vật lý thiên văn trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

0
127

Sau năm 1973, tìm hiểu vật lý thiên văn tại Đại học Nam Kinh đã được hồi sinh.

After 1973, astrophysics research at Nanjing University was revived.

WikiMatrix

Cảm ơn đồ… vật lý thiên văn trời đánh.

Damned thanks to the astrophysicists.

OpenSubtitles2018.v3

Thiên văn học & Vật lý thiên văn: 153.

Lunar and Planetary Science: 1594.

WikiMatrix

Một nhà vật lý thiên văn.

He’s an astrophysicist.

OpenSubtitles2018.v3

1905) 1862 – Jacob Robert Emden, nhà vật lý thiên văn, Meteorologist Thụy Sĩ (m.

1933) 1862 – Jacob Robert Emden, Swiss astrophysicist and meteorologist (d.

WikiMatrix

Sao cacbon có vẻ được lý giải bằng nhiều hơn một chế độ vật lý thiên văn.

Carbon stars can be explained by more than one astrophysical mechanism.

WikiMatrix

Nhà vật lý thiên văn với 3 tấm bằng trong tay nên biết cách đổi nhạc chuông smartphone chứ.

An astrophysicist with three degrees should be able to change her own ringtone.

OpenSubtitles2018.v3

Toàn bộ các bạn đều là các nhà chủ tịch tài chính, vật lý thiên văn, chạy siêu marathon.

You’re all CFO, astrophysicists, ultra- marathoners, it turns out.

QED

Một phòng thực nghiệm link quốc tế “International Associated Laboratory” về vật lý thiên văn hạt được thành lập vào thời điểm tháng 9 năm 2007.

An “International Associated Laboratory” in astroparticle physics was launched in September 2007.

WikiMatrix

Năm 2008, cô được đề cử tham dự cuộc thi Olympic quốc tế về Thiên văn học & Vật lý thiên văn ở Indonesia.

In 2008 she was nominated for the International Olympiad on Astronomy and Astrophysics in Indonesia.

WikiMatrix

William Alfred “Willy” Fowler (9.8.1911 –14.3.1995) là nhà vật lý thiên văn người Mỹ đã đoạt Giải Nobel Vật lý năm 1983 (chung với Subrahmanyan Chandrasekhar).

William Alfred “Willy” Fowler (August 9, 1911 – March 14, 1995) was an American nuclear physicist, later astrophysicist, who, with Subrahmanyan Chandrasekhar won the 1983 Nobel Prize in Physics.

WikiMatrix

Nó đã được xuất bản trong một số đặc biệt của báo chí Thiên văn học & Vật lý thiên văn dành cho các kết quả từ COROT.

It was published in a special issue of the journal Astronomy and Astrophysics dedicated to results from COROT.

WikiMatrix

Năm 1282, các thuộc tính của các nam châm & la bàn khô được bàn bạc bởi Al-Ashraf, một nhà vật lý, thiên văn, địa lý người Yemeni .

In 1282, the properties of magnets and the dry compasses were discussed by Al-Ashraf, a Yemeni physicist, astronomer, and geographer.

WikiMatrix

Chương trình được trình bày bởi nhà vật lý thiên văn Neil deGrasse Tyson, người đã lấy xúc cảm từ Sagan từ khi còn là 1 sinh viên đại học.

The show is presented by astrophysicist Neil deGrasse Tyson, who, as a young high school student, was inspired by Sagan.

WikiMatrix

Nhà vật lý thiên văn Jacques Vallée luu ý, “Không có điều tra viên nghiêm túc nào từng lo lắng về những tuyên bố của ‘người tiếp xúc UFO’.”

The astrophysicist Jacques Vallée notes, “No serious investigator has ever been very worried by the claims of the ‘contactees’.”

WikiMatrix

Danh tính của người này được xác nhận là tiến sĩ vật lý thiên văn Erik Selvig & ông đã được gọi tới sở cánh sát để thẩm vấn.

The man, later identified as noted astrophysicist Dr. Erik Selvig has been called in for questioning by police.

OpenSubtitles2018.v3

& nếu nghĩ rằng họ đã đến đây, thì họ có để lại bất kỳ tri thức thượng hạng nào về vật lý, thiên văn học hay toán học không?

and if they came here, did they left behind any advance knowledge of physics,… astronomy or mathematics?

OpenSubtitles2018.v3

Rất nhiều thông tin về khoa học (cốt yếu là vật lý thiên văn), y học & bản chất về mặt luân lý được mang ra trong quyển sách của ông.

Much information of a scientific (mainly astrophysics), medical, and moral nature is given in his book.

WikiMatrix

Tôi khởi đầu sự nghiệp là một nhà vật lý thiên văn, nên các bạn tin tôi khi tôi bảo rằng đây là nơi tuyệt vời nhất trong cả vũ trụ.

I started my career as an astrophysicist, so you can believe me when I say that this is the greatest place in the universe.

ted2019

5 Văn cảnh không cho thấy “từng trời thứ ba” chỉ bầu khí quyển, không gian hay một toàn cầu nào khác như giả định của các nhà vật lý thiên văn.

5 The context does not suggest that “the third heaven” refers to the atmosphere around our globe, nor to outer space or to any parallel universes, as postulated by astrophysicists.

jw2019

Carmen Adelina Gutiérrez Alonso (hay nói một cách khác là Adelina Gutiérrez, sinh ngày 27 tháng 3 năm 1925 – mất ngày 11 tháng 4 năm 2015) là một nhà khoa học, giáo sư vật lý thiên văn người Chile.

Carmen Adelina Gutiérrez Alonso (aka Adelina Gutiérrez, May 27, 1925 – April 11, 2015) was a Chilean scientist, academic and professor of astrophysics.

WikiMatrix

Urey sau đó đã viết luận án của ông về các hiện trạng ion hóa của một khí lý tưởng, sau đó được xuất bản trong Báo chí Vật lý thiên văn.

Urey then wrote his thesis on the ionization states of an ideal gas, which was subsequently published in the Astrophysical Journal.

WikiMatrix

Giacconi đoạt Giải Nobel Vật lý năm 2002 “cho các đóng góp tiên phong vào khoa Vật lý thiên văn, đã dẫn tới việc phát hiện ra các nguồn tia X vũ trụ”.

Giacconi was awarded a share of the Nobel Prize in Physics in 2002 “for pioneering contributions to astrophysics, which have led to the discovery of cosmic X-ray sources”.

WikiMatrix

Kip Stephen Thorne, (sinh 1 tháng 6 năm 1940) là nhà vật lý lý thuyết người Mỹ, được nghe đến với những đóng góp trong ngành nghề vật lý cuốn hút & vật lý thiên văn.

Kip Stephen Thorne (born June 1, 1940) is an American theoretical physicist and Nobel laureate, known for his contributions in gravitational physics and astrophysics.

WikiMatrix

Physics Letters B: vật lý hạt nhân, vật lý hạt nhân lý thuyết, vật lý năng lượng cao thử nghiệm, vật lý năng lượng cao về mặt lý thuyết, & vật lý thiên văn.

Physics Letters B: nuclear physics, theoretical nuclear physics, experimental high-energy physics, theoretical high-energy physics, and astrophysics.

WikiMatrix

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Khoa học vũ trụ