Bạn đang xem: lăng ngô quyền

Tưởng nhớ người con rể Họ Dương là Ngô Quyền đại thắng trận Bạch Đằng

 • 01/09/2019

 • Ban Thông tin truyền thông

 • 9394

… đền thờ Ngô Quyền có hai mẫu ruộng do ba xóm Đông, Tây, Nam của làng Cam Lâm thay nhau cấy lúa để sửa soạn tế lễ. Lễ vật gồm một con lợn nặng 50 kg, 30 đấu gạo nếp để thổi xôi, trầu cau, hương hoa… Trong hai ngày tế lớn (14 và 15 tháng 8 âm lịch), làng cử một thủ từ và tám tuần phiên để canh gác nhà thờ…

Ngô Quyền sinh năm 898 trong một dòng tộc hào trưởng có thế lực ở châu Đường Lâm (thuộc Hà Nội ngày nay).

Thời bấy giờ nhà Đường ở Trung Quốc thống trị nước Việt. Từ giữa thế kỷ IX, nhà Đường phải ứng phó với hai biến cố lớn là nông dân khởi nghĩa và phiên trấn cát cứ. Năm 907, nhà Đường  tiêu vong, Chu Ôn lập nên nhà Hậu Lương, khởi đầu cuộc loạn Ngũ Đại, sử gọi là Ngũ đại Thập quốc. Ở miền Nam Trung Hoa thời bấy giờ, Tiết độ sứ Quảng Châu là Lưu Nham đã cát cứ và dựng lên nước Nam Hán.

Năm 905, nhân việc nhà Đường có loạn, một thổ hào người Việt là Khúc Thừa Dụ nổi lên đánh đuổi người phương Bắc, chiếm giữ phủ thành, xưng là Tiết độ sứ. Năm 907, Khúc Thừa Dụ chết, con là Khúc Hạo lên thay. Khúc Hạo sai con là Khúc Thừa Mỹ làm sứ giả sang dò xét nhà Nam Hán.

Năm 917, Khúc Hạo chết, Khúc Thừa Mỹ lên thay. Năm 930, tướng Nam Hán là Lý Khắc Chính đem binh đánh nước Việt, bắt được Khúc Thừa Mỹ. Lý Khắc Chính sau đó ở lại Giao Chỉ, không trở về nước.

Hào trưởng Dương Đình Nghệ lúc bấy giờ nuôi 3.000 con nuôi với mưu đồ khôi phục lại quốc gia. Ngô Quyền là một trong số con nuôi ấy, lớn lên ông làm nha tướng cho Dương Đình Nghệ, được Dương Đình Nghệ gả con gái là Dương Thị Vy cho làm vợ và giao quyền cai trị đất Ái châu.

Năm 931, Dương Đình Nghệ phát binh từ Ái Châu ra Bắc đánh đuổi quân Nam Hán, hạ gục Lý Tiến và quân cứu viện do Trần Bảo lãnh đạo, chiếm giữ cương vực nước Việt, xưng là Tiết độ sứ.

Năm 937, hào trưởng đất Phong Châu là Kiều Công Tiễn sát hại Dương Đình Nghệ, trở thành vị Tĩnh Hải quân Tiết độ sứ cuối cùng trong thời kì Tự chủ. Nhưng Công Tiễn lại không có điểm tựa chính trị vững chắc, hành động tranh giành quyền lực của Công Tiễn bị phản đối bởi nhiều thế lực địa phương và thậm chí nội bộ họ Kiều cũng chia rẽ trầm trọng. Bị cô lập, Công Tiễn vội vàng cầu cứu nhà Nam Hán. Ngô Quyền nhanh chóng tập hợp lực lượng quấy tan quan quân Kiều Công Tiễn, giết chết Kiều Công Tiễn rồi chuẩn bị quyết đấu với quân Nam Hán.

Thắng lợi của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng vào năm 938 đã đặt dấu chấm hết cho mọi mưu mô xâm lược Tĩnh Hải quân của nhà Nam Hán, đồng thời cũng kết thúc thời kì Bắc thuộc của nước Việt. Năm 939, Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa, lập ra nhà Ngô. Ngô Vương tử vong ở tuổi 47, trị vì được 6 năm. Sau chết chóc của ông, nhà Ngô suy yếu nhanh chóng và sụp đổ vào năm 965.

