Friday, September 17, 2021
HomeKhoa Học Đời SốngViệt Ngữ Tin Lành (www.vietngutinlanh.com)

Việt Ngữ Tin Lành (www.vietngutinlanh.com)

Ma-thi-ơ 7:15 – 20

(Bài PDF)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 7:13 – 14 đã được giảng giải rất tường tận trong bài giảng “Cửa Hẹp Và Đường Chật”, xin các độc giả bài giảng “Cửa Hẹp Và Đường Chật” để am hiểu ý nghĩa của đoạn Kinh Thánh đó. Lúc này tôi sẽ nhảy qua Ma-thi-ơ 7:13 – 14, &  giảng giải đoạn Kinh Thánh tiếp theo Ma-thi-ơ 7:15 – 20:

Ma-thi-ơ 7:15 – 20 15 “Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ đội lốt chiên đến với các ngươi, nhưng bên trong là muông sói tham tàn. 16 Các ngươi nhờ những quả của họ mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi cây kế? 17 Vậy, cây nào tốt thì sinh quả tốt; nhưng cây xấu thì sinh quả xấu. 18 Cây tốt không thể sinh quả xấu, mà cây xấu cũng chẳng sinh được quả tốt. 19 Hễ cây nào không sinh quả tốt thì bị đốn và ném vào lửa. 20 Thế thì, các ngươi nhờ những quả của họ mà nhận biết được.”

Tiên Tri Giả Là Ở Trong Hội Thánh

Chúa Giê-su dạy dỗ tất cả chúng ta phải trông chừng tiên tri giả. Những tiên tri giả này đội lốt chiên ở bên ngoài, mà bên trong là muông sói tham tàn.

Các bạn hãy chú tâm hai từ ngữ “chiên” & “muông sói”. Trong Kinh Thánh, người dân của Chúa Trời Đức Gia-vê được so như đàn chiên, & muông sói chính là ma quỉ, nó luôn luôn tìm cách cắn xé sát hại đàn chiên:

Giăng 10:11 – 12 11 Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành từ bỏ sinh mạng của mình vì đàn chiên. 12 Kẻ chăn thuê không phải là người chăn, đàn chiên không thuộc về nó. Nó thấy muông sói đến thì nó bỏ chiên chạy trốn; muông sói chộp lấy chiên & đuổi chiên tan lạc.

Trong đoạn Kinh Thánh trên Giăng 10:11 – 12 Chúa Giê-su so sánh chính mình như một người chăn hiền lành, người dân của Chúa Trời Gia-vê là so như đàn chiên, ma quỉ & tay sai của nó là so như muông sói. Chúa Giê-su từ bỏ sinh mạng vì đàn chiên, còn kẻ chăn thuê thì không lo cho đàn chiên, khi muông sói, tức là tay sai của ma quỉ đến thì nó bỏ chiên chạy trốn; rốt cuộc muông sói chộp lấy chiên & đuổi chiên tan lạc.

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:29 29 Tôi biết rằng sau thời điểm tôi ra đi thì muông sói dữ tợn sẽ xen vào giữa anh em, chẳng dung tha đàn chiên đâu; 

Đoạn Kinh Thánh trên Công Vụ Các Sứ Đồ 20:29 nêu ra rằng muông sói dữ tợn sẽ xen vào giữa các anh chị em, vậy có nghĩa là ma quỉ & tay sai của nó đến vào trong hội thánh của Chúa Trời.

Trong Ma-thi-ơ 7:15 ở trên Chúa Giê-su cũng bảo rằng những tiên tri giả đội lốt chiên ở bên ngoài, nhưng bên trong là muông sói tham tàn. Ở bên ngoài họ là giống như người dân của Chúa Trời Gia-vê, có nghĩa là họ ở trong hội thánh & sống ở giữa Tín Đồ Cơ Đốc, nhưng tấm chân tình của họ là tham lam tàn nhẫn như muông sói. Ở phần trên tất cả chúng ta đã thấy rằng muông sói là tượng trưng cho ma quỉ & tay sai của nó, vậy những tiên tri giả này là tay sai của ma quỉ. Ấy là bất trắc vô cùng, bởi vậy tất cả chúng ta phải xem xét kỹ lưỡng để nhận biết ai là tiên tri giả, ai là tiên tri chân thực. Nếu tất cả chúng ta nhận không ra tiên tri giả, thì ta sẽ bị họ sát hại.

Lúc này tất cả chúng ta sẽ khám phá về tiên tri chân thực của Chúa Trời, còn tiên tri giả thì khác với tiên tri chân thực như vậy nào? Bằng cách nào mà tất cả chúng ta có lẽ nhận biết tiên tri giả?

