợng lớn, q trình khai thác tƣ liệu từ trang chủ tốn khá nhiều thời gian, gặp cố lỗi liệu đƣờng truyền Internet không ổn định – Để giải quyết tƣ liệu Sentinel-1 Sentinel-2 cần software chuyên dụng SNAP, vận hành u cầu thiết bị có cấu hình vượt trội 57 Phân bố ô tiêu chí chƣa vùng tìm hiểu, số lƣợng ô chƣa tỷ lệ với diện tích hiện trạng rừng diện tích đo đếm kéo theo sai số đồ trữ lƣợng – Khuy n nghị Tƣ liệu ảnh Sentinel có nhiều mạnh nhƣng việc tìm hiểu vận dụng loại tƣ liệu Việt nam giới hạn Do cần tăng cƣờng cơng tác tìm hiểu vận dụng ảnh Sentinel phục vụ theo d i giám sát tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trƣờng Viet Nam – Mặc dầu tìm hiểu ban đầu, nhƣng tìm hiểu luận văn cho thấy phƣơng pháp phối hợp tƣ liệu Sentinel-1 Sentinel-2 hiệu mơ hình đơn lẻ thể mối quan hệ chặt chẽ trữ lƣợng gỗ với thành tố mơ hình – Trong phạm vi tìm hiểu luận văn chƣa tiến hành tìm hiểu đƣợc khu vực có địa hình cầu kỳ nên kết tổng kết đƣa giới hạn Đề nghị nên thí nghiệm với loại khu vực khác có địa hình khác để xây dựng đƣợc quy trình xác nhận trữ lƣợng rừng tƣ liệu Sentinel 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ti ng Việt Bộ Nông nghiệp Tiến triển Nông thôn (2010), Quyết định số 2410/QĐ-BNN-TCLN ngày 09/8/2010 việc thông báo số liệu trạng rừng năm 2009 Chu Hải Tùng (2008), Tìm hiểu khả vận dụng ảnh vệ tinh radar quang học để thành lập số thông tin lớp ph mặt đất Chu Thị Bình (2001), Vận dụng cơng nghệ tin học để khai thác thông tin tư liệu viễn thám, nhằm phục vụ việc tìm hiểu số đặc tính rừng Viet Nam Luận án tiến sĩ, Trƣờng ĐH Mỏ Điạ chất, Hà Nội Nguyễn Mạnh Cƣờng (1996), Tìm hiểu nhận xét khả vận dụng công thức giải quyết ảnh số từ thông tin viễn thám cho lập đồ rừng Nguyễn Ngọc Bình (2006), Cẩm nang nghề lâm nghiệp – Công tác điều tra rừng Viet Nam Bộ NNvàamp;PTNT, Chƣơng trình suport nghề lâm nghiệp partner Nguyễn Văn Thị, Trần Quang Bảo, Vũ Tiến Thịnh Tìm hiểu sử dụng tƣ liệu ảnh – đa ALOS PALSAR để xác nhận trữ lƣợng gỗ rừng khộp xã Krông Na – huyện Buôn Đôn – tỉnh Đắk Lắk Báo chí Nơng nghiệp & Tiến triển nơng thôn số 20/2015, trang 122-128 Trần Văn Thuỵ (1996) , Vận dụng công thức viễn thám để thành lập đồ thảm cây trồng t nh Thanh Hoá, tỷ lệ 1/200.000 Trƣơng Thị Hịa Bình (2002), Tìm hiểu vận dụng ch số cây trồng để thành lập đồ phân bố số loại rừng công nghệ viễn thám, Luận án tiến sĩ Nông nghiệp, Viện Khoa học Lâm nghiệp Viet Nam, Hà Nội 59 Vũ Tiến Hinh, Phạm Ngọc Giao (1997), Điều tra rừng Nhà xuất Nông nghiệp, 1997 10 Vũ Tiến Điển (2013), Tìm hiểu chuyên sâu khả auto giải đoán ảnh vệ tinh độ sắc nét cao để xâ dựng đồ trạng rừng phục vụ công tác điều tra kiểm kê rừng Ti ng anh 11 B.N Haack (1984) Multisensor Data Analysis of Urban Environment Báo chí Trắc địa ảnh Viễn thám, tập 50, số 10, trang 1471 -1477 F.M., Henderson nnk (1999) Contribution of SAR data and 12 image concatenation in reducing optical sensor derived urban land cover category confusion http://www.conferences.esa.int/98c07/papers/p060.pdf 13 .H Kim K.H Lee, Integrated of Landsat ETM+ and Radarsat SAR data for landcover classification Key Engineering Materials vols 277279(2005), trang 838 – 844 14 L Demargne nnk (2001) Use of SPOT and Radar data for forest inventory in Sarawak, Malaysia; Hội nghị Viễn thám châu á, 11/2001 15 L.L Bourgeau – Chavez, R Riordan, M Nowels N Miller, 2004 Final report to the Great Lake Comission : Remote Monitoring Great Lake Coastal Wetland using a hybrid Radar and Multispectral Sensor Approach; Project no Wetland – EPA – 06.82 pp 16 P Walfir; M Souza Filho Renato Paradela, Use of RADARSAT-1 fine mode and Landsat-5 TM selective principal component analysis for geomophologic mapping in macrotidal mangrove coast