Về trận chiến Bạch Đằng, năm 938 sau khoảng thời gian Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ; Ngô Quyền được tin về việc phản nghịch của Công Tiễn và thấy việc Công Tiễn quy phục Nam Hán là nguy hại cho cuộc tự chủ mà họ Khúc và Dương Đình Nghệ đã nỗ lực xây nền tảng nên Ngô Quyền kéo binh từ Ái châu ra đánh Kiều Công Tiễn. Kiều Công Tiễn sai sứ sang hối lộ để cầu viện với nhà Nam Hán. Sách An Nam chí lược viết rằng: Công Tiễn bị Ngô Quyền vây, sức yếu bị thua mới cầu cứu nhà Nam Hán. Vua Nam Hán là Lưu Cung nhân Giao Chỉ có loạn muốn chiếm lấy. Lưu Cung phong cho con mình là Vạn vương Lưu Hoằng Tháo làm Giao Vương, đem quân cứu Kiều Công Tiễn. Nhưng khi quân Nam Hán chưa sang, mùa thu năm 938, Ngô Quyền đã giết được Kiều Công Tiễn.

Lưu Cung tự làm tướng, đóng ở Hải Môn để làm thanh viện. Lưu Cung hỏi kế ở Sùng Văn sứ là Tiêu Ích, Tiêu Ích nói: “Nay mưa dầm đã mấy tuần, đường biển thì xa xôi nguy hiểm, Ngô Quyền lại là người kiệt hiệt, không thể khinh suất được. Đại quân phải nên thận trọng chắc chắn, dùng nhiều người hướng đạo rồi sau mới nên tiến”. Vua Nam Hán không nghe, sai Hoằng Tháo đem chiến thuyền theo sông Bạch Đằng mà vào, muốn đánh Ngô Quyền; nhưng quân chưa đến, Ngô Quyền đã giết Kiều Công Tiễn rồi (Đại Việt sử ký toàn thư).

Ngô Quyền nghe tin Hoằng Tháo sắp tới, bảo các tướng tá rằng: Hoằng Tháo là đứa trẻ khờ dại,đem quân từ xa đến, quân lính còn mỏi mệt, lại nghe Công Tiễn đã chết, không có người làm nội ứng, đã mất vía trước rồi. Quân ta lấy sức còn khỏe địch với quân mỏi mệt, tất phá được. Nhưng bọn chúng có lợi ở chiến thuyền, ta không phòng bị trước thì thế được thua chưa biết ra sao. Nếu sai người đem cọc lớn vạt nhọn đầu bịt sắt đóng ngầm ở trước cửa biển, thuyền của bọn chúng theo nước triều lên vào trong hàng cọc thì sau đó ta dễ bề khắc chế, không cho chiếc nào ra thoát (Đại Việt sử ký toàn thư)

Xem Thêm  99+ Lời chúc mùng 1 đầu tháng cho khách hàng chuyên nghiệp nhất - lời chúc mùng 1 đầu tháng

Ngô Quyền định kế rồi, bèn cho đóng cọc ở hai bên cửa biển. Khi nước triều lên, Ngô Quyền sai người đem thuyền nhẹ ra khiêu chiến, giả vờ thua chạy để dụ quân Nam Hán đuổi theo. Hoằng Tháo quả nhiên tiến quân vào. Khi binh thuyền đã vào trong vùng cắm cọc. Nước triều rút, cọc nhô lên, Ngô Quyền bèn tiến quân ra đánh, ai nấy đều liều chết chiến tranh. Quân Nam Hán không kịp sửa thuyền mà nước triều rút xuống rất gấp, thuyền đều mắc vào cọc mà lật úp, rối loạn tan vỡ, quân lính chết trôi quá nửa. Ngô Quyền thừa thắng đuổi đánh, bắt được Hoằng Tháo giết đi. Vua Nam Hán đồn trú ở cửa biển để cứu trợ nhưng không làm gì được; thương khóc, thu nhặt quân lính còn sót rút về (Đại Việt sử ký toàn thư).