Tiên Tri Chân Thật Của Chúa Trời

Dân Số Ký 12:6 6 Ngài bảo rằng: “Hãy lắng nghe lời ta: Nếu trong các ngươi có một người tiên tri, ta là Gia-vê sẽ bày tỏ chính mình ta cho người trong khải tượng, ta sẽ nói với người trong giấc mơ.”

Đoạn Kinh Thánh trên Dân Số Ký 12:6 nêu ra rằng Chúa Trời Đức Gia-vê giãi bày chính mình Ngài cho người tiên tri trong khải tượng, có nghĩa là Chúa Trời ban cho người tiên tri thấy khải tượng hầu cho người nhận ra Ngài, & Ngài sẽ nói với người tiên tri trong một chiêm bao.

Các Quan Sát 6:8 8 Gia-vê sai một đấng tiên tri đến với dân Y-sơ-ra-ên, người nói cùng chúng rằng: “Gia-vê Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: “Ta đã đem các ngươi lên khỏi xứ Ê-díp-tô, và đã đem các ngươi khỏi nhà nô lệ,””

Đoạn Kinh Thánh trên Các Quan Sát 6:8 nêu ra rằng người tiên tri là một người do Chúa Trời sai đến dân Y-sơ-ra-ên để phán truyền lời của Ngài.

Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:18 – 19 18 Ta sẽ lập lên một đấng tiên tri giống như ngươi trong vòng anh em chúng, ta sẽ đặt lời ta trong miệng tiên tri đó, & người sẽ nói lại cho chúng mọi điều ta truyền dặn người. 19 Nếu ai không nghe theo lời ta mà đấng tiên tri nhân danh ta nói, thì ta sẽ bắt tội người đó.

Đoạn Kinh Thánh trên Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:18 – 19 là lời của Chúa Trời Gia-vê nói với Môi-se. Chúa Trời bảo rằng Ngài sẽ lập lên một đấng tiên tri giống như Môi-se vậy. Ngài sẽ đặt lời của Ngài trong miệng của tiên tri đó, & người tiên tri đó sẽ nói lại cho dân Y-sơ-ra-ên mọi điều Ngài đã dặn. Nếu ai không nghe theo lời của tiên tri đó tức là không nghe theo lời của Chúa Trời, & Ngài sẽ bắt tội người đó.

2 Sa-mu-ên 12:1 14 1 Gia-vê sai Na-than đến cùng Ða-vít. Na-than đến cùng người & bảo rằng: “Trong một thành kia có hai người, người nầy giàu, còn người kia nghèo. 2 Người giàu có chiên bò rất nhiều; 3 nhưng người nghèo chẳng có gì cả, ngoài một con chiên cái nhỏ mà người đã mua. Người nuôi nó, nó lớn lên trong nhà người cùng với con cái người. Nó ăn đồ người ăn, uống cùng chén với người, và ngủ trong lòng người; nó thì giống như một con gái của người vậy. 4 Có người khách lữ hành đến với người giàu; người giàu tiếc không muốn đụng đến chiên hoặc bò của mình làm thịt đãi người khách đến thăm người. Người bắt con chiên cái của người nghèo làm thịt để đãi khách đến thăm người.” 5 Ða-vít tức giận dữ về người ấy, & nói cùng Na-than rằng: “Ta chỉ về Gia-vê hằng sống mà thề, người đã phạm điều ấy thật đáng chết! 6 Nó phải bồi thường gấp bốn lần giá con chiên cái, vì nó đã làm chuyện này và không có lòng thương xót.” 7 Na-than nói với Ða-vít rằng: “Vua là người đó! Gia-vê Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán như vầy: “Ta đã xức dầu lập ngươi làm vua Y-sơ-ra-ên, ta đã giải cứu ngươi khỏi tay Sau-lơ. 8 Ta cũng ban cho ngươi nhà của chủ ngươi và giao cho ngươi người vợ của chủ ngươi, và ta ban cho ngươi nhà của Y-sơ-ra-ên và Giu-đa. Nếu bấy nhiêu chưa đủ, ta sẽ cho thêm ngươi nhiều điều khác nữa. 9 Tại sao ngươi lại khinh bỉ lời của Gia-vê, mà làm điều ác trước mắt Ngài? Ngươi đã dùng gươm giết U-ri, người Hê-tít, lấy vợ nó làm vợ ngươi, ngươi đã dùng gươm của dân Am-môn để giết nó. 10 Vậy bây giờ, gươm sẽ chẳng bao giờ lìa khỏi nhà ngươi, vì ngươi đã khinh dễ ta, cướp vợ của U-ri, người Hê-tít làm vợ ngươi.” 11 Gia-vê phán như vầy: “Ta sẽ khiến tai họa lớn nổi lên từ chính nhà ngươi; ta sẽ bắt các vợ ngươi trước mắt ngươi và trao cho một người thân cận ngươi, nó sẽ ngủ với các vợ của ngươi giữa ban ngày. 12 Vì ngươi đã làm chuyện đó một cách kín đáo, nhưng ta sẽ làm việc nầy trước mặt cả Y-sơ-ra-ên ở giữa ban ngày.”” 13 Ða-vít bèn nói với Na-than rằng: “Ta đã phạm tội nghịch với Gia-vê.” Na-than nói cùng Ða-vít rằng: “Gia-vê đã xóa bỏ tội vua; vua sẽ không chết. 14 Nhưng vì vua làm chuyện nầy, vua đã cho những kẻ thù nghịch Gia-vê có dịp nói báng bổ phạm đến Ngài, nên con trai đã sinh cho ngươi hẳn sẽ chết.”

