Xác minh, giám sát (KTGS) vừa là tính năng lãnh đạo, vừa là phương thức lãnh đạo của Đảng nhằm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư…

Bạn đang xem: kiếm của hội kín

Trong tình hình mới, phần việc này cần được đặc biệt coi trọng, thực hiện triệt để, thực chất trong toàn Đảng và hệ thống chính trị, góp phần xây dựng Đảng ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, đủ sức gánh vác, lãnh đạo thành công sự nghiệp cách mạng vẻ vang.

Bài 1: Không xác minh thì coi như không lãnh đạo

Đảng lãnh đạo sự nghiệp cách mạng nói chung, các nhiệm vụ chính trị rõ ràng và cụ thể nói riêng đạt được đến đâu, hiệu lực, hiệu quả ra sao, đều chịu sự tác động, thúc đẩy sâu sắc của công tác KTGS. Từ các nhà kinh điển Chủ nghĩa Mác-Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nhà lãnh đạo đương nhiệm của Đảng, Nhà nước ta và cả trong hệ thống các văn kiện của Đảng đều trổ tài rất rõ trí não nhất quán: Lãnh đạo mà không xác minh thì coi như không lãnh đạo.

Khi bàn về xây dựng chính đảng kiểu mới của giai cấp công nhân, 𝒱.Ι.Lênin nhất định xác minh như là nội dung, phương thức lãnh đạo trọng yếu của Đảng; vì có chủ trương đúng, có tổ chức thực hiện nhưng thiếu xác minh cũng rất khó đạt thành tích tốt được. Lênin còn nhấn mạnh ý nghĩa, tầm trọng yếu của công tác xác minh, kiểm tra và coi đây là dụng cụ chắc cú nhất để bảo vệ những mầm mống của xã hội mới. Người yêu cầu Đảng, Nhà nước phải nắm chắc công tác xác minh và gợi ý: Theo ý tôi, điều đa số là chuyển trọng tâm từ việc soạn thảo các sắc lệnh và mệnh lệnh sang lựa chọn người và xác minh việc thực hiện. Này là vấn đề then chốt nhất… nếu không thế thì toàn bộ mọi mệnh lệnh và quyết định sẽ chỉ là mớ giấy lộn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh càng đặc biệt quan tâm đến công tác KTGS, bởi theo Người “Có kiểm tra mới huy động được tinh thần tích cực và lực lượng to tát của nhân dân, mới biết rõ được năng lực và khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời”. Hồ Chí Minh chỉ rõ, “Chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra”. Tại Hội nghị tổng kết công tác xác minh của Đảng (ngày 29-7-1964), Chủ tịch Hồ Chí Minh nhất định: “Kiểm tra có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng viên và cán bộ làm trọn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, làm gương mẫu tốt cho nhân dân. Do đó mà góp phần vào việc củng cố Đảng về tư tưởng, về tổ chức”.

Là chính đảng tiền phong thái mạng, ngay từ khi mới thành lập, cũng như trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, nhất là khi đã trở thành đảng cầm quyền, Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác xác minh và giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, đồng thời xác nhận: Công tác xác minh là một trong những tính năng lãnh đạo của Đảng; muốn lãnh đạo thì phải xác minh, không xác minh coi như không lãnh đạo. Điều lệ Đảng tháng 10-1930 đã ghi rõ: “Trách nhiệm của đảng viên và các đảng bộ là giữ theo kỷ luật của Đảng một cách rất nghiêm khắc”.

Trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, sự phát triển của tổ chức đảng, công tác KTGS luôn được Đảng lưu tâm. Ngày 16-10-1948, tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Quyết nghị số 29-QN/TW về việc thành lập Ban Xác minh Trung ương-cơ quan xác minh chuyên trách trước nhất của Đảng. Quyết nghị có đoạn ghi: “… Trung ương quyết định thành lập Ban kiểm tra đi xuống các khu xét xem chủ trương của Đảng có được thi hành và có sát đúng không, đồng thời, xem xét sự thi hành kỷ luật trong Đảng để thu thập kinh nghiệm giúp Trung ương bổ khuyết chính sách của Đảng”. Sau đó, các ban xác minh của khu ủy, liên khu ủy lần lượt được thành lập.

Xem Thêm  Chó sói: các loại sói, mô tả, tính cách, môi trường sống - chó sói săn mồi