Sử gia Ngô Sĩ Liên nhận định trong sách Đại Việt Sử ký Toàn thư:

“Lưu Cung tham đất đai của người, muốn mở rộng bờ cõi, đất đai chưa lấy được mà đã hại mất đứa con của mình và hại cả nhân dân, tức như Mạnh Tử nói: “Đem cái mình không yêu mà hại cái mình yêu” vậy chăng?”

Ngô Thì Sĩ nhận định trong sách Việt sử tiêu án: “Lưu Nghiễm ngấp ngó Giao Châu, thừa lúc Đình Nghệ mới mất, cậy có quân ứng viện của Công Tiễn, chắc rằng có thể đánh một trận phá được Ngô Quyền, nhân thế lấy được nước Nam dễ như móc túi vậy. Nếu không có một trận đánh to để hỏa nhuệ khí của Lưu Nghiễm, thì cái tình hình ngoại thuộc lại dần dần thịnh lên, cho nên trận đánh ở Bạch Đằng là cái căn bản khôi phục quốc thống đó. Sau này Đinh, Lê, Lý, Trần còn phải nhờ dư liệt ấy. Võ công hiển hách của Ngô Quyền, tiếng thơm nghìn đời, đâu có phải chỉ khoe khoang một lúc bấy giờ mà thôi”.“Ngô Tiên Chúa giết được nghịch thần Công Tiễn, phá được giặc mạnh Hoằng Tháo”.

Ngô Quyền lên ngôi ngày 10 tháng 1 năm Kỷ Hợi (tức ngày 21 tháng 1 năm 939). Mùa xuân năm 939, Ngô Quyền xưng Vương, xây dựng nhà nước tự chủ, trở thành vị vua sáng lập ra nhà Ngô, sách Đại Việt Sử ký Toàn thư gọi Ngô Quyền là Tiền Ngô Vương. Sách Đại Việt Sử ký Toàn thư chép rằng: “Mùa xuân, vua bắt đầu xưng vương, lập Dương thị làm hoàng hậu, đặt trăm quan, chế định triều nghi phẩm phục”. Sách Việt sử tiêu án chép: Vương giết Công Tiễn, phá Hoằng Tháo, tự lập làm vua, tôn Dương thị làm Hoàng hậu, đặt đủ 100 quan, dựng ra nghi lễ triều đình, định các sắc áo mặc, đóng đô ở Cổ Loa thành, làm vua được 6 năm rồi mất.”

Sau thời điểm lên ngôi Ngô Quyền không đóng đô ở trị sở cũ là thành Đại La bên sông Tô Lịch như các triều trước mà ông chuyển kinh đô lên Cổ Loa trổ tài lòng tự tôn dân tộc và ý thức bảo vệ độc lập chủ quyền của quốc gia từ thời  Âu Lạc- Thục Phán An Dương Vương xưa.

Đại La trong nhiều năm là trung tâm thống trị của các triều đình Trung Quốc đô hộ Việt Nam, là trung tâm thương mại sầm uất nhiều đời hầu hết của các thương nhân người Hoa nắm giữ. Đại La do này là nơi tụ tập nhiều người phương Bắc, từ các quan lại thống trị nhiều đời, các nhân sĩ từ phương Bắc sang tránh loạn và các thương nhân. Đây là đô thị mang nhiều dấu vết cả về tự nhiên và xã hội của phương Bắc, và thế lực của họ ở Đại La không phải nhỏ. Do đó lực lượng này dễ thực hiện việc tiếp tay làm nội ứng khi quân phương Bắc trở lại, điển hình là việc Khúc Thừa Mỹ nhanh chóng thất bại và bị Nam Hán bắt về Phiên Ngung. Rút kinh nghiệm từ thất bại của Khúc Thừa Mỹ, nên Ngô Quyền không chọn Đại La để làm kinh đô.

Ngô Quyền mất ngày 18 tháng 1 năm Giáp Thìn (944), hưởng dương 47 tuổi; trước khi chết ông di chúc cho Dương Tam Kha phò tá con của mình.