XEM THÊM  Tính chất của cao su là gì? 4 ưu điểm của cao su thiên nhiên
XEM THÊM  Lễ Phục sinh Easter Day là ngày gì, có ý nghĩa gì? Lễ Phục sinh năm nay ngày nào? (2021) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️

Đoạn Kinh Thánh trên 2 Sa-mu-ên 12:1 – 14 thuật lại buổi lễ tiên tri Na-than khiển trách vua Đa-vít. Vua Đa-vít thương bà Bát-Sê-ba, là cô vợ của U-ri, một binh lính của vua. Khi U-ri đang đánh trận với quân địch Am-môn, vua Đa-vít ở lại thủ đô Giê-ru-sa-lem & phạm tội tà dâm với bà Bát-Sê-ba; sau đó bà mang bầu. Vua mong muốn tìm cách chê giấu chuyện này, bèn lập mưu sát hại U-ri trong khi người đánh trận với quân địch. Sau khoảng thời gian U-ri chết rồi, thì vua Đa-vít lấy bà Bát-Sê-ba làm vợ. Chúa Trời Đức Gia-vê là công nghĩa thánh sạch, Ngài sai tiên tri Na-than đi khiển trách vua Đa-vít. Vua Đa-vít tuy phạm tội lỗi trầm trọng, nhưng vua kính sợ Chúa Trời & vua hối hận hối cãi ngay mau lẹ. Tiên tri Na-than nhân danh Chúa Trời Đức Gia-vê phát ngôn rằng Chúa Trời đã xóa bỏ tội của vua, vua sẽ không chết, nhưng vua phải chịu trừng trị & đứa con trai của vua & bà Bát-sê-ba sẽ chết.

Đoạn Kinh Thánh trên cho tất cả chúng ta thấy rằng tiên tri của Chúa Trời là rất mực công nghĩa, thánh sạch & không sợ chết. Khi Na-than nêu ra tội lỗi của vua Đa-vít & nhân danh Chúa Trời khiển trách vua, nếu vua không kính sợ Chúa Trời thì vua chắc giết đi Na-than cũng như vua đã sát hại U-ri vậy. Tiên tri Na-than không sợ chết, người sẵn sàng chịu chết để truyền giảng lời của Chúa Trời.

Qua bốn đoạn Kinh Thánh trên Dân Số Ký 12:6, Các Quan Sát 6:8, Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:18 – 19 & 2 Sa-mu-ên 12:1 – 14, tất cả chúng ta thấy rằng tiên tri của Chúa Trời là:

  • Một người được nhận ra Chúa Trời qua khải tượng & Chúa Trời nói với người trong chiêm bao.

  • Một người do Chúa Trời sai đến dân Y-sơ-ra-ên để phán truyền lời của Ngài.

  • Một người được Chúa Trời đặt lời của Ngài trong miệng người, & người sẽ nói lại cho dân Y-sơ-ra-ên mọi điều Ngài đã dặn. Nếu có ai không nghe theo lời của tiên tri tức là không nghe theo lời của Chúa Trời, & Ngài sẽ bắt tội người đó.

  • Một người rất mực công nghĩa, thánh sạch & sẵn sàng chịu chết để phán truyền lời của Chúa Trời.

Chính vì tiên tri của Chúa Trời được người dân kính mến & có quyền hành rất lớn, nếu có người giả mạo tiên tri đến rao truyền những lời của ma quỉ thì hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng.

