Nó là tiểu hành tinh lớn thứ nhì của nhóm tiểu hành tinh Flora.

It is the second-largest thành viên of the Flora asteroid family.

WikiMatrix

Bên cạnh đó Psyche không nằm trong nhóm tiểu hành tinh nào cả.

However, Psyche is not part of any identified asteroid family.

WikiMatrix

700 Auravictrix 700 Auravictrix là một tiểu hành tinh ở vành đai chính, thuộc nhóm tiểu hành tinh Flora.

700 Auravictrix is an asteroid belonging to the Flora family in the Main Belt.

WikiMatrix

“The Hungaria group of minor planets (Nhóm tiểu hành tinh Hungary)”.

“The Hungaria group of minor planets“.

WikiMatrix

844 Leontina 844 Leontina là một tiểu hành tinh ở vành đai chính, thuộc nhóm tiểu hành tinh Veritas.

1970), female singer from Serbia 844 Leontina, a Trojan asteroid

WikiMatrix

817 Annika là một tiểu hành tinh ở vành đai chính, thuộc nhóm tiểu hành tinh Eunomia.

817 Annika is a mid-sized Eunomian asteroid.

WikiMatrix

311 Claudia thuộc nhóm tiểu hành tinh Koronis.

311 Claudia is one of the Koronis family of asteroids.

WikiMatrix

Nó thuộc nhóm tiểu hành tinh Themis lớn.

They contain advanced spiritual thematic matter.

WikiMatrix

Flora là vật thể lớn nhất trong nhóm tiểu hành tinh Flora, chiếm tới 80% tổng khối lượng của nhóm này.

Flora is the parent body of the Flora family of asteroids, and by far the largest thành viên, comprising about 80% of the total mass of this family.

WikiMatrix

Nó thuộc nhóm tiểu hành tinh Cybele & có vẻ được giữ trong một cộng hưởng quỹ đạo 4:7 với Sao Mộc.

It belongs to the Cybele group of asteroids and may have been trapped in a 4:7 orbital resonance with Jupiter.

WikiMatrix

Hygiea là member chính của nhóm tiểu hành tinh Hygiea & chứa đa phần khối lượng của nhóm này (hơn 90%).

Xem Thêm  Tìm hiểu nguyệt thực là gì? Xảy ra khi nào? Nguyệt thực một phần và toàn phần?

Hygiea is the main thành viên of the Hygiea family and contains almost all the mass (well over 90%) in this family.

WikiMatrix

Albedo 0,19 của nó là quá cao, nên xếp nó vào nhóm tiểu hành tinh Hygiea u tối là một lỗi lầm.

Its albedo of 0.19 is too high, and it is of the wrong spectral class to be part of the dark carbonaceous Hygiea family.

WikiMatrix

Nó là tiểu hành tinh lớn nhất trong nhóm tiểu hành tinh Meliboea, chỉ tiểu hành tinh 791 Ani là có kích cỡ gần bằng nó.

The largest body in the Meliboea family of asteroids that share similar orbital elements, only 791 Ani approaches its size.

WikiMatrix

Tiểu hành tinh Amor là một nhóm các tiểu hành tinh gần Trái Đất được đặt tên theo tiểu hành tinh 1221 Amor.

The Amor asteroids are a group of nearEarth asteroids named after the archetype object 1221 Amor.

WikiMatrix

101955 Bennu (trước đây có tên 1999 RQ36) là một tiểu hành tinh cacbon trong nhóm tiểu hành tinh Apollo, được LINEAR phát hiện vào ngày 11 tháng 9 năm 1999.

101955 Bennu (provisional designation 1999 RQ36) is a carbonaceous asteroid in the Apollo group discovered by the LINEAR Project on 11 September 1999.

WikiMatrix

Tên của nó được dùng để đặt cho nhóm tiểu hành tinh Cybele mà quỹ đạo ở bên ngoài Mặt Trời từ cộng hưởng quỹ đạo 2:1 với Sao Mộc.

It gives its name to the Cybele group of asteroids that orbit outward from the Sun from the 2:1 orbital resonance with Jupiter.