Từ khi ra đời đến nay, đơn vị xác minh chuyên trách của Đảng đã nhiều lần được bổ sung, điều chỉnh về tính năng, nhiệm vụ, phát triển về tổ chức và đội ngũ để thỏa mãn yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 𝒱 của Đảng (tháng 3-1982), Điều lệ Đảng quy định đảng ủy nền tảng được cử ủy ban xác minh (UBKT). Từ đó, UBKT được thành lập thành một hệ thống hoàn chỉnh và thống nhất từ Trung ương đến đảng ủy nền tảng. Cùng với sự phát triển của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác KTGS được tiến hành thường xuyên, hiệu quả góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, như: Thực hiện 3 chống (chống tham ô, lãng phí, quan liêu) ở nghề mậu dịch trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp; thực hiện Nghị quyết số 228-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa III về chống và tiêu diệt tệ lấy cắp tài sản XHCN, tệ làm ăn phi pháp; thực hiện Chỉ thị số 192-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương, khóa III về việc mang những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng; xác minh thực hiện “chế độ lãnh đạo có kiểm tra” theo Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư khóa 𝒱; thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị, khóa VII về ngăn chặn và tiêu diệt tệ tham nhũng, buôn lậu; thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo trí não Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), khóa VIII…; thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII), Tổng kết của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; cùng hàng loạt các chủ trương, nghị quyết, tổng kết, quy định trọng yếu khác về công tác KTGS của Đảng.

Thực tiễn cách mạng cho thấy, bất kỳ lúc nào, bất kỳ đâu mà công tác KTGS bị thả lỏng hoặc xem nhẹ, thì việc rõ ràng và cụ thể hóa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng sẽ bị lệch lạc, chỉ đạo tổ chức thực hiện dễ dẫn theo sai lầm. Đồng thời, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng sẽ không đạt hiệu quả cao, mọi dấu hiệu, triệu chứng vi phạm kỷ luật không được phát hiện từ sớm để ngăn chặn kịp thời. Hệ quả tất yếu là dẫn theo tình trạng đảng viên thoái hóa, biến chất, tham ô, tham nhũng, vi phạm tư cách, đạo đức cách mạng. Những điển hình như vụ Đại tá Trần Dụ Châu, Cục trưởng Cục Quân nhu (năm 1950) hay Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Trương Việt Hùng (năm 1964) bị tử hình vì những vi phi pháp luật là minh chứng cho việc cán bộ, đảng viên sai phạm trong thời gian dài nhưng không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời để phải xử lý. Thời gian gần đây, ở một số bộ, ban, nghề, địa phương không thực hiện tốt công tác KTGS, dẫn theo tình trạng thực hiện sai chủ trương, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, vi phi pháp luật, “lợi ích nhóm”, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên, có cả cán bộ chủ trì các cấp. Điều đó không chỉ tác động nghiêm trọng đến năng lực lãnh đạo, sức chiến tranh của tổ chức Đảng, mà còn làm suy giảm niềm tin của nhân dân so với Đảng và cơ chế ta.

Tăng cường công tác KTGS để phát hiện, ngăn chặn, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí là quyết tâm chính trị lớn của Đảng. Đặc biệt, những năm gần đây, kết quả công tác KTGS đã thực sự góp phần mang kỷ cương, kỷ luật Đảng được tăng cường thêm một bước; nhiều cơ chế mới phòng ngừa vi phạm được bổ sung, nhận thức về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên; góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân so với sự lãnh đạo của Đảng. Mỗi kỳ họp của UBKT Trung ương đều mang lại những kết quả rõ ràng và cụ thể, rõ rệt trong việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; được đông đảo nhân dân quan tâm, nhất trí ủng hộ. Xử lý đúng người, đúng vụ việc không phải là trận đấu đá, thanh trừng nội bộ, mà là “chặt những cành sâu để cây xanh tốt”, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chính điều đó đã tạo hiệu ứng lan tỏa đến các tổ chức nền tảng đảng, mang quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng trở thành hành động cách mạng quyết liệt, hiệu quả cao ở mọi cấp, mọi nghề và toàn xã hội.

Xem Thêm  Hình ảnh ngọn lửa đẹp - hinh ngon lua

Nhất định những kết quả nổi trội của công tác KTGS, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Công tác KTGS, kỷ luật đảng được tăng cường, có nhiều đổi mới, đạt kết quả quan trọng; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên. Hoạt động KTGS của cấp ủy, UBKT các cấp được đẩy mạnh, đạt kết quả khá toàn diện, nhất là cấp Trung ương. Qua công tác KTGS, kỷ luật đảng, kỷ cương, kỷ luật Đảng được siết chặt hơn, có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa sai phạm đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên”. Trên nền tảng đó, Đại hội XIII của Đảng xác nhận: Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS, kỷ luật Đảng. Triển khai quyết liệt, thường xuyên, toàn diện, đồng bộ công tác KTGS, kỷ luật đảng, phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.

Trong hoàn cảnh tình hình mới, cùng với những thúc đẩy đa chiều của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tác động tiêu cực của mặt trái nền kinh tế thị trường; sự chống phá quyết liệt, nguy hiểm của các thế lực thù địch; trận chiến chống “giặc nội xâm” trở nên phức tạp, cấp bách… Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến tranh của Đảng, đòi hỏi công tác KTGS phải được đổi mới, tăng cường, hiệu quả thiết thực hơn nữa. Trí não đó trổ tài sâu sắc trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết công tác KTGS nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng (ngày 27-11-2020): KTGS là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, một phòng ban trọng yếu trong toàn thể công tác xây dựng Đảng. Đảng ta nhất định, xác minh là một tính năng lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ của toàn Đảng; lãnh đạo mà không xác minh coi như không lãnh đạo. Mọi tổ chức đảng và đảng viên đều đồng đẳng trước kỷ luật của Đảng và đều phải chịu sự KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng. KTGS là “thanh bảo kiếm để chữa lành các vết thương”.