Tiên Tri Giả

Lúc này tất cả chúng ta khám phá về tiên tri giả.

Ma-thi-ơ 24:11 11 Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên & lừa gạt nhiều người.

Ma-thi-ơ 24:24 24 Vì nhiều Christ giả & tiên tri giả sẽ nổi lên & làm những dấu lớn & phép lạ để lừa gạt, nếu có lẽ được thì họ lừa gạt ngay cả những người được chắt lọc. 

Hai đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 24:11 & Ma-thi-ơ 24:24 cùng là lời dạy của Chúa Giê-su Christ. Chúa dạy rằng trong tương lai vào những ngày sau cùng sẽ có nhiều Christ giả & tiên tri giả nổi lên, họ làm nhiều dấu lớn & phép lạ để lừa gạt nhiều người, & họ sẽ lừa gạt ngay cả những người được chắt lọc, tức là Tín Đồ Cơ Đốc (Xin đọc 2 bài giảng “Kẻ Được Chọn Lựa (1)(2)” để am hiểu về “kẻ được chọn lựa”)

Xin các bạn chú tâm từ ngữ “Christ giả”, vào ngày sau cùng có nhiều người sẽ giả mạo là Chúa Giê-su Christ. Những kẻ Christ giả & tiên tri giả này có lẽ làm nhiều dấu lớn & phép lạ để lừa gạt mọi người kể cả Tín Đồ Cơ Đốc.

2 Phi-e-rơ 2:1 – 3 1 Nhưng trong dân chúng đã có những tiên tri giả, cũng như sẽ có các giáo sư giả trong anh em. Họ sẽ âm thầm mang vào những đạo dối hủy hoại, thậm chí chối bỏ Chúa là đấng đã mua chuộc mình, chuốc lấy sự hư mất mau chóng cho chính mình. 2 Có nhiều người sẽ đi theo đường lối nhục dục của họ, & chính vì họ mà con đường đạo lý sẽ bị xúc phạm. 3 Vì lòng tham lam họ sẽ bóc lột các ngươi bằng những lời dối trá; sự hình phạt dành cho họ từ xưa nay thì không phải vu vơ, & sự hư mất của họ không hề ngủ. 

Trong đoạn Kinh Thánh trên 2 Phi-e-rơ 2:1 – 3, sứ đồ Phi-e-sơ bảo rằng tiên tri giả đã đến vào giữa các anh chị em, có nghĩa là họ đã đến vào trong hội thánh. Những tiên tri giả này âm thầm mang vào những đạo dối, họ thậm chí chối bỏ Chúa Giê-su Christ. And nhiều người sẽ đi theo đường lối nhục dục của những tiên tri giả & giáo sư giả này. Điểm này nêu ra cho ta thấy rằng vì sao đạo dối của họ lại có lẽ lôi cuốn nhiều người đi theo, ấy là tại vì đường lối của họ là đường lối đáp ứng nhục dục của loài người. Ấy là trái ngược với lời dạy điều răn của Chúa Giê-su Christ. Chúa hy sinh chính mình để cứu vớt loài người, Chúa dạy dỗ tất cả chúng ta phải từ bỏ lợi nhuận của chính mình để lo cho lợi nhuận & nhu cầu của người khác. Khi những kẻ tiên tri giả & giáo sư giả truyền giảng đạo dối trong hội thánh, hậu quả là đạo lý của Chúa Trời bị xúc phạm. Người đời trên trần thế giễu cợt hội thánh, ngay cả Chúa Trời & Chúa Giê-su Christ cũng bị xúc phạm. Các bạn thấy trạng thái ngày nay là đúng như sứ đồ Phi-e-rơ đã phát ngôn hai ngàn năm về trước.

Các tiên tri giả & giáo sư giả này giảng dạy những lời dối trá với mục đích gì? Sứ đồ Phi-e-rơ bảo rằng tại vì họ tham lam, họ mong muốn bóc lột những người đi theo họ. Họ quả là muông sói tham tàn đúng như Chúa Giê-su đã nói vậy.

Khải Huyền 16:13 13 Tôi thấy có ba tà linh ô uế giống như ếch nhái từ miệng con rồng, miệng con thú & miệng tiên tri giả nhảy ra.

Đoạn Kinh Thánh trên Khải Huyền 16:13 bảo rằng ba tà linh giống như ếch nhái nhảy ra từ miệng con rồng, miệng con thú & miệng tiên tri gỉa. Thánh Linh là linh của Chúa Trời , còn tà linh là linh của ma quỉ. Kẻ tiên tri giả có tà linh của ma quỉ ở trong lòng, bởi vậy ở phần trên tôi bảo rằng tiên tri giả là tay sai của ma quỉ Sa-tan.