WikiMatrix

Tên của nó được dùng để đặt cho nhóm tiểu hành tinh Hungaria, di chuyển theo quỹ đạo quanh Mặt Trời ở bên trong của 1:4 lỗ hở Kirkwood, bên ngoài lõi của vành đai chính.

Xem Thêm  Tài liệu, ebook, giáo trình, hướng dẫn

It is the namesake of the Hungaria asteroids, which orbit the Sun on the inside of the 1:4 Kirkwood gap, standing out of the core of the asteroid belt.

WikiMatrix

Trong lúc đó những người khác, tuân theo phép tắc đặt tên chung cho một nhóm tiểu hành tinh mới theo member trước tiên được thừa nhận của nhóm đó, sử dụng tên gọi tiểu hành tinh Atira.

Still others, following the general practice to name a new class of asteroids for the first recognized thành viên of that class, use the designation Atira asteroids.

WikiMatrix

Các tiểu hành tinh Apollo là một nhóm các tiểu hành tinh gần địa cầu được đặt tên sau 1862 Apollo, được phát hiện bởi nhà thiên văn học người Đức Karl Reinmuth trong những năm 1930.

The Apollo asteroids are a group of nearEarth asteroids named after 1862 Apollo, discovered by German astronomer Karl Reinmuth in the 1930s.

WikiMatrix

Tên của nhóm được đặt theo tiểu hành tinh 2062 Aten, tiểu hành tinh trước tiên của nhóm, được nhà thiên văn học người Mỹ Eleanor Helin phát hiện giờ Đài thiên văn Palomar vào ngày 7 tháng 1 năm 1976.

The group is named after 2062 Aten, the first of its kind, discovered on 7 January 1976 by American astronomer Eleanor Helin at Palomar Observatory.

WikiMatrix

Các thiên thể Troia của Sao Mộc, thường gọi là các tiểu hành tinh Troia, tiểu hành tinh Tơroa, hay theo cách gọi tiếng Anh Trojan, là một nhóm lớn các tiểu hành tinh Troia cùng chia sẻ quỹ đạo với Sao Mộc cất cánh quanh Mặt Trời.

The Jupiter trojans, commonly called Trojan asteroids or simply Trojans, are a large group of asteroids that share the planet Jupiter’s orbit around the Sun.

Xem Thêm  Hành tinh chủ quản của các cung hoàng đạo: bí mật về những cung được cai trị bởi tận 2 hành tinh

WikiMatrix

Vì iridi sót lại nhiều trong đa phần các tiểu hành tinh & sao chổi, nên nhóm Alvarez cho là một tiểu hành tinh đã va vào Trái Đất tại thời điểm ranh giới K-T.

As iridium remains abundant in most asteroids and comets, the Alvarez đội nhóm suggested that an asteroid struck the Earth at the time of the K–Pg boundary.

WikiMatrix

Nó cũng là tiểu hành tinh gần Mặt Trời nhất được phát hiện trong thời điểm này, phá vỡ kỷ lục lâu đời do tiểu hành tinh 8 Flora nắm giữ, & tiếp tục được xem là tiểu hành tinh gần Mặt Trời nhất cho tới khi các tiểu hành tinh 433 Eros & 434 Hungaria được phát hiện năm 1898, dẫn đến việc phát xuất hiện 2 nhóm tiểu hành tinh ở phần bên trong từ 4:1 Kirkwood gap (chỗ trống Kirkwood) tạo nên ranh giới của vành đai chính.

It remained the closest asteroid to the Sun until 433 Eros and 434 Hungaria were found in 1898, leading to the discovery of two new families of asteroids inward from the 4:1 Kirkwood gap which forms the boundary of the main belt.

WikiMatrix

Sau thời điểm lần xem xét ngày 6 tháng 9 bởi nhóm Andrushivka, quỹ đạo của tiểu hành tinh được tính chuẩn xác.

After it was also observed on 6 September by the Andrushivka đội nhóm, the orbit of the asteroid was calculated accurately.

WikiMatrix

Các tiểu hành tinh Atira cho tới hiện tại là nhóm vật thể gần Trái Đất nhỏ nhất, đối với các tiểu hành tinh Aten, Apollo & Amor.

Atira asteroids are by far the smallest group of near-Earth objects, compared to the Aten, Apollo and Amor asteroids.

WikiMatrix

By ads_law

Trả lời