Các nguồn có thể tham khảo công thức: Touken Ranbu English Wiki và Touken Ranbu ONLINE (Tourabu) Wiki*. Hãy vào các trang trên để tìm nhiều công thức hơn. Trang dưới đây sử dụng nguồn từ nội dung trên trang Touken Ranbu ONLINE (Tourabu) Wiki*. Cần lưu ý, giải trình này có trước đợt update 03/07…

Bạn đang xem: ren kiem

Tham khảo công thức

Than củi từ 50 đến 200

vật liệu

Ghi chú
50

50

50

50

Công thức sử dụng ít tài nguyên nhất

Số lượt trải nghiệm: 5908 lượt
Tantou: 5893 lượt (99.7%), Wakizashi: 6 lượt (0.1%), Uchigatana R2: 4 lượt (0.1%),
Ootachi: 2 lượt (0.0%), Naginata: 2 lượt (0.0%)

50

100

50

50

Số lượt trải nghiệm: 265 lượt
Tantou: 265 lượt (100%)

90

150

90

50

Số lượt trải nghiệm: 287 lượt
Tantou: 285 lượt (99.3%), Uchigatana R2: 1 lượt (0.3%),
Tachi: 1 lượt (0.3%)

100

100

100

100

Công thức tối thiểu rèn Wakizashi

Số lượt trải nghiệm: 614 lượt
Tantou: 400 lượt (65.1%), Wakizashi: 213 lượt (34.7%),
Tachi: 1 lượt (0.2%)

100

400

100

100

Công thức rèn Wakizashi tốt

Số lượt trải nghiệm: 1128 lượt
Tantou: 15 lượt (99.7%), Wakizashi: 1095 lượt (0.2%), Uchigatana R2: 14 lượt (1.2%),
Uchigatana R3: 2 lượt (0.2%), Tachi: 2 lượt (0.2%)

100

400

100

50

Công thức rèn Uchigatana R2 tốt

Số lượt trải nghiệm: 484 lượt
Tantou: 2 lượt (0.4%), Wakizashi: 3 lượt (0.6%), Uchigatana R2: 358 lượt (98.1%),
Uchigatana R3: 1 lượt (0.2%), Tachi: 1 lượt (0.2%), Naginata: 1 lượt (0.2%)

150

100

150

100

Số lượt trải nghiệm: 505 lượt
Tantou: 318 lượt (63.0%), Wakizashi: 186 lượt (36.8%),
Tachi: 1 lượt (0.2%)

150

50

150

150

Công thức rèn Tantou tốt

Số lượt trải nghiệm: 2236 lượt
Tantou: 2229 lượt (99.7%), Wakizashi: 5 lượt (0.2%),
Uchigatana R3: 1 lượt (0.0%), Tachi: 1 lượt (0.0%)

150

150

150

150

Số lượt trải nghiệm: 288 lượt
Tantou: 166 lượt (57.6%), Wakizashi: 122 lượt (42.4%)

200

200

200

200

Số lượt trải nghiệm: 410 lượt
Tantou: 159 lượt (38.8%), Wakizashi: 83 lượt (20.2%), Uchigatana R2: 166 lượt (40.5%),
Tachi: 2 lượt (0.5%)

Than củi từ 300 đến 399

vật liệu

Ghi chú
300

350

300

350

Công thức rèn Tachi sử dụng ít tài nguyên nhất

Số lượt trải nghiệm: 714 lượt
Tantou: 270 lượt (37.8%), Wakizashi: 108 lượt (15.1%), Uchigatana R2: 252 lượt (35.3%),
Uchigatana R3: 1 lượt (0.1%), Tachi: 83 lượt (11.6%)

300

500

300

350

Số lượt trải nghiệm: 857 lượt
Uchigatana R2: 650 lượt (75.8%),
Uchigatana R3: 103 lượt (12.0%), Tachi: 104 lượt (12.1%)

350

350

350

350

Số lượt trải nghiệm: 4076 lượt
Tantou: 1341 lượt (32.9%), Wakizashi: 601 lượt (14.7%), Uchigatana R2: 1322 lượt (32.4%),
Uchigatana R3: 59 lượt (1.4%), Tachi: 749 lượt (18.4%), Ootachi: 4 lượt (0.1%)

350

350

550

550

Số lượt trải nghiệm: 87 lượt
Tantou: 31 lượt (35.6%), Wakizashi: 24 lượt (27.6%), Uchigatana R2: 24 lượt (27.6%),
Uchigatana R3: 1 lượt (1.1%), Tachi: 7 lượt (8.0%)

350

350

650

650

Số lượt trải nghiệm: 657 lượt
Tantou: 265 lượt (40.3%), Wakizashi: 119 lượt (18.1%), Uchigatana R2: 205 lượt (31.2%),
Tachi: 68 lượt (10.4%)

350

500

350

350

Số lượt trải nghiệm: 938 lượt
Tantou: 3 lượt (0.3%), Wakizashi: 119 lượt (18.1%), Uchigatana R2: 677 lượt (72.7%),
Uchigatana R3: 50 lượt (5.3%), Tachi: 207 lượt (22.1%), Ootachi: 1 lượt (0.1%)