Nhưng “con rồng” & “con thú” là chỉ về ai?

Khải Huyền 20:2 2 Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỉ, là Sa-tan, & xích nó lại suốt một ngàn năm.

XEM THÊM  Đời tư vị sếp biến thái 11 Tháng 5 Ngày: Vợ phản ứng khi thấy chồng đóng cảnh cưỡng bức

Con rồng chính là con rắn đời xưa trong vườn Ê-đen, tức là ma quỉ Sa-tan. Trong tương lai nó sẽ bị xích lại suốt một ngàn năm, nhưng hiện tại nó hoạt động dữ dội lắm. Còn “con thú” là chỉ về ai?

Khải Huyền 13:1 – 4 1 Con rồng đứng trên bãi cát bãi biển. Tôi thấy một con thú từ dưới biển lên, nó có mười sừng bảy đầu, trên những sừng có mười mão, & trên những đầu có những danh hiệu phạm thượng. 2 Con thú tôi thấy giống như con báo; chân nó như chân gấu, & miệng nó như miệng sư tử.  Con rồng đã cho nó năng lực mình, ngôi báu mình & quyền phép lớn. 3 Một trong bảy đầu nó dường như bị tử thương, nhưng vết thương chết ấy được lành, & cả trần thế đều ngạc nhiên mà đi theo con thú. 4 Người ta thờ phượng con rồng, bởi vì nó đã cho con thú quyền phép của mình; & họ cũng thờ phượng con thú, mà rằng: “Ai sánh được với con thú, ai có thể chiến đấu cùng nó được?”

XEM THÊM  Nutrilite Protein bổ sung đạm thực vật tốt cho cơ bắp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Đoạn Kinh Thánh trên Khải Huyền 13:1 – 4 nêu ra cho ta thấy con thú chính là Christ giả, kẻ giả mạo đấng Christ để lừa gạt trần thế, ngay cả Tín Đồ Cơ Đốc. Tại vì câu 3 bảo rằng: “3 Một trong bảy đầu nó hình như bị tử thương, nhưng vết thương chết ấy được lành, và cả thế gian đều kinh ngạc mà đi theo con thú.” Chúa Giê-su Christ bị đóng đinh chết đi rồi phục sinh vào ngày thứ ba, trên tay Chúa & thể xác Chúa vẫn đưa dấu đinh. Con thú này giả mạo đấng Christ, một trong bảy đầu của nó dường như bị tử thương, nhưng vết thương chết ấy đã được lành rồi, bởi vậy cả trần thế đều ngạc nhiên & đi theo nó. Kẻ Christ giả này được con rồng, tức là ma quỉ Sa-tan ban cho quyền phép. Lúc đó người đời thờ phượng con rồng, tức là ma quỉ, & cũng thờ phượng con thú, tức là kẻ Christ giả.

Các bạn thấy tiên tri giả là bất trắc đến dường nào chưa? Vậy làm thế nào để tất cả chúng ta có lẽ nhận biết ai là tiên tri chân thực & ai là tiên tri giả? 

Bằng Cách Nào Để Nhận Ra Tiên Tri Giả?

Trong Cựu Ước có hai đoạn Kinh Thánh nêu ra phương phương pháp để nhận biết tiên tri giả.

Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:20 – 22 20 Còn tiên tri nào nhân danh ta nói điều gì tự phụ mà ta không biểu người nói, hay là nhân danh các thần khác mà nói, thì kẻ tiên tri đó phải chết. 21 Nếu ngươi nói thầm trong lòng rằng: “Làm sao chúng ta biết được lời nào không phải là lời Gia-vê phán dạy?” 22 Khi một tiên tri nhân danh Gia-vê mà nói một điều gì, nếu điều đó không xảy ra hay không ứng nghiệm, đó là lời Gia-vê chẳng có phán dạy. Kẻ tiên tri đó đã nói vì tự phụ; đừng sợ người ấy. 

Đoạn Kinh Thánh trên Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:20 – 22 nêu ra rằng khi một người tiên tri nhân danh Chúa Trời Đức Gia-vê mà nói một điều gì, nếu điều đó không xảy ra hay không ứng nghiệm, thì ta biết rằng lời đó không phải là lời của Chúa Trời, kẻ tiên tri đó chỉ là tự phụ nói ra những lời đó, không chừng người ấy nhân danh của các thần khác (tức là các thần giả) mà nói. Người ấy không phải là tiên tri của Chúa Trời, & người ấy phải chết.