in the Amazon Region Báo chí Viễn thám Canada, tập 31, số 3, 2005, trang 214 – 224 17 Z A Hasan, K M N Ku Ramil, I Selamat and K F Loh (1997) Complementary Nature of SAR and Optical Data for Land Cover/Use 60 Mapping in the State of Johore, Malaysia, Hội nghị Viễn thám châu á, 1997 18 Weydahl, D J., Becquey, X., and Tollefsen, T., 1995 Combining ERS-1 SAR with Optical Satellite Data over Urban Areas Proceedings of International Geoscience and Remote Sensing, Vol 4, pp 2161- 2163 PHỤ BIỂU Phụ biểu 1: Mục lục OTC phục vụ đ STT tài MauKhoa ViTri MK_BUONDON_107_OTC_49 Chân MK_BUONDON_111 Chân MK_BUONDON_112 Chân MK_BUONDON_114 Chân MK_BUONDON_115 Chân MK_BUONDON_116 Chân MK_BUONDON_119 Chân MK_BUONDON_121 Chân MK_BUONDON_125 Chân 10 MK_BUONDON_126_OTC_54 Chân 11 MK_BUONDON_127 Chân 12 MK_BUONDON_135 Chân 13 MK_BUONDON_139 Chân 14 MK_BUONDON_142_OTC_59 Sƣờn STT MauKhoa ViTri 15 MK_BUONDON_145 Chân 16 MK_BUONDON_147 Chân 17 MK_BUONDON_150 Chân 18 MK_BUONDON_156_OTC_66 Chân 19 MK_BUONDON_159 Chân 20 MK_BUONDON_161_OTC_68 Chân 21 MK_BUONDON_167_OTC_71 Chân 22 MK_BUONDON_22_OTC_10 Chân 23 MK_BUONDON_24 Chân 24 MK_BUONDON_25_OTC_11 Chân 25 MK_BUONDON_28 Chân 26 MK_BUONDON_29_OTC_13 Chân 27 MK_BUONDON_31 Chân 28 MK_BUONDON_33 Chân 29 MK_BUONDON_35 Chân 30 MK_BUONDON_37 Chân 31 MK_BUONDON_59_OTC_29 Chân 32 MK_BUONDON_60 Chân 33 MK_BUONDON_69 Chân 34 MK_BUONDON_71_OTC_33 Chân Phụ biểu 2: Mục lục OTC phục vụ xây dựng mơ hình xác nhận trữ lƣợng rừng tƣ liệu ảnh Sentinel-1 Sentinel-2 Số hiệu OTC VHMN MK_BUONDON_107_OTC_49 -16.3111 MK_BUONDON_111 -14.5089 MK_BUONDON_112 -18.201 MK_BUONDON_115 -18.319 MK_BUONDON_119 -16.4414 MK_BUONDON_126_OTC_54 -18.2403 MK_BUONDON_127 -16.8096 MK_BUONDON_139 -16.0995 MK_BUONDON_142_OTC_59 -16.8399 MK_BUONDON_147 -20.2406 MK_BUONDON_159 -19.789 MK_BUONDON_161_OTC_68 -16.2092 MK_BUONDON_167_OTC_71 -16.9119 MK_BUONDON_22_OTC_10 -16.5452 MK_BUONDON_24 -15.8207 MK_BUONDON_25_OTC_11 -16.1735 MK_BUONDON_28 -16.9243 MK_BUONDON_31 -16.7923 MK_BUONDON_35 -19.1248 MK_BUONDON_37 -15.8195 MK_BUONDON_38 -15.8474 MK_BUONDON_40 -15.1083 Số hiệu OTC VHMN VV MK_BUONDON_45 -16.9417 -9 MK_BUONDON_59_OTC_29 -18.2295 -10 MK_BUONDON_60 -19.7998 -9 -16.912 -7 MK_BUONDON_71_OTC_33 Phụ biểu 3: Mục lục OTC phục vụ kiểm chứng mơ hình xác nhận trữ lƣợng rừng tƣ liệu ảnh Sentinel-1 Sentinel-2 Số hiệu OTC VHMN MK_BUONDON_114 -15.15332 MK_BUONDON_121 -18.35588 MK_BUONDON_125 -17.35322 MK_BUONDON_135 -20.13705 MK_BUONDON_150 -16.65961 MK_BUONDON_29_OTC_13 -16.82440 MK_BUONDON_33 -15.60511 MK_BUONDON_69 -17.11674 MK_BUONDON_116 -13.20861 MK_BUONDON_156_OTC_66 -15.02848 MK_BUONDON_145 -16.07560 … dụng phối hợp nhiều loại ảnh vệ tinh, ảnh quang học ảnh radar [2] 1 .2 Tình hình tìm hiểu v khả k t hợp ảnh Quang học ảnh Radar việc xác nhận trữ lƣợng rừng 1 .2. 1 Trên giới Mỗi loại ảnh quang học. .. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1. 1 Tìm hiểu ảnh vệ tinh theo d i tình tiết tài nguyên rừng 1 .2 Tình hình tìm hiểu khả phối hợp ảnh Quang học ảnh Radar việc xác nhận trữ lƣợng rừng 1 .2. 1 Trên… nghi n cứu 2. 2 .1 Đối tượng tìm hiểu Đối tƣợng tìm hiểu chủ đề ảnh vệ tinh Sentinel- 1, Sentinel- 2 rừng Vƣờn đất nước Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk 2. 2 .2 Phạm vi tìm hiểu – Phạm vi bài viết: Chỉ nghiên

Xem Thêm  Tên lửa “Sea Breaker” của Israel liệu có phù hợp với VIệt Nam

– Tham khảo thêm –

Tham khảo thêm: Tìm hiểu phối hợp ảnh vệ tinh quang học sentinel 2 & dữ liệu radar sentinel 1 xác nhận trữ lượng rừng tại vườn đất nước yok đôn, tỉnh đắk lắk​ , Tìm hiểu phối hợp ảnh vệ tinh quang học sentinel 2 & dữ liệu radar sentinel 1 xác nhận trữ lượng rừng tại vườn đất nước yok đôn, tỉnh đắk lắk​

By ads_law

Trả lời