Rõ ràng và cụ thể hóa chủ trương của Đảng, ngày 18-4-2022, Bộ Chính trị công bố Tổng kết số 34-KL/TW về Kế sách công tác KTGS của Đảng đến năm 2030. Đây là sách lược có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tiếp tục nhất định vai trò, vị trí vô cùng quan trọng của công tác KTGS trong tình hình mới. Tổng kết được công bố tạo ra định hướng lớn, trổ tài tầm nhìn lâu dài nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác KTGS, kỷ luật đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến tranh, sự đoàn kết, thống nhất và giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng; chủ động phòng ngừa, tranh đấu, ngăn chặn, kiên quyết xử lý suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực trong Đảng và hệ thống chính trị. Tổng kết trổ tài sắc nét những bước thay đổi và phát triển tư duy, thích ứng kịp thời của Đảng nhằm mang công tác KTGS đi vào nền nếp, thực hiện có chiều sâu, đạt hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Xem Thêm  VIDEO Learn On TikTok - Blend Màu Phim Kinh Dị Trong Photoshop - video kinh dị trên tiktok

Nhấn mạnh vị trí, vai trò đặc biệt của công tác KTGS, tất cả chúng ta cần tiếp tục nêu bật, phân tích và làm sâu sắc hơn những kết quả, dấu ấn to lớn trong công tác KTGS của Đảng ở những nhiệm kỳ gần đây; đồng thời không được thỏa mãn dừng lại trước những gì đã đoạt được, mà cần sớm nhận diện tồn tại, vướng mắc, khó khăn để sớm có phương án tháo gỡ đồng bộ, triệt để. Toàn bộ những vấn đề này sẽ được đề cập ở những nội dung tiếp theo.


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài kiếm của hội kín

Hội Tam Điểm – Hội Kín Quyền Lực Trong Lịch Sử Chính Trị Mỹ

 • Tác giả: Người Nổi Tiếng
 • Ngày đăng: 2020-09-22
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 8284 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hội Tam Điểm – Hội Kín Quyền Lực Trong Lịch Sử Chính Trị Mỹ

  Hội Tam Điểm là một hội kín thuộc dạng lâu đời và huyền bí nhất toàn cầu. Ban đầu hội là nơi quy tụ của các “thợ cả” trong nghề xây dựng, sau này đã mở rộng kết nạp thêm các thành viên là các nhà quý tộc trí thức. Với mục tiêu ban đầu là gắn kết tình cảm “huynh đệ”, tổ chức từ thiện và đóng góp trợ giúp cho xã hội, hội Tam Điểm dần phát triển với sức tác động to lớn khi quy tụ nhiều thành viên là tinh hoa trong nhiều ngành nghề. Do đó, Hội Tam Điểm để lại nhiều dấu ấn ở các quốc gia mà tiêu biểu nhất có thể nói đến là Hoa Kì.

  Nguồn: khoahoc.tv, phucnguyenblog.com, kenh14.vn, nghiencuuquocte.org, vi.wikipedia.org, caphesach.wordpress.com

Netflix Official Site

 • Tác giả: www.netflix.com
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 7441 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: When they learn of α secret plot to track and control kids, identical twins Dru and Kal team up with α band of runaway rebels to take back their world. Watch trailers & learn more.

Xã hội phong kiến ở Châu Âu đã được tạo dựng như vậy nào

 • Tác giả: dongdo.edu.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 1308 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thắc mắc : Xã hội phong kiến ở Châu Âu đã được tạo dựng như vậy nào

Kiếm của hội kín vs Huyết Kiếm !

 • Tác giả: vozforum.org
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 3094 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thấy có nhiều người nói kiếm của hội kín giống như sách chiêu hồn mê trai bên phép thuật, nhưng mình thấy nó đâu có cửa đâu, sách chiêu hồn mê trai max công…

h3lpm3: [Items] Sách chiêu hồn Mejai + Kiếm của hội kín.

 • Tác giả: h3lpm3lmhtpro.blogspot.com
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 3635 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

GFL.Shyn: Lên những trang bị như Kiếm Của Hội Kín rất có lợi khi xanh

 • Tác giả: thanhnien.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 4245 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “Các trang bị như Kiếm Của Hội Kín, Sách Chiêu Hồn Mejai rất có lợi khi xanh.” – GFL.Shyn

Khai mạc Hội nghị Trung ương 5: Xem xét, quyết định hàng loạt vấn đề hệ trọng

 • Tác giả: vov.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 4276 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: VOV.VN – Sáng 4/5, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có bài phát biểu khai mạc trọng yếu tại hội nghị.

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Khám Phá Khoa Học

By ads_law