Phương cách trước tiên để nhận biết một tiên tri giả là cân nhắc những điều người nhân danh Chúa Trời mà nói có ứng nghiệm hay không.

Phục Truyền Luật Lệ Ký 13:1 – 5 1 Nếu một tiên tri hay là một kẻ nằm mộng nổi lên ở giữa ngươi & làm cho ngươi một dấu kỳ hoặc phép lạ, 2 nếu dấu kỳ hoặc phép lạ mà người đã nói với ngươi được ứng nghiệm, rồi người này bảo rằng: “Chúng ta hãy theo các thần khác (là các thần ngươi chẳng hề biết) và chúng ta hãy thờ phượng các thần đó,” 3 thì đừng nghe lời của tiên tri hay là kẻ nằm mộng ấy, vì Gia-vê Chúa Trời các ngươi đang thử các ngươi để biết các ngươi có hết lòng hết ý kính mến Gia-vê Chúa Trời của các ngươi hay không. 4 Các ngươi phải đi theo Gia-vê Chúa Trời của các ngươi & kính sợ Ngài, giữ gìn các điều răn Ngài, lắng nghe tiếng của Ngài, phụng sự Ngài & giữ mối liên hệ chặt chẽ với Ngài. 5 Kẻ tiên tri hay kẻ nằm mộng đó phải bị xử tử, vì nó xúi giục các ngươi phản bội cùng Gia-vê Chúa Trời các ngươi, là Ðấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, cứu chuộc các ngươi khỏi nhà bầy tớ, người ấy câu kéo các ngươi lìa bỏ con đường của Gia-vê Chúa Trời các ngươi đã chỉ cho các ngươi đi. Các ngươi phải bài trừ tội ác ở giữa các ngươi. 

Đoạn Kinh Thánh trên Phục Truyền Luật Lệ Ký 13:1 – 5 bảo rằng nếu một tiên tri hay một kẻ nằm mộng làm một dấu kỳ phép lạ, & cho dù dấu kỳ hay phép lạ đó được ứng nghiệm, nhưng tiên tri hay kẻ nằm mộng ấy xúi giục dân chúng đi thờ phượng các thần khác, thì dân chúng không nên nghe lời của tiên tri hay kẻ nằm mộng ấy. Đó là Chúa Trời Đức Gia-vê đang thử dân chúng để coi họ có thật sự hết lòng hết sức kính mến Ngài hay không. Người dân Y-sơ-ra-ên phải đi theo Gia-vê Chúa Trời, kính sợ Ngài, vâng giữ các điều răn của Ngài, lắng nghe tiếng của Ngài, phụng sự Ngài & giữ mối liên hệ chặt chẽ với Ngài. Dân chúng phải xử tử kẻ tiên tri hay kẻ nằm mộng ấy vì người ấy đã xúi giục dân chúng phản bội cùng Chúa Trời.

Phương cách thứ hai để nhận biết một tiên tri giả là cân nhắc người ấy có xúi giục người dân lìa bỏ đường lối của Chúa Trời hay không.

Hai phương cách ở trên là ghi trong Cựu Ước. Trong Ma-thi-ơ chương 7, Chúa Giê-su dạy dỗ tất cả chúng ta một phương phương pháp để nhận biết tiên tri giả, mà phương cách của Chúa bao gồm cả hai phương cách ở Cựu Ước:

Ma-thi-ơ 7:15 – 20 15 “Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ đội lốt chiên đến với các ngươi, nhưng bên trong là muông sói tham tàn. 16 Các ngươi nhờ những quả của họ mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi cây kế? 17 Vậy, cây nào tốt thì sinh quả tốt; nhưng cây xấu thì sinh quả xấu. 18 Cây tốt không thể sinh quả xấu, mà cây xấu cũng chẳng sinh được quả tốt. 19 Hễ cây nào không sinh quả tốt thì bị đốn và ném vào lửa. 20 Thế thì, các ngươi nhờ những quả của họ mà nhận biết được.”

Phương phương pháp để nhận biết tiên tri giả là nhìn vào quả của họ, cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Ở phần trên tất cả chúng ta đã thấy rằng những tiên tri giả có lòng tham lam & mong muốn bóc lột dân chúng. Vì tâm hồn của họ là tham lam tội lỗi, thì họ chắc sinh quả xấu. Tất cả chúng ta nhìn vào quả của họ thì ta hiểu rằng tâm hồn của họ là thánh sạch hay là tham lam tội ác.

Mà quả là tượng trưng cho cái gì?