350

510

350

350

Công thức rèn Tachi tốt sử dụng ít tài nguyên

(Không tính hai file giải trình trước 03/04/2015)
Số lượt trải nghiệm: 7555 lượt
Tantou: 15 lượt (0.2%), Wakizashi: 8 lượt (0.1%), Uchigatana R2: 5181 lượt (68.6%),
Uchigatana R3: 869 lượt (11.5%), Tachi: 1470 lượt (19.5%), Ootachi: 11 lượt (0.1%), Naginata: 1 lượt (0.0%)

350

511

350

350

Số lượt trải nghiệm: 7555 lượt
Uchigatana R2: 67 lượt (68.4%),
Uchigatana R3: 9 lượt (9.2%), Tachi: 22 lượt (22.4%)

350

511

350

350

Số lượt trải nghiệm: 7555 lượt
Uchigatana R2: 67 lượt (68.4%),
Uchigatana R3: 9 lượt (9.2%), Tachi: 22 lượt (22.4%)

350

515

350

350

Số lượt trải nghiệm: 842 lượt
Uchigatana R2: 596 lượt (70.8%),
Uchigatana R3: 64 lượt (7.6%), Tachi: 182 lượt (21.6%)

350

520

350

350

Số lượt trải nghiệm: 965 lượt
Wakizashi: 1 lượt (0.1%), Uchigatana R2: 632 lượt (65.5%),
Uchigatana R3: 108 lượt (11.2%), Tachi: 224 lượt (23.2%)

350

530

350

350

Số lượt trải nghiệm: 154 lượt
Wakizashi: 1 lượt (0.1%), Uchigatana R2: 115 lượt (74.7%),
Uchigatana R3: 12 lượt (7.8%), Tachi: 27 lượt (17.5%)

350

540

350

350

Số lượt trải nghiệm: 99 lượt
Uchigatana R2: 81 lượt (81.8%),
Uchigatana R3: 3 lượt (3.0%), Tachi: 15 lượt (15.2%)

350

550

350

550

Số lượt trải nghiệm: 130 lượt
Tantou: 1 lượt (0.8%), Uchigatana R2: 92 lượt (70.8%),
Uchigatana R3: 9 lượt (6.9%), Tachi: 28 lượt (21.5%)

350

550

550

550

Công thức có thể rèn Tachi

Số lượt trải nghiệm: 1337 lượt
Tantou: 2 lượt (0.1%), Uchigatana R2: 992 lượt (74.2%),
Uchigatana R3: 1 lượt (0.1%), Tachi: 341 lượt (25.5%), Ootachi: 1 lượt (0.1%)

350

550

350

350

Số lượt trải nghiệm: 434 lượt
Uchigatana R2: 304 lượt (70.0%),
Uchigatana R3: 49 lượt (11.3%), Tachi: 81 lượt (18.7%)

Than củi từ 400 đến 499

vật liệu

Ghi chú
400

100

600

600

Công thức có thể rèn Wakizashi và Yari

Số lượt trải nghiệm: 1872 lượt
Tantou: 1106 lượt (59.1%), Wakizashi: 555 lượt (29.6%), Uchigatana R2: 7 lượt (0.4%),
Ootachi: 1 lượt (0.1%), Yari: 203 lượt (10.8%)

400

500

700

700

Công thức rèn Naginata sử dụng ít tài nguyên nhất

Số lượt trải nghiệm: 629 lượt
Uchigatana R2: 476 lượt (75.7%),
Uchigatana R3: 68 lượt (10.8%), Tachi: 74 lượt (11.8%), Naginata: 11 lượt (1.7%)

400

550

480

350

Số lượt trải nghiệm: 582 lượt
Uchigatana R2: 410 lượt (70.4%),
Uchigatana R3: 1 lượt (0.2%), Tachi: 171 lượt (29.4%)

400

700

500

400

Chỉ rèn ra Uchigatana và Tachi

Số lượt trải nghiệm: 336 lượt
Uchigatana R2: 235 lượt (69.9%),
Uchigatana R3: 1 lượt (0.3%), Tachi: 100 lượt (29.8%)

409

409

409

409

Số lượt trải nghiệm: 203 lượt
Wakizashi: 47 lượt (23.2%), Uchigatana R2: 123 lượt (60.6%),
Uchigatana R3: 19 lượt (9.4%), Tachi: 14 lượt (16.9%)

441

441

441

441

Có tỉ lệ rèn ra Mikazuki Munechika khá cao, nên còn được biết tới với tên gọi “Công thức Jiji”

Số lượt trải nghiệm: 4607 lượt
Tantou: 9 lượt (0.2%), Wakizashi: 1182 lượt (25.7%), Uchigatana R2: 2522 lượt (48.9%),
Uchigatana R3: 44 lượt (1.0%), Tachi: 1114 lượt (24.2%), Ootachi: 6 lượt (0.1%)

450

450

350

750

Số lượt trải nghiệm: 181 lượt
Wakizashi: 44 lượt (24.3%), Uchigatana R2: 98 lượt (54.1%),
Uchigatana R3: 3 lượt (1.7%), Tachi: 36 lượt (19.9%)

450

450

450

450

Số lượt trải nghiệm: 1611 lượt
Tantou: 1 lượt (0.1%), Wakizashi: 414 lượt (25.7%), Uchigatana R2: 840 lượt (52.1%),
Uchigatana R3: 5 lượt (0.3%), Tachi: 350 lượt (21.7%), Ootachi: 1 lượt (0.1%)

450

550

550

550

Số lượt trải nghiệm: 695 lượt
Uchigatana R2: 521 lượt (75.0%),
Tachi: 174 lượt (25.0%)

450

550

550

750

Số lượt trải nghiệm: 645 lượt
Uchigatana R2: 484 lượt (75.0%),
Uchigatana R3: 1 lượt (0.2%), Tachi: 160 lượt (24.8%)

450

550

650

650

Số lượt trải nghiệm: 139 lượt
Uchigatana R2: 106 lượt (76.3%),
Tachi: 33 lượt (23.7%)

450

550

750

750

Số lượt trải nghiệm: 156 lượt
Uchigatana R2: 112 lượt (71.8%),
Uchigatana R3: 1 lượt (0.6%), Tachi: 43 lượt (27.6%)

Than củi từ 500 đến 599

vật liệu

Ghi chú500

50

500

500

Công thức có thể rèn Yari

Số lượt trải nghiệm: 4048 lượt
Tantou: 3395 lượt (83.9%), Wakizashi: 7 lượt (0.2%), Uchigatana R2: 36 lượt (0.9%),
Uchigatana R3: 2 lượt (0.0%), Tachi: 10 lượt (0.2%), Ootachi: 4 lượt (0.1%), Naginata: 1 lượt (0.0%), Yari: 593 lượt (14.6%)

500

500

500

500

Số lượt trải nghiệm: 809 lượt
Tantou: 4 lượt (0.5%), Uchigatana R2: 541 lượt (66.9%),
Uchigatana R3: 17 lượt (2.1%), Tachi: 247 lượt (30.5%)

510

510

510

510

Số lượt trải nghiệm: 316 lượt
Uchigatana R2: 204 lượt (64.6%),
Uchigatana R3: 4 lượt (1.3%), Tachi: 108 lượt (30.5%)

520

520

520

520

Số lượt trải nghiệm: 94 lượt
Uchigatana R2: 67 lượt (71.3%),
Uchigatana R3: 8 lượt (8.5%), Tachi: 19 lượt (20.2%)

525

680

680

595

Công thức rèn Ootachi sử dụng ít tài nguyên

Số lượt trải nghiệm: 2099 lượt
Wakizashi: 2 lượt (0.1%), Uchigatana R2: 1223 lượt (58.3%),
Uchigatana R3: 38 lượt (1.8%), Tachi: 500 lượt (23.8%), Ootachi: 336 lượt (16.0%)

530

600

510

510

Số lượt trải nghiệm: 9621 lượt
Tantou: 4 lượt (0.0%), Wakizashi: 5 lượt (0.1%), Uchigatana R2: 5010 lượt (52.1%),
Uchigatana R3: 499 lượt (5.2%), Tachi: 2138 lượt (22.2%), Ootachi: 1963 lượt (20.4%), Yari: 2 lượt (0.0%)

530

600

600

550

Công thức có thể rèn Ootachi

Số lượt trải nghiệm: 2014 lượt
Tantou: 1 lượt (0.0%), Wakizashi: 2 lượt (0.1%), Uchigatana R2: 1155 lượt (57.3%),
Uchigatana R3: 130 lượt (6.5%), Tachi: 383 lượt (19.0%), Ootachi: 343 lượt (17.0%)

550

350

550

550

Số lượt trải nghiệm: 461 lượt
Tantou: 465 lượt (44.5%), Uchigatana R2: 177 lượt (38.4%),
Uchigatana R3: 1 lượt (0.2%), Tachi: 69 lượt (15.0%), Yari: 9 lượt (0.2%)

550

50

550

550

Công thức có thể rèn Yari

Số lượt trải nghiệm: 462 lượt
Tantou: 362 lượt (78.4%), Wakizashi: 2 lượt (0.4%), Uchigatana R2: 2 lượt (0.4%),
Tachi: 1 lượt (0.2%), Yari: 95 lượt (20.6%)

550

450

550

550

Số lượt trải nghiệm: 741 lượt
Uchigatana R2: 545 lượt (73.5%),
Tachi: 196 lượt (26.5%)

550

550

350

550

Số lượt trải nghiệm: 925 lượt
Tantou: 3 lượt (0.3%), Uchigatana R2: 687 lượt (74.3%),
Tachi: 235 lượt (25.4%)

550

550

450

550

Số lượt trải nghiệm: 1282 lượt
Wakizashi: 3 lượt (0.2%), Uchigatana R2: 952 lượt (74.3%),
Tachi: 327 lượt (25.5%)

550

550

550

350

Số lượt trải nghiệm: 810 lượt
Uchigatana R2: 616 lượt (76.0%),
Uchigatana R3: 2 lượt (0.2%), Tachi: 192 lượt (23.7%)

550

550

550

450

Số lượt trải nghiệm: 820 lượt
Uchigatana R2: 599 lượt (73.0%),
Uchigatana R3: 3 lượt (0.4%), Tachi: 218 lượt (26.6%)

550

550

550

550

Số lượt trải nghiệm: 2768 lượt
Tantou: 8 lượt (0.3%), Wakizashi: 2 lượt (0.1%), Uchigatana R2: 1797 lượt (64.9%),
Uchigatana R3: 81 lượt (2.9%), Tachi: 877 lượt (31.7%), Ootachi: 3 lượt (0.1%)

550

550

550

650

Số lượt trải nghiệm: 718 lượt
Wakizashi: 1 lượt (0.1%), Uchigatana R2: 518 lượt (72.1%),
Uchigatana R3: 4 lượt (0.6%), Tachi: 194 lượt (27.0%), Ootachi: 1 lượt (0.1%)

550

550

550

750

Số lượt trải nghiệm: 1542 lượt
Uchigatana R2: 1089 lượt (70.6%),
Uchigatana R3: 17 lượt (1.1%), Tachi: 435 lượt (28.2%), Yari: 1 lượt (0.1%)

550

550

650

550

Số lượt trải nghiệm: 1329 lượt
Tantou: 1 lượt (0.1%), Uchigatana R2: 952 lượt (71.6%),
Uchigatana R3: 1 lượt (0.1%), Tachi: 374 lượt (28.1%), Ootachi: 1 lượt (0.1%)

550

550

750

550

Số lượt trải nghiệm: 781 lượt
Uchigatana R2: 584 lượt (74.8%),
Uchigatana R3: 1 lượt (0.1%), Tachi: 196 lượt (25.1%)

550

550

750

750

Công thức có thể rèn Naginata

Số lượt trải nghiệm: 339 lượt
Tantou: 1 lượt (0.3%), Uchigatana R2: 196 lượt (57.8%),
Uchigatana R3: 3 lượt (0.9%), Tachi: 102 lượt (30.1%), Naginata: 37 lượt (10.9%)

550

600

600

510

Số lượt trải nghiệm: 724 lượt
Wakizashi: 1 lượt (0.1%), Uchigatana R2: 452 lượt (62.4%),
Uchigatana R3: 2 lượt (0.3%), Tachi: 142 lượt (19.6%), Ootachi: 127 lượt (17.5%)

550

650

550

550

Số lượt trải nghiệm: 599 lượt
Uchigatana R2: 370 lượt (61.8%),
Uchigatana R3: 3 lượt (0.5%), Tachi: 138 lượt (23.0%), Ootachi: 88 lượt (14.7%)

550

650

550

650

Số lượt trải nghiệm: 631 lượt
Uchigatana R2: 370 lượt (76.2%),
Uchigatana R3: 2 lượt (0.3%), Tachi: 148 lượt (23.5%)

550

650

650

550

Công thức có thể rèn Ootachi

Số lượt trải nghiệm: 6063 lượt
Tantou: 4 lượt (0.1%), Uchigatana R2: 3236 lượt (53.4%),
Uchigatana R3: 211 lượt (3.5%), Tachi: 1452 lượt (23.9%), Ootachi: 1158 lượt (19.1%), Naginata: 2 lượt (0.0%)

550

650

750

550

Số lượt trải nghiệm: 227 lượt
Uchigatana R2: 119 lượt (52.4%),
Uchigatana R3: 22 lượt (9.7%), Tachi: 49 lượt (21.6%), Ootachi: 37 lượt (16.3%)

550

660

550

660

Số lượt trải nghiệm: 178 lượt
Uchigatana R2: 129 lượt (72.5%),
Uchigatana R3: 25 lượt (14.0%), Tachi: 24 lượt (13.5%)

550

660

660

550

Công thức có thể rèn Ootachi

Số lượt trải nghiệm: 6264 lượt
Tantou: 3 lượt (0.0%), Uchigatana R2: 3341 lượt (53.3%),
Uchigatana R3: 145 lượt (2.3%), Tachi: 1604 lượt (25.6%), Ootachi: 1165 lượt (18.6%), Naginata: 1 lượt (0.0%), Yari: 5 lượt (0.1%)

550

660

760

550

Số lượt trải nghiệm: 3552 lượt
Tantou: 2 lượt (0.1%), Wakizashi: 3 lượt (0.1%), Uchigatana R2: 1950 lượt (54.9%),
Uchigatana R3: 221 lượt (6.2%), Tachi: 763 lượt (21.5%), Ootachi: 608 lượt (17.1%), Naginata: 2 lượt (0.1%), Yari: 3 lượt (0.1%)

550

660

760

860

Công thức có thể rèn Naginata

Số lượt trải nghiệm: 388 lượt
Uchigatana R2: 237 lượt (61.1%),
Uchigatana R3: 4 lượt (1.0%), Tachi: 111 lượt (28.6%), Ootachi: 2 lượt (0.5%), Naginata: 34 lượt (8.8%)

550

750

550

550

Số lượt trải nghiệm: 442 lượt
Tantou: 1 lượt (0.2%), Uchigatana R2: 281 lượt (63.6%),
Uchigatana R3: 2 lượt (0.5%), Tachi: 103 lượt (23.3%), Ootachi: 55 lượt (12.4%)

555

555

555

555

Số lượt trải nghiệm: 99 lượt
Uchigatana R2: 71 lượt (71.7%),
Uchigatana R3: 13 lượt (13.1%), Tachi: 15 lượt (15.2%)

Than củi từ 600 đến 699

vật liệu

Ghi chú
600

500

700

700

Công thức rèn Tachi sử dụng nhiều tài nguyên

(Không tính hai file giải trình trước 03/04/2015)
Số lượt trải nghiệm: 3007 lượt
Tantou: 6 lượt (0.5%), Uchigatana R2: 658 lượt (59.8%),
Uchigatana R3: 128 lượt (11.6%), Tachi: 185 lượt (16.8%), Ootachi: 2 lượt (0.2%), Naginata: 121 lượt (11.0%)

600

600

510

510

Số lượt trải nghiệm: 102 lượt
Wakizashi: 1 lượt (1.0%), Uchigatana R2: 57 lượt (55.9%),
Uchigatana R3: 1 lượt (1.0%), Tachi: 22 lượt (21.6%), Ootachi: 21 lượt (20.6%)

600

600

600

510

Công thức rèn Ootachi tốt

Số lượt trải nghiệm: 5341 lượt
Tantou: 3 lượt (0.1%), Wakizashi: 6 lượt (0.1%), Uchigatana R2: 2836 lượt (53.1%),
Uchigatana R3: 108 lượt (2.0%), Tachi: 1404 lượt (26.3%), Ootachi: 980 lượt (18.3%), Yari: 4 lượt (0.1%)

600

600

600

511

Số lượt trải nghiệm: 1 lượt
Tachi: 1 lượt (100%)

600

600

600

600

Số lượt trải nghiệm: 900 lượt
Uchigatana R2: 612 lượt (68.0%),
Uchigatana R3: 28 lượt (3.1%), Tachi: 258 lượt (28.7%), Ootachi: 1 lượt (0.1%), Naginata: 1 lượt (0.1%)

600

600

700

700

Số lượt trải nghiệm: 131 lượt
Uchigatana R2: 77 lượt (58.8%),
Uchigatana R3: 13 lượt (9.9%), Tachi: 26 lượt (19.8%), Naginata: 15 lượt (11.5%)

600

800

500

300

Số lượt trải nghiệm: 319 lượt
Tantou: 1 lượt (0.3%), Uchigatana R2: 243 lượt (76.2%),
Tachi: 3 lượt (0.9%), Ootachi: 71 lượt (22.3%), Yari: 1 lượt (0.3%)

630

630

710

750

Công thức rèn Naginata tốt

(Không tính hai file giải trình trước 03/04/2015)
Số lượt trải nghiệm: 143 lượt
Uchigatana R2: 83 lượt (71.6%),
Uchigatana R3: 15 lượt (12.9%), Tachi: 35 lượt (30.2%), Ootachi: 1 lượt (0.9%), Naginata: 1 lượt (0.9%)

650

450

550

350

Số lượt trải nghiệm: 649 lượt
Uchigatana R2: 495 lượt (76.3%),
Uchigatana R3: 3 lượt (0.5%), Tachi: 151 lượt (23.3%)

650

550

550

550

Số lượt trải nghiệm: 1013 lượt
Uchigatana R2: 801 lượt (79.1%),
Uchigatana R3: 1 lượt (0.1%), Tachi: 211 lượt (20.8%)

650

650

650

650

Số lượt trải nghiệm: 1944 lượt
Tantou: 1 lượt (0.1%), Wakizashi: 7 lượt (0.4%), Uchigatana R2: 1354 lượt (69.7%),
Uchigatana R3: 5 lượt (0.3%), Tachi: 574 lượt (29.5%), Ootachi: 3 lượt (0.2%)

650

650

700

700

Số lượt trải nghiệm: 74 lượt
Uchigatana R2: 47 lượt (63.5%),
Uchigatana R3: 1 lượt (1.4%), Tachi: 20 lượt (27.0%), Naginata: 6 lượt (8.1%)

660

660

660

660

Số lượt trải nghiệm: 363 lượt
Uchigatana R2: 36 lượt (9.9%),
Uchigatana R3: 289 lượt (79.6%), Tachi: 38 lượt (10.5%)

660

660

760

760

Công thức rèn Naginata tốt

(Không tính hai file giải trình trước 03/04/2015)
Số lượt trải nghiệm: 1422 lượt
Uchigatana R2: 816 lượt (57.4%),
Uchigatana R3: 36 lượt (10.8%), Tachi: 297 lượt (20.9%), Ootachi: 2 lượt (0.1%), Naginata: 150 lượt (10.5%), Yari: 3 lượt (0.2%)

660

660

770

770

Công thức có thể rèn Naginata

Số lượt trải nghiệm: 244 lượt
Uchigatana R2: 145 lượt (59.4%),
Uchigatana R3: 5 lượt (2.0%), Tachi: 65 lượt (26.6%), Ootachi: 2 lượt (0.8%), Naginata: 27 lượt (11.1%)

Than củi từ 700 đến 799

vật liệu

Ghi chú
700

700

700

500

Công thức có thể rèn Ootachi

Số lượt trải nghiệm: 353 lượt
Uchigatana R2: 184 lượt (52.1%),
Uchigatana R3: 2 lượt (0.6%), Tachi: 103 lượt (29.2%), Ootachi: 64 lượt (18.1%)

700

700

700

700

Công thức có thể rèn Ootachi

Số lượt trải nghiệm: 193 lượt
Tantou: 1 lượt (0.6%), Uchigatana R2: 125 lượt (64.8%),
Uchigatana R3: 23 lượt (11.9%), Tachi: 38 lượt (19.7%), Ootachi: 6 lượt (3.1%)

710

710

710

710

Công thức có thể rèn Ootachi

Số lượt trải nghiệm: 2038 lượt
Wakizashi: 1 lượt (0.0%), Uchigatana R2: 1177 lượt (57.8%),
Uchigatana R3: 271 lượt (13.3%), Tachi: 587 lượt (28.8%), Ootachi: 2 lượt (0.1%)

720

720

720

720

Công thức có thể rèn Ootachi

Số lượt trải nghiệm: 1616 lượt
Tantou: 3 lượt (0.2%), Uchigatana R2: 930 lượt (57.5%),
Uchigatana R3: 319 lượt (19.7%), Tachi: 362 lượt (22.4%), Ootachi: 2 lượt (0.1%)

730

730

730

730

Công thức có thể rèn Ootachi

Số lượt trải nghiệm: 1369 lượt
Uchigatana R2: 824 lượt (60.2%),
Uchigatana R3: 62 lượt (4.5%), Tachi: 482 lượt (35.2%), Ootachi: 1 lượt (0.1%)

740

740

740

740

Công thức có thể rèn Ootachi

Số lượt trải nghiệm: 97 lượt
Uchigatana R2: 66 lượt (68.0%),
Uchigatana R3: 19 lượt (19.6%), Tachi: 12 lượt (12.4%)

750

550

550

550

Công thức có thể rèn Ootachi

Số lượt trải nghiệm: 149 lượt
Uchigatana R2: 725 lượt (486.6%) (?),
Uchigatana R3: 2 lượt (1.3%), Tachi: 222 lượt (149.0%) (?)

750

750

750

750

Công thức có thể rèn Ootachi

Số lượt trải nghiệm: 1323 lượt
Tantou: 1 lượt (0.1%), Wakizashi: 1 lượt (0.1%), Uchigatana R2: 969 lượt (73.2%),
Uchigatana R3: 24 lượt (1.8%), Tachi: 327 lượt (24.7%), Naginata: 1 lượt (0.1%)

750

750

750

800

Công thức có thể rèn Ootachi

Số lượt trải nghiệm: 911 lượt
Tantou: 2 lượt (0.2%), Uchigatana R2: 687 lượt (75.4%),
Tachi: 221 lượt (24.3%), Ootachi: 1 lượt (0.1%)

750

770

750

750

Công thức có thể rèn Ootachi

Số lượt trải nghiệm: 766 lượt
Uchigatana R2: 563 lượt (73.5%),
Uchigatana R3: 79 lượt (10.3%), Tachi: 124 lượt (16.2%)

750

800

750

750

Công thức có thể rèn Ootachi

Số lượt trải nghiệm: 670 lượt
Tantou: 1 lượt (0.1%), Wakizashi: 1 lượt (0.1%), Uchigatana R2: 459 lượt (68.5%),
Uchigatana R3: 3 lượt (0.4%), Tachi: 206 lượt (30.7%)

750

800

750

800

Công thức có thể rèn Ootachi

Số lượt trải nghiệm: 1112 lượt
Wakizashi: 1 lượt (0.1%), Uchigatana R2: 771 lượt (69.3%),
Uchigatana R3: 2 lượt (0.2%), Tachi: 337 lượt (30.3%), Ootachi: 1 lượt (0.1%)

750

800

800

750

Công thức có thể rèn Ootachi

Số lượt trải nghiệm: 96 lượt
Uchigatana R2: 64 lượt (66.7%),
Uchigatana R3: 13 lượt (13.5%), Tachi: 19 lượt (19.8%)

770

770

770

770

Công thức có thể rèn Ootachi

Số lượt trải nghiệm: 539 lượt
Tantou: 1 lượt (0.2%), Wakizashi: 1 lượt (0.2%), Uchigatana R2: 294 lượt (54.5%),
Uchigatana R3: 12 lượt (2.2%), Tachi: 230 lượt (42.7%), Naginata: 1 lượt (0.2%)

Than củi từ 800 đến 999

vật liệu

Ghi chú
810

810

810

810

Công thức có thể rèn Ootachi

Số lượt trải nghiệm: 2564 lượt
Wakizashi: 1 lượt (0.0%), Uchigatana R2: 1607 lượt (62.7%),
Uchigatana R3: 416 lượt (16.2%), Tachi: 538 lượt (21.0%), Ootachi: 2 lượt (0.1%)

850

850

850

850

Công thức có thể rèn Ootachi

Số lượt trải nghiệm: 942 lượt
Uchigatana R2: 557 lượt (59.1%),
Uchigatana R3: 99 lượt (10.5%), Tachi: 284 lượt (30.1%), Ootachi: 2 lượt (0.2%)

880

880

880

880

Công thức có thể rèn Ootachi

Số lượt trải nghiệm: 331 lượt
Uchigatana R2: 245 lượt (74.0%),
Uchigatana R3: 30 lượt (9.1%), Tachi: 56 lượt (16.9%)

890

890

890

890

Công thức có thể rèn Ootachi

Số lượt trải nghiệm: 1029 lượt
Tantou: 1 lượt (0.1%), Uchigatana R2: 602 lượt (58.5%),
Uchigatana R3: 105 lượt (10.2%), Tachi: 321 lượt (31.2%)

910

910

910

910

Công thức có thể rèn Ootachi

Số lượt trải nghiệm: 2176 lượt
Wakizashi: 1 lượt (0.0%), Uchigatana R2: 1331 lượt (61.2%),
Uchigatana R3: 241 lượt (11.1%), Tachi: 603 lượt (27.7%)

940

960

950

940

Công thức có thể rèn Ootachi

Số lượt trải nghiệm: 516 lượt
Uchigatana R2: 334 lượt (64.7%),
Uchigatana R3: 64 lượt (12.4%), Tachi: 118 lượt (22.9%)

950

950

950

950

Công thức có thể rèn Ootachi

Số lượt trải nghiệm: 2402 lượt
Wakizashi: 1 lượt (0.0%), Uchigatana R2: 1508 lượt (62.8%),
Uchigatana R3: 208 lượt (8.7%), Tachi: 684 lượt (28.5%), Ootachi: 1 lượt (0.0%)

999

999

999

999

Công thức có thể rèn Ootachi

Số lượt trải nghiệm: 758 lượt
Tantou: 1 lượt (0.1%), Wakizashi: 1 lượt (0.0%), Uchigatana R2: 447 lượt (59.0%),
Uchigatana R3: 33 lượt (4.4%), Tachi: 274 lượt (36.1%), Ootachi: 3 lượt (0.4%)

Công thức ưu việt (優良配合)

Tổng quan

 • Tính năng trợ giúp “Công thức ưu việt” (優良配合) được bổ sung vào Rèn sau bảo trì 03/03/2015, mục đích giúp cho việc rèn một thanh kiếm nhất định của người chơi có phần đơn giản hơn.
 • Thông báo trên Twitter:
 Ví dụ: Kiếm 𝓐
  ALL 100~300 5% (Công thức thông thường) + ALL 200~300 5% (Công thức ưu việt)
 ⇒ Khi sử dụng công thức ưu việt: 5% + 5% = 10% tỉ lệ rớt.

  ※Kiếm rèn bằng công thức hiện tại vẫn sẽ rớt như thông thường.
 • Bảo trì 22/07/2015 đổi loại kiếm của Izuminokami Kanesada, Doudanuki MasakuniOokurikara từ Tachi sang Uchigatana không làm tác động đến tỉ lệ công thức.

Đặc tính

 • Mỗi loại tài nguyên được quyết định trong phạm vi khoảng 50 (). Nếu cả bốn loại đều không nằm trong phạm vi này, tỉ lệ rớt sẽ không đổi.
 • Khả năng rớt Tachi thông thường (R3) tăng khoảng +5%.

Danh sách kiếm đã tìm được Công thức ưu việt

 • Hiện tại, có tổng cộng 09 kiếm đã tìm được Công thức ưu việt.

Tên kiếm

Thời gian rèn

vật liệu

Tổng hợp

■ Uchigatana
Izuminokami Kanesada

03:00:00

710
710
710
710

Số lượt trải nghiệm: 1105 lượt – Thành công: 95 lượt (8.6%)

730

730

730

730

Số lượt trải nghiệm: 1228 lượt – Thành công: 96 lượt (7.8%)

Ookurikara

03:00:00

710
710
710
710

Số lượt trải nghiệm: 1105 lượt – Thành công: 97 lượt (8.8%)

Doudanuki Masakuni

03:00:00

810
810
810
810

Số lượt trải nghiệm: 1193 lượt – Thành công: 129 lượt (10.8%)

830

830

830

830

Số lượt trải nghiệm: 370 lượt – Thành công: 52 lượt (14.1%)