Dương hậu là con gái của Dương Đình Nghệ , bà tên là Dương Thị Vy, kết duyên cùng với Ngô Quyền khi ông trở thành nha tướng của Dương Đình Nghệ, một cuộc hôn phối mang nhiều ý nghĩa liên minh chính trị.

Xem Thêm  [Video] MiG-29 cất cánh thẳng đứng như tên lửa và đôi nét về chiến đấu cơ lừng danh của Xô Viết - video máy bay cất cánh

Hoàng hậu Dương Thị Vy hiện được thờ ở đình làng Nguyễn Xá (trước là Ngô Xá) xã Bồ Đề huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam.

Mùa xuân Mậu Dần (1998) Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tới thăm đền và lăng thờ  tặng đền thờ Ngô Quyền ở Đường Lâm một đĩa sứ vẽ cảnh thủy chiến Bạch Đằng và dòng chữ: Tổ quốc và nhân dân ta đời đời ghi công lớn của vị người hùng dân tộc Ngô Quyền đã quấy tan quân xâm lược dựng nên nền độc lập của nước ta.

Hiện tại ở quê hương Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội) có đền và lăng thờ Ngô Quyền. Ngoài ra còn tồn tại gần 50 nơi khác có liên quan thờ Ngô Quyền và các tướng lĩnh thuộc triều đại Ngô Vương, trong đó nhiều nhất thuộc vùng đất Hải Phòng (34 di tích), Thái Bình (3 di tích), Hà Nam (1 di tích), Phú Thọ (1 di tích), Hưng Yên (3 di tích).

Đền thờ và lăng Ngô Quyền ở thôn Cam Lâm, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây là một địa chỉ du lịch và tâm linh nổi tiếng của làng cổ này. Đền được xây dựng bằng gạch, lợp ngói mũi hài, quay về phía đông, có tường bao quanh. Qua tam quan, hai bên có tả mạc, hữu mạc, mỗi dãy nhà gồm năm gian nhỏ. Đại bái có hoành phi khắc bốn chữ “Tiền Vương bất vọng“. Ngày nay tòa đại bái được dùng làm phòng trưng bày về thân thế, sự nghiệp của Ngô Quyền và nhà triển lãm chiến thắng Bạch Đằng. Hậu cung kiến trúc theo kiểu chữ đinh (丁), có tượng Ngô Quyền, đã được tu tạo vào năm 1877. Lăng Ngô Quyền có mái che, cao 1,5 mét, bia đá được khắc thời Tự Đức, có ghi bốn chữ Hán “Tiền Ngô Vương lăng”. Tiền Ngô vương lăng đã được tu bổ năm 2013 với vốn đầu tư tu bổ lăng là 29 tỉ đồng, trong đó gia tộc họ Ngô đóng góp 30%.

Trước năm 1945, đền thờ Ngô Quyền có hai mẫu ruộng do ba xóm Đông, Tây, Nam của làng Cam Lâm thay nhau cấy lúa để sửa soạn tế lễ. Lễ vật gồm một con lợn nặng 50 kg, 30 đấu gạo nếp để thổi xôi, trầu cau, hương hoa… Trong hai ngày tế lớn (14 và 15 tháng 8 âm lịch), làng cử một thủ từ và tám tuần phiên để canh gác nhà thờ.     Phố Nguyễn Công Trứ ở Tp Hải Phòng có đình Hàng Kênh cũng thờ Tiền Ngô Vương Ngô Quyền. Tương truyền trước khi đánh quân Nam Hán, Ngô Quyền đã đóng quân, chiêu binh tập mã ở An Dương (nay thuộc Hải Phòng). Dân nhiều làng ở đây đã làm quân vệ sỹ và chuẩn bị những cọc gỗ đóng xuống lòng sông Bạch Đằng để chống quân Nam Hán. Hằng năm vào trung tuần tháng hai âm lịch, đình mở hội, cúng tế, có hát ả đào, hát chèo, múa hạc gỗ và nhiều trò dân gian khác. Quanh khu vực hạ lưu sông Bạch Đằng có đến hơn 30 đền miếu thờ Ngô Quyền và các tướng của ông.

Nhắc nhở lại chiến công oanh liệt của người con rể họ Dương là Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm xưa cũng như là thắp một nén nhang thơm để tưởng nhớ và ngợi ca khí phách của ông đã cùng dân tộc đứng lên giáng đòn chí tử xuống đầu giặc ngoại xâm phương Bắc, bảo vệ vững chắc chủ quyền của quốc gia.

Thuấn Dương


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài lăng ngô quyền

Đền Thờ Ngô Quyền – Lăng Mộ Vua Ngô Quyền | Làng Cổ Đường Lâm, Sơn Tây, HN

 • Tác giả: La Nguyen Bao TV
 • Ngày đăng: 2022-02-11
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 5617 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm Hiểu Về Đền Thờ Ngô Quyền – Lăng Mộ Vua Ngô Quyền | Làng Cổ Đường Lâm, Sơn Tây, HN

  Đền và lăng Ngô Quyền được xây dựng trên một đồi đất cao, có tên là đồi Cấm, mặt hướng về phía đông. Đền thờ được xây ở phía trên, cách lăng khoảng 100m. Phía trước lăng là một cánh đồng rộng nằm giữa 2 sườn đồi; một nguồn nước gọi là vũng Hùm chảy ra sông Tích; không những thế là đồi Hổ Gầm, tương truyền xưa là nơi thuở nhỏ Ngô Quyền thường cùng bạn chăn trâu, cắt cỏ và tập luyện võ nghệ. Đây có vẻ là vị trí đẹp nhất của ấp Đường Lâm xưa.
  Đền thờ Ngô Quyền được xây dựng từ lâu đời và đã qua nhiều lần tu bổ. Lần tu sửa gần đây nhất là vào thời Vua Tự Đức (1848 – 1883). Đền có quy mô khá khiêm tốn, gồm: Nghi Môn, Tả Mạc, Hữu Mạc, Đại Bái (Tiền Đường) và Hậu Cung. Đền được xây bằng gạch, lợp ngói mũi hài, có tường bao quanh. Đại bái đền thờ là một nếp nhà 5 gian, bộ khung bằng gỗ, được trổ tài hầu hết thiên về sự bền chắc, tôn nghiêm; gian giữa có treo bức hoành phi đề bốn chữ Hán “Tiền vương bất vong” (Vua Ngô Quyền sống mãi). Hiện tại, Đại bái còn tồn tại khu vực trưng bày về trận thắng cuộc trên sông Bạch Đằng và thân thế, sự nghiệp của Ngô Quyền. Hậu Cung là một ngôi nhà dọc 3 gian, bộ khung nhà bằng gỗ được trang trí hình rồng, hoa, lá… Gian giữa có đặt tượng thờ Ngô Quyền.
  Lăng mộ Vua Ngô Quyền được xây dựng năm Tự Đức thứ 27 (1874) và tu bổ năm Minh Mệnh thứ 2 (1821). Lăng được xây kiểu nhà bia có mái che, cao khoảng 1,5m. Giữa lăng là ngai, trong có bia đá ghi bốn chữ Hán “Tiền Ngô Vương Lăng” (Lăng mộ Vua Ngô Quyền). Đặc biệt, trong quần thể đền và lăng Ngô Quyền, 18 cây duối cổ – tương truyền là nơi Ngô Quyền buộc voi, ngựa – đã được thừa nhận là cây di sản cấp quốc gia.
  Hàng năm, cứ đến ngày 14 tháng 8 âm lịch, chính quyền và nhân dân địa phương lại tổ chức lễ giỗ Vua Ngô Quyền, thu hút đông đảo Nhân dân về đây để tưởng nhớ công ơn của ông – vị vua “đã mở nước xưng vương”, kết thúc hơn 1.000 năm Bắc thuộc, mở màn một thời kì mới, độc lập, tự chủ cho lịch sử dân tộc Việt Nam.
  Đền và lăng Ngô Quyền có từ lâu đời, trải qua nhiều biến cố trong lịch sử, với những giá trị lịch sử văn hoá – văn nghệ dân gian có vai trò, vị trí trọng yếu trong đời sống và sinh hoạt văn hoá, tín ngưỡng của cộng đồng dân cư xưa và nay. Đền và lăng Ngô Quyền đã được Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, bảo tồn, là địa chỉ văn hoá truyền thống không thể thiếu cùng với sự phát triển của xã hội. Đây là một trong những di sản văn hoá có giá trị nhiều mặt cần phải được phân tích, bảo tồn.
  Năm 2013-1015, đền và lăng Ngô Quyền đã được nhà nước quan tâm, đầu tư kinh phí tu bổ các hạng mục chính như: Nghi môn, Tả mạc, Hữu mạc, Đại bái và Hậu cung…Tuy nhiên, đền Ngô Quyền là một trong những điểm tham quan, tín ngưỡng không thể thiếu được của Nhân dân và khách tham quan khi đến với Làng cổ Đường Lâm nói riêng và thị xã Sơn Tây nói chung. Khuôn viên đền còn nhỏ hẹp chưa giải quyết được nhu cầu bảo tồn di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch. Tổng thể của đền vẫn chưa được đầu tư đồng bộ còn nhiều hạn chế, thiếu khu vực để xe, khu dịch vụ, phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của khách hành hương, du lịch. Việc thực hiện mở rộng khuôn viên, bổ sung các hạng mục phụ trợ cho di tích đền và lăng Ngô Quyền để đảm bảo sự vững bền cũng như phát huy giá trị di tích là việc làm thiết yếu không chỉ trổ tài sự trân trọng của tất cả chúng ta với quá khứ, với di sản của cha ông mà còn tôn vinh các giá trị lịch sử, thiết kế văn nghệ của vùng di sản vănxứ Đoài.
  Đền và Lăng Ngô Quyền đã được UBND Tp xếp hạng tại Quyết định số: 29/QĐ -BT ngày 13/01/1964.
  languyenbaotv , Đền_Thờ_Ngô_Quyền, Lăng_Mộ_Ngô_Quyền, Đền_Và, 1000_Năm_Bắc_Thuộc, Làng_Cổ_Đường_Lâm, Chùa_Mía,

Lịch Sử Vua Ngô Quyền – Trích Dẩn Từ Bách Khoa Toàn Thư Mở Wikipedia

 • Tác giả: ngo-quyen.org
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 9600 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngô Quyền ( chữ Hán : 吳權 ; 898 – 944 ) là một vị tướng và sau này là vua Việt Nam, là người sáng lập ra nhà Ngô . Năm 938 ông cầm quân quấy tan quân xâm lược Nam Hán tại sông Bạch Đằng,

Dân Đường Lâm giận dữ vì “quái thú” chắn lăng Ngô Quyền

 • Tác giả: vov.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 6132 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Đền thờ và Lăng mộ vua Ngô Quyền ở quê hương Đường Lâm

 • Tác giả: www.didulich.net
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 9977 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

lăng Ngô Quyền

 • Tác giả: vnexpress.net
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 7524 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lăng Ngô Quyền – 18 cây duối trồng bên đền – lăng Ngô Quyền ở xã Đường Lâm (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) được ghi nhận là cây di sản Việt Nam vì đã hơn 1.000 tuổi. – VnExpress.

Những hình ảnh ‘tức mắt’ tại lăng Ngô Quyền

 • Tác giả: thethaovanhoa.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 9682 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Cổng giao tiếᴘ điệи tử Thị xã Sơn Tây

 • Tác giả: sontay.hanoi.gov.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 7833 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây là nơi được mệnh danh là vùng đất “địa linh nhân kiệt”. Đến làng quê yên ả này, khách tham quan sẽ được thăm đền thờ và lăng Ngô Quyền, di tích đã được Nhà nước xếp hạng là di…

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Khám Phá Khoa Học

Xem Thêm  Ý Nghĩa Của Hoa Hồng Vàng Trong Tình Yêu & Phong Thủy - ý nghĩa của hoa hồng vàng

By ads_law