XEM THÊM  Lễ Phục sinh Easter Day là ngày gì, có ý nghĩa gì? Lễ Phục sinh năm nay ngày nào? (2021) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️

Lu-ca 3:8 – 14 8 “Thế thì, hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn hối cải; và đừng tự nói rằng: “Áp-ra-ham là tổ phụ chúng ta;” vì ta nói cùng các ngươi, Chúa Trời có lẽ khiến từ những hòn đá nầy chào đời con cái cho Áp-ra-ham được. 9 Cái búa đã để kề gốc cây; hễ cây nào không sinh trái tốt thì sẽ bị đốn đi & quăng vào lửa.” 10 Chúng bèn hỏi Giăng rằng: “Vậy thì chúng tôi phải làm gì?” 11 Người đáp rằng: “Ai có hai chiếc áo, hãy chia sẻ một chiếc với kẻ không có; và ai có đồ ăn cũng nên làm như vậy.” 12 Cũng có những người thâu thuế đến để chịu phép báp-tem; họ hỏi rằng: “Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì?” 13 Người bảo rằng: “Đừng đòi thêm ngoài số qui định.” 14 Lính tráng cũng hỏi rằng: “Còn chúng tôi phải làm gì?” Người bảo rằng: “Đừng hà hiếp, đừng vu cáo ai hết, mà hãy bằng lòng về lương bổng mình.”

XEM THÊM  Tính chất của cao su là gì? 4 ưu điểm của cao su thiên nhiên

Đoạn Kinh Thánh trên Lu-ca 3:8 – 14 là lời giảng dạy của Giăng Báp-tít cho những người mong muốn chịu phép báp-tem. Giăng bảo người dân phải kết quả xứng đáng với sự hối hận hối lỗi. Giăng bảo rằng: “Ai có hai chiếc áo, hãy chia sẻ một chiếc với kẻ không có, và ai có đồ ăn cũng nên làm như vậy.” Ấy là sự biến đổi của tâm hồn, từ nay trở đi tất cả chúng ta không nên chỉ lo cho mình & gia đình của mình, tất cả chúng ta phải yêu thương những người nghèo đói. So với những người thâu thuế thì Giăng dạy rằng: “Đừng đòi thêm ngoài số qui định.” Họ không nên tham lam mà bắt người dân nộp thêm ngoài số qui định, họ phải từ bỏ tội tham lam. Khi binh lính hỏi Giăng họ phải làm gì, thì Giăng bảo rằng: “Đừng hà hiếp, đừng vu cáo ai hết, mà hãy bằng lòng về lương bổng mình.” Họ phải từ bỏ tội lỗi hà hiếp & vu cáo dân chúng, mà hài lòng về lương bổng của mình. Qua lời giảng dạy của Giăng, tất cả chúng ta thấy rằng hối hận hối lỗi không phải chỉ là lời nói trên miệng, cũng không phải chỉ là ăn năn về tội lỗi của mình, mà còn phải biến đổi nữa. Khi tất cả chúng ta thật sự hối hận hối lỗi thì tâm hồn & hành vi của ta cũng biến đổi. Quả của hối hận hối lỗi là hành vi & tâm hồn của một người thật sự hối hận hối lỗi.

Vậy quả tốt là tượng trưng cho cái gì?

Ga-la-ti 5:22 – 23 22 Nhưng quả của Thánh Linh là: lòng yêu thương, sự vui mừng, an bình, kiên nhẫn, nhân từ, hiền lành, trung tín, 23 nhu mì, tiết độ. Không có pháp luật nào ngăn cấm các sự đó.

Khi tất cả chúng ta có Thánh Linh của Chúa Trời ở trong tâm hồn ta thì ta đưa quả của Thánh Linh: lòng yêu thương, sự vui mừng, an bình, kiên nhẫn, nhân từ, hiền lành, trung tín, nhu mì, tiết độ.

Ê-phê-sô 5:8 – 9 8 Vì trước kia anh em là tăm tối, nhưng hiện giờ là ánh sáng trong Chúa. Hãy bước đi như con cái của ánh sáng; 9 vì quả của ánh sáng là toàn bộ những điều hiền lành, công nghĩa & chân thực. 

Nếu tất cả chúng ta quả thật là con cái của ánh sáng, tức là con cái của Chúa Trời thì ta có quả của ánh sáng là hiền lành, công nghĩa & chân thực.

Còn quả xấu là tượng trưng cho cái gì?