■ Tachi
Uguisumaru

03:20:00

910
910
910
910

Số lượt trải nghiệm: 1176 lượt – Thành công: 19 lượt (1.6%)

Shokudaikiri Mitsutada

03:00:00

710
710
710
710

Số lượt trải nghiệm: 1105 lượt – Thành công: 106 lượt (9.6%)

730

730

730

730

Số lượt trải nghiệm: 1228 lượt – Thành công: 52 lượt (10.3%)

Kousetsu Samonji

03:20:00

850
850
850
850

Số lượt trải nghiệm: 1106 lượt – Thành công: 46 lượt (4.2%)

Yamabushi Kunihiro

03:00:00

750
800
750
750

Số lượt trải nghiệm: 1577 lượt – Thành công: 169 lượt (10.7%)

770

770

770

770

Số lượt trải nghiệm: 481 lượt – Thành công: 52 lượt (10.8%)

750

770

750

770

Shishiou

03:00:00

750

800

750

800

Số lượt trải nghiệm: 1497 lượt – Thành công: 132 lượt (8.8%)

770
770
770
770

Số lượt trải nghiệm: 481 lượt – Thành công: 52 lượt (8.4%)

750

770

750

770

Tsurumaru Kuninaga

03:20:00

890
890
890
890

Số lượt trải nghiệm: 1087 lượt – Thành công: 50 lượt (4.6%)

910

910

910

910

Số lượt trải nghiệm: 1176 lượt – Thành công: 40 lượt (3.4%)

Công thức đang chờ kiểm định

Mặc dù tỉ lệ rớt kiếm bằng cách công thức này khá cao, tuy nhiên chưa thể xác nhận chắc cú đây đã là công thức ưu việt chưa.
Ngoài ra, kiếm hiếm cũng nên nhiều giải trình và kiểm định hơn.

Tên kiếm

Thời gian rèn

vật liệu

Tổng hợp

Heshikiri Hasebe

02:30:00

750

800

750

800

Số lượt trải nghiệm: 1352 lượt – Thành công: 92 lượt (16.8%)

Atsushi Toushirou

00:30:00

50

100

50

50

Số lượt trải nghiệm: 1963 lượt – Thành công: 55 lượt (5.7%)

Ichigo Hitofuri

03:20:00

810

810

810

810

Số lượt trải nghiệm: 1193 lượt – Thành công: 23 lượt (1.9%)

Ookurikara

03:00:00

730

730

730

730

Số lượt trải nghiệm: 1144 lượt – Thành công: 95 lượt (7.7%)


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài ren kiem

Cách rèn Kiếm Katana Truyền Thống tuyệt đẹp | How to forge α Great Katana Sword

 • Tác giả: POPSUP
 • Ngày đăng: 2018-11-28
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 7460 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách rèn Kiếm Katana Truyền Thống tuyệt đẹp | How to forge α Great Katana Sword
  ==================================================
  Subscribe free: https://goo.gl/wxMd2v

Phim Thợ Rèn Kiếm Vĩ Đại

 • Tác giả: phimhayttv.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 5968 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Xem phim Thợ Rèn Kiếm Vĩ Đại – Sword of Destiny (2021) Full HD, Thuyết Minh, Việt Sub tại Phimhaytvv.com Một bộ phim cổ trang cực hay 2021

Văn nghệ chế tạo Katana qua lời kể của gia tộc rèn kiếm số một Nhật Bản

 • Tác giả: dvn.com.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 9974 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Các phương pháp đo và xác minh ren

 • Tác giả: kythuatchetao.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 6328 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Dưỡng Kiểm Ren Trong

 • Tác giả: tinhha.com.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 8502 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dưỡng kiểm ren trong và ren ngoài 2 đầu Go/NoGo OJIYAS cho phép xác minh độ đúng đắn đường kính và bước ren của các cụ thể sau khoảng thời gian gia công tiện ren hay các sản phẩm bu-lông, đinh-ốc vít, với cấp bậc dung sai của ren và dưỡng kiểm là trùng nhau.

Game Kiếm

 • Tác giả: vi.y8.com
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 6351 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chơi các game đấu kiếm trên Y8.com. Hãy cầm kiếm lên và hạ gục các đối thủ trên chiến trường bằng sức mạnh và kỹ thuật của các bạn. Hãy chọn một tựa game và trở thành đệ nhất kiếm sĩ.

Công Thức Rèn Kiếm Touken Ranbu Tutorial, Đây Là 1 Số Công Thức Tham Khảo Để

 • Tác giả: acsantangelo1907.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 6927 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo zai ヾ(*´∇`)ノ à lộn rèn kiếm, hủy kiếm, và công thức, TỔNG HỢP TUTORIALRÈN KIẾMĐây là giao diện Rèn kiếm, tất cả chúng ta được cho sẵn 2 slot để rèn, còn 2 slot kia muốn mở phải dùng DMMP (aka tiền thật)

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Khám Phá Khoa Học

Xem Thêm  Algeria thuộc châu nào? Vị trí châu lục mang đến ảnh hưởng gì tới Algeria? - algeria thuộc châu nào

By ads_law