Mác 7:21 – 23 21 Vì từ bên trong, từ lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, ăn cướp, giết người, tà dâm,22 tham lam, tàn ác, gian dối, phóng đãng, ganh ghét, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. 23 Toàn bộ những điều xấu xa này phát xuất từ bên trong & làm ô uế con người.

Ga-la-ti 5:19 – 21 19 Các hành động của xác thịt là rạch ròi lắm, ấy là: gian dâm, ô uế, phóng đãng, 20thờ thần giả, phù phép, thù oán, xung đột, ghen ghét, nổi giận, tham vọng ích kỹ, chia rẽ, bè lũ, 21ganh tị, say sưa, ăn chơi sa đọa, cùng những chuyện cũng giống như vậy. Tôi cảnh cáo anh em cũng như tôi đã từng nói trước rồi: Những người làm những việc ấy thì không được thừa hưởng vương quốc Chúa Trời.

Hai đoạn Kinh Thánh trên Mác 7:21 – 23 & Ga-la-ti 5:19 – 21 nêu ra một cách rạch ròi sáng tỏ quả xấu là những ác tưởng & những hành vi tội lỗi xấu xa.

Chúng Ta Phải Coi Chừng Tiên Tri Giả

Lúc này tôi kết luận lại toàn bộ những điểm đã giảng giải ở trên. Chúa Giê-su dạy dỗ tất cả chúng ta phải trông chừng tiên tri giả. Tiên tri giả không phải là người đời ở trần thế, tiên tri giả là ở trong hội thánh. Ở ngoại hình họ nhìn giống như người dân của Chúa Trời Gia-vê, nhưng trong lòng họ là đầy dẫy tham lam tội lỗi.

Tiên tri chân thực của Chúa Trời nhận ra Chúa Trời qua khải tượng, Chúa Trời nói với họ trong chiêm bao, họ được Chúa Trời sai đi truyền giảng lời của Ngài.

Tiên tri giả có tà linh của ma quỉ Sa-tan ở trong lòng, họ là tay sai của ma quỉ Sa-tan. Họ truyền giảng những lời dối trá để đáp ứng dục vọng trong lòng người, ấy là hoàn toàn trái ngược với đường lối tự hy sinh chính mình của Chúa Giê-su Christ. Họ làm như thế là để bốc lột người dân của Chúa Trời.

Chúa Giê-su dạy dỗ tất cả chúng ta phương phương pháp để phân biết tiên tri chân thực & tiên tri giả là nhìn vào quả của họ. Tiên tri chân thực rất mực công nghĩa, thánh sạch & sẵn sàng chịu chết vì truyển giảng lời của Chúa Trời. Mà tiên tri giả thì tham lam, & có những hành vi tội lỗi như gian dâm, ô uế, phóng đãng, thờ thần giả, phù phép, thù oán, xung đột, ghen ghét, nổi giận, tham vọng ích kỹ, chia rẽ, bè lũ, ganh tị, say sưa, ăn chơi sa đọa v.v. Cho dù một người mục sư nào, giáo sư nào hay tiên tri nào là tài cao học rộng, ăn nói hùng mạnh, nhưng nó có những hành vi xấu xa kể trên, thì tất cả chúng ta biết rằng người ấy là tiên tri giả, đừng ngheo theo lời của nó.

Trong đoạn Kinh Thánh trước Ma-thi-ơ 7:13 – 14, Chúa Giê-su Christ bảo rằng cửa rộng & đường khoảng khoát thì kéo theo sự hư mất, mà cửa hẹp & đường chật thì kéo theo sự sống, & tất cả chúng ta nên đi vào cửa hẹp. Rồi từ cửa hẹp & đường chật thì bất thình lình trong câu tiếp theo Ma-thi-ơ 7:15 Chúa dạy dỗ tất cả chúng ta phải trông chừng tiên tri giả, vì sao vậy?

Tại vì những tiên tri giả sẽ nói những lời giả dối đáp ứng dục vọng của loài người để lừa gạt tất cả chúng ta đi vào cửa rộng & đường khoảng khoát, đó là con đường bại vong. Thành ra tất cả chúng ta đừng không lúc nào nghe theo lời của tiên tri giả mà đi theo họ. (Xin đọc bài giảng “Cửa Hẹp Và Đường Chật”)

Trong câu 19, Chúa Giê-su bảo rằng: “Hễ cây nào không sinh quả tốt thì bị đốn và ném vào lửa.” Chúa Trời Gia-vê sẽ trừng trị những tiên tri giả này, chẳng bao lâu họ sẽ bị đốn & ném vào lửa.(Bài giảng tiếp theo)

Trở về Trang Chủ

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Khoa Học Đời Sống
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments